Diễn đàn này là một cuộc thảo luận về việc cải thiện bản địa hóa của bài viết "Báo cáo lỗi phần bổ trợ". Nếu bạn muốn cải thiện nội dung bài viết, hãy truy cập thảo luận bài viết tiếng Anh.

Nếu bạn cần trợ giúp với Firefox, vui lòng đặt câu hỏi.