Set Screen timeout

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Adjust Screen timeout by using the Display setting in the Settings app.

  1. Open the Settings app Settings 1.3 Settings 1.4 Settings- 2.0 (small) .
  2. Tap Display.
  3. Tap the drop-down menu under Screen timeout and select the timeout you want: 1, 2, 5 or 10 minutes or never.
  4. Tap on OK to confirm to apply the new timeout.
Những người dùng đã giúp viết bài này: Michael Verdi, Andrew, user669794, Amit Kumar Thakur, scootergrisen, Joni. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.