Block websites from storing site preferences or login status in Firefox

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Cookies are stored on your computer by websites you visit and contain information such as site preferences or login status. This article describes how to block websites from storing cookies in Firefox.

Block cookies for a single site

To set Firefox to block cookies from one website:

 1. Go to the website you wish to block from setting cookies in Firefox.
 2. Right-clickHold down the Ctrl key while you click within the page and select View Page Info.
 3. In the Page Info window, select the Permissions panel.
 4. Underneath Set Cookies, remove the check mark from Use Default.
 5. Change the setting to Block.
  Blocking Cookies - Win1
 6. Close the Page Info window.
 7. Remove any cookies that the website has already set in Firefox. For instructions, see Delete cookies to remove the information websites have stored on your computer.

Viewing a list of blocked sites

To see a list of sites that you have blocked from setting cookies:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the PrivacyPrivacy & Security panel and go to the History section.
 3. In the drop-down menu next to Firefox will:Firefox will choose Use custom settings for history.
  Fx52CustomHistory Fx56CustomHistory cookies exceptions 57
 4. Next to Accept cookies from sitesAccept cookies from websites, click Exceptions….

Block cookies for all sites

To set Firefox to block cookies from all websites:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the PrivacyPrivacy & Security panel and go to the History section.
 3. In the drop-down menu next to Firefox will:Firefox will choose Use custom settings for history.
 4. Remove the check mark from Accept cookies from sitesAccept cookies from websites.
 5. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

To remove cookies that were stored previously, see Delete cookies to remove the information websites have stored on your computer.

Block third party cookies

To set Firefox to accept cookies only from the website you're currently visiting, see Disable third-party cookies in Firefox to stop some types of tracking by advertisers.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris Ilias, novica, Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, scootergrisen, Joni. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.