గోప్యత మరియు భద్రతా అమర్పులు

ఆండ్రాయిడ్ కోసం ఫైర్ఫాక్సులో మీ సమాచారాన్ని యొక్క గోప్యత మరియు భద్రతా సెట్టింగ్లతో సురక్షితంగా ఉంచండి.

ఇంగ్లీషులో