de kich hoat thiet bi moi cua toi

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Tình nguyện viên của chúng tôi đang dịch bài viết này. Cho đến khi nó sẵn sàng, có thể phiên bản tiếng Anh cũng vẫn giúp ích được gì đó. Nếu bạn muốn giúp chúng tôi dịch các bài viết như bài viết này, vui lòng nhấp vào đây.
This article applies to an old version of Firefox Sync. The new Firefox Sync now uses a simple sign in and does not require device codes. See this support article for instructions on how to update.

When you're trying to add a device to Firefox Sync, you'll be asked to enter the code that the device provides. This article will show you how to find that code.

Where do I find the code on an Android device?

 1. Tap the Menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) , choose Settings (you may need to tap More first) and, finally, Sync.
 2. The code to add this device appears.
  sync_recovery3

Where do I find the code on another computer?

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Click on the Sync tab.
 3. Click Set Up Firefox Sync.
  Sync Setup 1
 4. Under I already have a Firefox Sync account click Connect and the code to add this computer will be displayed.
  Comp Code
 1. At the top of the Firefox window, click the Firefox buttonclick the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. The code to add this computer will be displayed.
  Pair - Win
 1. On the menu bar, click the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. The code to add this computer will be displayed.
  Pair - Mac
 1. At the top of the Firefox window, click the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. The code to add this computer will be displayed.
  Pair - Lin

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support