Diễn đàn này là một cuộc thảo luận về việc cải thiện bản địa hóa của bài viết "Nhận hỗ trợ từ cộng đồng người dùng". Nếu bạn muốn cải thiện nội dung bài viết, hãy truy cập thảo luận bài viết tiếng Anh.

Nếu bạn cần trợ giúp với Firefox, vui lòng đặt câu hỏi.