Mobile keyboard shortcuts - Perform common tasks using the keyboard

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

This is a list of keyboard shortcuts in Mozilla Firefox for Android.

Command Shortcut
Moving around a page
Move down
Move up
Page down Spacebar
Zoom in Menu +
Zoom out Menu +
Navigation
Go to Location Bar Menu + L or Search
Back Menu +
Forward Menu +
Reload Menu + R
Force reload Menu + Shift + R (doesn't use any cached resources)
Tabs
New tab Menu + T
Close tab Menu + W
Undo close tab Menu + Shift + T
Open link in new tab Menu+Tap on link
Other
Quit Firefox Menu + Q
Command Shortcut
Moving around a page
Move down
Move up
Page down Spacebar
Zoom in Menu +
Zoom out Menu +
Navigation
Go to Location Bar Ctrl + L
Back Ctrl + or Backspace
Forward Ctrl + or Shift+Backspace
Reload Ctrl + R
Force reload Ctrl + Shift + R (doesn't use any cached resources)
Editing
Copy Ctrl + C
Paste Ctrl + V
Tabs
New tab Ctrl + T
Close tab Ctrl + W
Undo close tab Ctrl + Shift + T
Open link in new tab Ctrl+Tap on link
Other
Quit Firefox Ctrl + Q
Go to maemo task-switcher Ctrl + Backspace
Lock screen orientation Ctrl + Shift + O (disable rotation)
Command Shortcut
Moving around a page
Move down
Move up
Page down Spacebar
Navigation
Reload Menu + + Enter
Forward Menu + + Enter

 

Những người dùng đã giúp viết bài này: marsf, Michael Verdi, Matt Brubeck, scoobidiver, mluna, Amit Kumar Thakur. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.