Restore the default Smart Bookmarks Folders

(Được chuyển hướng từ Restore the default Smart Bookmarks Folders Redirect 1)
Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Firefox includes the following bookmark folders by default:

 • Most Visited: Available from the Bookmarks toolbar, this folder lists pages you have visited the most number of times.
 • Recently Bookmarked: Available from the Bookmarks menu, this folder contains a list of the last several bookmarks you've added. Expand the Recently Bookmarked folder to see a list of sites.
 • Recent tags: Available from the Bookmarks menu, this folder keeps track of the bookmark "tags" you've used most recently. Expand the Recent Tags folder to see a list of tags, then expand each tag to show pages you've recently bookmarked using that tag. For more information on tags, see Bookmark Tags - Categorize bookmarks to make them easy to find.

If you have deleted one or more of these default "Smart Bookmarks" folders, you can restore them by doing the following:

 1. In the address bar, type about:config and press EnterReturn.

  • The about:config "This might void your warranty!" warning page may appear. Click I'll be careful, I promise!I accept the risk! to continue to the about:config page.
 2. Search for the preference browser.places.smartBookmarksVersion.
 3. Double-click on browser.places.smartBookmarksVersion and change the value to 0 (zero).
 4. Click the menu button New Fx Menu and then click ExitQuit Close 29 .

  Click the Firefox menu Fx57Menu , then click Exit. Click the Firefox menu at the top of the screen, then click Quit Firefox.Click the Firefox menu Fx57Menu , then click Quit.

The next time you start Firefox, the default Smart Bookmarks folders will be re-created.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris Ilias. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.