Firefox 18 crashes on startup due to malware - how to fix | Gỡ rối vấn đề

Firefox 18 crashes on startup due to malware - how to fix

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Note: This article only applies to Windows.
Note: This article only applies to Firefox 18.

If you've updated to Firefox 18 and it now crashes on startup it could be due to malware installed on your computer. We'll explain how to get rid of the malware which will let Firefox run normally.

Download and run Microsoft Safety Scanner

  1. Download Microsoft Safety Scanner
  2. When the program has finished downloading, open it and follow the instructions to start the scan. A "Full Scan" is recommended.

    MS Security Scan
  3. Once the scan is complete the malware should be removed from your computer and Firefox will be able to start.
Note: If you are still having problems with crashes, please see this article.

 

Những người dùng đã giúp viết bài này: Michael Verdi, Andrew, Tyler Downer. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.

Cập nhật lần cuối: 2013-01-16

Nhận hỗ trợ cho một nền tảng khác:
Tùy chỉnh bài viết này

Firefox