Template:closeOptionsPreferences

Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:admin, pierreneter. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support