Firefox sẽ làm việc như thế nào trên điện thoại của tôi?

Tình nguyện viên của chúng tôi đang dịch bài viết này. Cho đến khi nó sẵn sàng, có thể phiên bản tiếng Anh cũng vẫn giúp ích được gì đó. Nếu bạn muốn giúp chúng tôi dịch các bài viết như bài viết này, vui lòng nhấp vào đây.

Firefox is also available on Android and Apple phones and tablets. Use it with Firefox Accounts to sync your bookmarks, passwords and browsing history across your desktop and mobile devices.

Android devices

Android 4.0 and earlier versions: In September 2017, starting with Firefox version 56, only Android 4.1 and higher will be supported. If you are on Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) and earlier, we recommend upgrading to a more recent version of Android.

Firefox is compatible with Android 4.1 or above devices. ARMV6 devices and Android versions older than 4.1 are no longer supported. Installation requires about 50 MB internal storage, 384 MB of RAM and a display that is at least 320 pixels high and 240 pixels wide. You can download Firefox for Android or search for Firefox in the Google Play store.

Important: If you search for Firefox in the Google Play store and don't find Firefox for Android, your device may not be compatible.

iPads, iPhones and iPod touch devices

Firefox is available on iPhone, iPad and iPod touch devices with iOS 8.2 and above. For more info, see Is Firefox available for iPhone or iPad in my language?

Other mobile devices

Firefox is NOT available for Windows Phone, Windows RT, Bada, Symbian, Blackberry OS, webOS or other operating systems for mobile.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support