సమస్యలు పరిష్కరించండి

మీ Firefox OS ఫోనులో సమస్యలు ఎలా పరిష్కరించుకోవాలో తెలుసుకోండి.