అనుబంధాలను -నియంత్రణలు మరియు ఎంపికలు అనుకూలీకరించండి

మీకు కావలసిన ఫీచర్లను జోడించడం మరియు మేనేజింగ్ ద్వారా ఫైర్ఫాక్స్ మీదే చేయండి.

ఇంగ్లీషులో