కాలింగ్ మరియు కాంటాక్ట్స్

పరిచయాలను జోడించడానికి మరియు నిర్వహించడానికి తెలుసుకోండి, అలాగే ఒకటి నుండి ఒకటికి లేదా సమావేశంలో మీ Firefox OS ఫోన్ లో చేయండి.