Clear notifications on Firefox OS

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

  1. Notifications appear at the top of your home screen and on the lock screen.

    home screen notifications

  2. To open the Notifications tray, pull down from the top of your home screen.

    open notification tray

  3. To view a notification, tap it.
  4. Tap Clear All to remove all notifications from the screen.
Tip: Open the Settings app Settings icon , then tap Notifications to enable, disable, or customize notifications.

 

Những người dùng đã giúp viết bài này: Tonnes, Swarnava Sengupta, mluna. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.