How to turn off Java applets

(Được chuyển hướng từ How to turn off Java applets Redirect 1)
Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Support ended for all NPAPI plugins except for Flash in Firefox version 52, released March 7, 2017. See this compatibility document and this article for details.

Beginning with Firefox version 52, support has ended for all NPAPI plugins except for Adobe Flash. See this compatibility document and this article for details.

This article explains how to disable the Java plugin in Firefox so that Java applets no longer run.

By default, Firefox prompts you to activate Java when you visit websites with Java content. However, you may decide that you do not want Java applets to run. To disable Java applets in Firefox:

  1. Click the menu button Fx57menu New Fx Menu and choose Add-ons Fx57Addons-icon Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.

  2. In the Add-ons Manager tab, select the Plugins panel.
  3. Click on the Java(TM) Platform plugin Java Applet Plug-inJava plugin to select it.
  4. Select Never Activate in its drop-down menu if it's not already set.

Java applets will no longer be permitted to launch in Firefox and you will no longer be prompted to activate Java.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris Ilias, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, user669794, scootergrisen. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.