Diễn đàn này là một cuộc thảo luận về việc cải thiện bản địa hóa của bài viết "Template:ImportHTMLBookmarks". Nếu bạn muốn cải thiện nội dung bài viết, hãy truy cập thảo luận bài viết tiếng Anh.

Nếu bạn cần trợ giúp với Firefox, vui lòng đặt câu hỏi.