Chi tiết các bản cập nhật Firefox - Các vấn đề mới và còn tồn tại | Cách làm

Chi tiết các bản cập nhật Firefox - Các vấn đề mới và còn tồn tại

Our volunteers are working on translating this article. Until it's ready, maybe the English version can be of some help. If you want to help us translate articles like this one, please click here.

For a summary of new features and known issues in the latest versions of Firefox, Firefox for Android and Firefox for iOS, see:

Những người dùng đã giúp viết bài này: . Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.
Nhận hỗ trợ cho một nền tảng khác:
Tùy chỉnh bài viết này

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS