Các chủ đề tích hợp trong Firefox - thay thế cho các chủ đề hoàn chỉnh

Tình nguyện viên của chúng tôi đang dịch bài viết này. Cho đến khi nó sẵn sàng, có thể phiên bản tiếng Anh cũng vẫn giúp ích được gì đó. Nếu bạn muốn giúp chúng tôi dịch các bài viết như bài viết này, vui lòng nhấp vào đây.

Complete themes have been replaced by built-in themes with lighter and darker color schemes.

You can enable one of these built-in themes by following these steps:

  1. Click the menu button Fx57menuFx89menuButton, click Add-ons and ThemesFx57Addons-icon Add-ons and ThemesFx57Addons-icon Add-ons and select Themes.
  2. Click the ellipsis (3-dot) icon next to the desired theme and click Enable.
    Fx68EnableDarkTheme
  1. Click the menu button Fx57menuFx89menuButton, click Add-ons and ThemesFx57Addons-icon Add-ons and ThemesFx57Addons-icon Add-ons and select Themes.
  2. Click Enable next to the desired theme.
    fx72 enable themes

Additionally, thousands of lightweight themes are available from addons.mozilla.org. For more information, see Use themes to change the look of Firefox.

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm