ఫైర్‌ఫాక్స్‌ని స్థాపించుకోవడం

ఈ వ్యాసం చాలా కాలంగా నిర్వహించబడలేదు, కాబట్టి దాని కంటెంట్ పాతది అయ్యుండవచ్చు.

మా వాలంటీర్లు ఈ వ్యాసం అనువదించడానికి కృషి చేస్తున్నారు. ఇది సిద్ధమయ్యే వరకు, బహుశా ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ సహాయపడవచ్చు. మీరు ఈ వంటి వ్యాసాలు అనువదించడానికి సహాయం చేయాలనుకుంటే, దయచేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Updating from a previous version?

If you are upgrading from a previous version of Firefox, see Update Firefox to the latest version.

Click on the operating system on which you are installing Firefox.

vista.jpg How to download and install Firefox on Windows

macos.jpg How to download and install Firefox on Mac

linux.jpg Install Firefox on Linux

Android Install Firefox on an Android device using Google Play

Apple's restrictions prevent us from distributing Firefox for iOS devices (iPhone, iPad, iPod Touch).
Based on information from Installing Firefox (mozillaZine KB)
Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.
Mac® and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
The Linux logo is Copyright 1997 Larry Ewing
The Android logo is based on work created and shared by Google
.

 

// These fine people helped write this article:. You can help too - find out how.
మొజిల్లా తోడ్పాటులో స్వచ్ఛందంగా తోడ్పడండి