మందగించడం, క్రాష్ , లోపం సందేశాలు మరియు ఇతర సమస్యలు పరిష్కరించండి

థండర్బర్డ్ దోష సందేశాలు పరిష్కరించుకోండి.

ఇంగ్లీషులో