Flash 11.3 doesn't load video in Firefox

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Firefox users with Flash 11.3 and RealPlayer installed have reported that Flash videos or games on sites like Facebook or YouTube may appear, black, white or grey and never play. This can be fixed by updating to the latest version of RealPlayer.

Note: This article only applies to Windows and Mac.

Update RealPlayer

  1. Download the latest version of RealPlayer from real.com
  2. Double-click the installer application that you downloaded and follow the instructions.
Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Michael Verdi, scoobidiver, ideato, Matt_G. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.