Import Internet Explorer Favorites from another computer

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

This article describes how to get Internet Explorer Favorites from another computer into your Firefox Bookmarks on Windows. The Internet Explorer browser is not currently available for your operating system.

To copy your Bookmarks/Favorites to another computer, you will have to export them from Internet Explorer, copy the file to the other computer, then import them into Firefox.

Exporting bookmarks from Internet Explorer

Note: These steps are for Internet Explorer 9. Steps for previous versions may be slightly different.
 1. Open Internet Explorer on the computer that has the Favorites you want to export.
 2. Press the Alt key on your keyboard. The menu bar (with File, Edit, View, etc.) will appear.
 3. Click on the File menu and select Import and Export.... The Import/Export Settings window will appear.
  Importing IE Favorites 1
 4. In the Import/Export Settings window, click to select Export to a file. Then click the Next button.
 5. Select Favorites. Then click the Next button.
 6. Select the Favorites folders you want to export. To export all your favorites, click the Favorites folder at the top of the list. Then click the Next button.
 7. Click the Browse... button, then navigate to a folder to save your bookmarks file. Then click the Export button.

Copying the bookmark file to another computer

Copy the file you created above to the other computer. You can do this by e-mail, over a network, with a USB drive, or whatever means you have.

Importing bookmarks into Firefox

Open Firefox on the computer that you want to put the Favorites on and then:

Tip: It would be a good idea to backup your bookmarks before importing. To do so go to Restore bookmarks from backup or move them to another computer
 1. Click the 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

 2. From the toolbar on the Library window, click f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import and Backup and choose Import Bookmarks from HTML....
  Importing HTML Bookmarks - Win fx7
 3. In the Import Bookmarks File window that opens, navigate to the bookmarks HTML file you are importing and select the file.
 4. Click the Open button. The Import Bookmarks File window will close.
 5. Close the Library window.

Your Internet Explorer Favorites will be added to your Firefox bookmarks within the Bookmarks Menu directory.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Bo102010, scoobidiver, Swarnava Sengupta, ideato, scootergrisen. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.