కాలింగ్ మరియు కాంటాక్ట్స్

పరిచయాలను జోడించడానికి మరియు నిర్వహించడానికి తెలుసుకోండి, అలాగే ఒకటి నుండి ఒకటికి లేదా సమావేశంలో మీ ఫైర్ఫాక్సు OS ఫోన్ లో చేయండి.

In English