ప్రశ్న

ద్వారా పోస్ట్ చేయబడింది Piasor 5 సంవత్సరాల క్రితం
After FF20.0 update, can no longer trigger links from email.

A number of emails have internal links to web sites. Until FF20.0, I could click on the link and the referenced URL would open. Now I can only copy and paste. Using Thunderbird.

↓ మరింర చూపించు ↑ తక్కువ చూపు
  • అన్నీ పోస్ట్ లు
  • ఉపయోగపడిన పరిష్కారాలు
  • సమాధానం
  • యజమాని
  • పోస్ట్