ఫైర్ఫాక్స్ మీ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్గా చెయ్యి

(How to make web links open in Firefox by default నుండి మళ్ళించబడింది)

మీరు ఒకటి కంటే ఎక్కువ కలిగి ఉంటే web browser ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే , మీరు క్లిక్ చేసే లింక్ల స్వయంచాలకంగా మీ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ తెరుచుకుంటాయి. ఈ వ్యాసం ఫైర్ఫాక్స్ మీ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ చేయడానికి ఎలా మీరు చూపిస్తుంది.

 1. ఫైర్ఫాక్స్ విండోకి ఎగువన,ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ బటన్ ను క్లిక్ చేసి ఎంచుకోండి ఎంపికలు ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన, టూల్స్ మెనూ ని క్లిక్ చేసిన తరువాత ఎంచుకోండి ఎంపికలుమెనూ బార్ మీద, క్లిక్ చేసి ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ చంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు...ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన,క్లిక్ చేసిEdit మెనూ ఎంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు

  మెనూ బటన్ మీద New Fx Menu క్లిక్ చేసి మరియు ఎంచుకోండి ఎంపికలు ప్రాధాన్యతలు

 2. ఎంచుకోండి ఆధునిక ప్యానెల్ , క్లిక్ జనరల్ టాబ్, ఆపై క్లిక్ చేయండి ఫైర్ఫాక్స్ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్.
  Default - Win - Fx15 Mac OSX - Advanced- General - Set Default - FF17 Default - Lin - Fx15
 3. అలాగే బటన్ నొక్కితే ఒప్షన్స్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. క్లోజ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో ముసివేయండి. } "about:preferences" పేజీని ముసివేయండి. మీరు చేసిన మార్పులు ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అవుతుంది.

 1. ఫైర్ఫాక్స్ విండోకి ఎగువన,ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ బటన్ ను క్లిక్ చేసి ఎంచుకోండి ఎంపికలు ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన, టూల్స్ మెనూ ని క్లిక్ చేసిన తరువాత ఎంచుకోండి ఎంపికలుమెనూ బార్ మీద, క్లిక్ చేసి ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ చంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు...ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన,క్లిక్ చేసిEdit మెనూ ఎంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు

  మెనూ బటన్ మీద New Fx Menu క్లిక్ చేసి మరియు ఎంచుకోండి ఎంపికలు ప్రాధాన్యతలు

 2. ఎంచుకోండి ఆధునికప్యానెల్ , క్లిక్జనరల్ టాబ్, ఆపై క్లిక్ ఫైర్ఫాక్స్ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్గా చెయ్యి. సిద్ధ ప్రోగ్రామ్లు విండో తెరుచుకోవడం.
  Default - Win8
 3. సిద్ధ ప్రోగ్రామ్లు విండోలో, ఎంచుకోండి ఫైర్ఫాక్స్ ఎడమ మరియు క్లిక్ ప్రోగ్రామ్ల జాబితా నుండి ఈ కార్యక్రమం డిఫాల్ట్ లా సెట్ చెయ్యండి. అప్పుడు క్లిక్ చేయండి అలాగే విండో మూసి.
  Default - Win8 pt 2
 4. అలాగే బటన్ నొక్కితే ఒప్షన్స్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. క్లోజ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో ముసివేయండి. } "about:preferences" పేజీని ముసివేయండి. మీరు చేసిన మార్పులు ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అవుతుంది.

 1. ఫైర్ఫాక్స్ విండోకి ఎగువన,ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ బటన్ ను క్లిక్ చేసి ఎంచుకోండి ఎంపికలు ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన, టూల్స్ మెనూ ని క్లిక్ చేసిన తరువాత ఎంచుకోండి ఎంపికలుమెనూ బార్ మీద, క్లిక్ చేసి ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ చంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు...ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన,క్లిక్ చేసిEdit మెనూ ఎంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు

  మెనూ బటన్ మీద New Fx Menu క్లిక్ చేసి మరియు ఎంచుకోండి ఎంపికలు ప్రాధాన్యతలు

 2. ఎంచుకోండి జనరల్ ప్యానెల్, ఆపై క్లిక్ఫైర్ఫాక్స్ ని నా డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్గా చెయ్యి.
  Fx34OptionsGeneral-Win7 Fx34GeneralPanel-Mac Fx34GeneralPanel-Lin
 3. అలాగే బటన్ నొక్కితే ఒప్షన్స్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. క్లోజ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో ముసివేయండి. } "about:preferences" పేజీని ముసివేయండి. మీరు చేసిన మార్పులు ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అవుతుంది.

 1. ఫైర్ఫాక్స్ విండోకి ఎగువన,ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ బటన్ ను క్లిక్ చేసి ఎంచుకోండి ఎంపికలు ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన, టూల్స్ మెనూ ని క్లిక్ చేసిన తరువాత ఎంచుకోండి ఎంపికలుమెనూ బార్ మీద, క్లిక్ చేసి ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ చంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు...ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన,క్లిక్ చేసిEdit మెనూ ఎంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు

  మెనూ బటన్ మీద New Fx Menu క్లిక్ చేసి మరియు ఎంచుకోండి ఎంపికలు ప్రాధాన్యతలు

 2. ఎంచుకోండి జనరల్ ప్యానెల్, ఆపై క్లిక్ ఫైర్ఫాక్స్ ని నా డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్గా చెయ్యి.
  Fx34OptionsGeneral-Win8
 3. సిద్ధ ప్రోగ్రామ్లు విండో తెరుచుకుంటుంది.
 4. ఎడమ మరియు క్లిక్ ప్రోగ్రామ్ల జాబితా నుండి సెట్ డిఫాల్ట్ ప్రోగ్రామ్లు విండో , ఎంచుకోండి firefox లో ఈ కార్యక్రమం డిఫాల్ట్ లా సెట్ చెయ్యండి. అప్పుడు క్లిక్ చేయండి అలాగే విండోను మూసివేసి.
  Default - Win8 pt 2
 5. అలాగే బటన్ నొక్కితే ఒప్షన్స్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. క్లోజ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో ముసివేయండి. } "about:preferences" పేజీని ముసివేయండి. మీరు చేసిన మార్పులు ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అవుతుంది.

 1. ఫైర్ఫాక్స్ విండోకి ఎగువన,ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ బటన్ ను క్లిక్ చేసి ఎంచుకోండి ఎంపికలు ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన, టూల్స్ మెనూ ని క్లిక్ చేసిన తరువాత ఎంచుకోండి ఎంపికలుమెనూ బార్ మీద, క్లిక్ చేసి ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ చంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు...ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన,క్లిక్ చేసిEdit మెనూ ఎంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు

  మెనూ బటన్ మీద New Fx Menu క్లిక్ చేసి మరియు ఎంచుకోండి ఎంపికలు ప్రాధాన్యతలు

 2. ఎంచుకోండి జనరల్ ప్యానెల్, ఆపై క్లిక్ డిఫాల్ట్గా చెయ్యి.
  default 38
 3. అలాగే బటన్ నొక్కితే ఒప్షన్స్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. క్లోజ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో ముసివేయండి. } "about:preferences" పేజీని ముసివేయండి. మీరు చేసిన మార్పులు ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అవుతుంది.

 1. ఫైర్ఫాక్స్ విండోకి ఎగువన,ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ బటన్ ను క్లిక్ చేసి ఎంచుకోండి ఎంపికలు ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన, టూల్స్ మెనూ ని క్లిక్ చేసిన తరువాత ఎంచుకోండి ఎంపికలుమెనూ బార్ మీద, క్లిక్ చేసి ఫైర్ఫాక్స్ మెనూ చంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు...ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన,క్లిక్ చేసిEdit మెనూ ఎంచుకోండి ప్రాధాన్యతలు

  మెనూ బటన్ మీద New Fx Menu క్లిక్ చేసి మరియు ఎంచుకోండి ఎంపికలు ప్రాధాన్యతలు

 2. ఎంచుకోండి జనరల్ ప్యానెల్, ఆపై క్లిక్ డిఫాల్ట్గా చెయ్యి.
  default 38
 3. సిద్ధ ప్రోగ్రామ్లు విండో తెరుచుకుంటుంది.
 4. ఎడమ మరియు క్లిక్ ప్రోగ్రామ్ల జాబితా నుండి సెట్ డిఫాల్ట్ ప్రోగ్రామ్లు విండో , ఎంచుకోండి { మెను ఫైర్ఫాక్స్ } లో ఈ కార్యక్రమం డిఫాల్ట్ లా సెట్ చెయ్యండి. అప్పుడు క్లిక్ చేయండి అలాగే విండో మూసి.
  Default - Win8 pt 2
 5. అలాగే బటన్ నొక్కితే ఒప్షన్స్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. క్లోజ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో ముసివేయండి. } "about:preferences" పేజీని ముసివేయండి. మీరు చేసిన మార్పులు ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అవుతుంది.

 1. మెను బటన్ క్లిక్ చేయండి new fx menu , అప్పుడు ఎంపిక ఎంపికలు.
 2. సాధారణలో ప్యానెల్, క్లిక్ డిఫాల్ట్గా చెయ్యి.
  default 38
 3. సిద్ధ ప్రోగ్రామ్లు విండో తెరుచుకోవడం.
 4. సిద్ధ ప్రోగ్రామ్లు విండోలో, ఎంచుకోండి ఫైర్ఫాక్స్ ఎడమ మరియు క్లిక్ ప్రోగ్రామ్ల జాబితా నుండి డిఫాల్ట్ ఈ కార్యక్రమం డిఫాల్ట్ లా సెట్ చెయ్యండి ఈ కార్యక్రమం సెట్. అప్పుడు క్లిక్ చేయండి అలాగే విండో మూసి.
  Default - Win8 pt 2
 5. అలాగే బటన్ నొక్కితే ఒప్షన్స్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. క్లోజ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో ముసివేయండి. } "about:preferences" పేజీని ముసివేయండి. మీరు చేసిన మార్పులు ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అవుతుంది.

 1. మెను బటన్ క్లిక్ చేయండి new fx menu , అప్పుడు ఎంపిక ఎంపికలు.
 2. సాధారణ పేన్ క్లిక్తో డిఫాల్ట్గా చెయ్యి.
  default 38
 3. విండోస్ సెట్టింగ్ల అనువర్తనాన్ని డిఫాల్ట్ అనువర్తనాలు ఎంచుకోండి స్క్రీన్ తెరవబడుతుంది.
 4. క్రిందికి స్క్రోల్ మరియు కింద ఎంట్రీ క్లిక్ వెబ్ బ్రౌజర్.
  default apps win10
 5. నొక్కండి ఫైర్ఫాక్స్ అందుబాటులో బ్రౌజర్ల జాబితాను తెరుచుకునే డైలాగ్ లో .
  firefox default 10
 6. ఫైర్ఫాక్స్ ఇప్పుడు మీ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ వంటి జాబితా ఉంది . మీ మార్పులు సేవ్ సెట్టింగులు విండోను మూసివేయండి .

మీ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ మార్చడానికి చేయడానికి విండోస్ 10 సెట్టింగ్ల అనువర్తనాన్ని ఉపయోగించండి

ప్రత్యామ్నాయంగా, మీరు డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్గా ఫైర్ఫాక్స్ సెట్ చేయడానికి విండోస్ 10 స్టార్ట్ మెనూ నుండి సెట్టింగ్ల అనువర్తనాన్ని తెరిచి చేయవచ్చు:

 1. విండోస్ ప్రారంభం మెనులో వెళ్లి, సెట్టింగ్స్ చిహ్నం క్లిక్ చెయ్యండి.
 2. ఎడమ పేన్ లో డిఫాల్ట్ అనువర్తనాలు వ్యవస్థ క్లిక్ చేసి, ఆపై ఎంచుకోండి' .
 3. స్క్రోల్ డౌన్ మరియు వెబ్ బ్రౌజర్ కింద ఎంట్రీ క్లిక్ చేయండి.
  default apps win10
 4. అందుబాటులో బ్రౌజర్ల జాబితాను తెరుచుకునే డైలాగ్ లో ఫైర్ఫాక్స్ క్లిక్.
  firefox default 10
 5. ఫైర్ఫాక్స్ ఇప్పుడు మీ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ వంటి జాబితా ఉంది . మీ మార్పులు సేవ్ సెట్టింగులు విండోను మూసివేయండి.
గమనిక: మరొక బ్రౌజర్ మీ డిఫాల్ట్ మార్చడానికి, ఇతర బ్రౌజర్ మద్దతు డాక్యుమెంటేషన్ చూడండి.నుండి సమాచారాన్ని ఆధారంగా Default browser (mozillaZine KB)

ఈ వ్యాసం ఉపయోగపడిందా? దయచేసి వేచివుండండి…

Praveen_Illa, Dinesh, Jayesh KR ఈ మంచి ప్రజలు ఈ వ్యాసం వ్రాయడంలో సహాయం చేశారు. మీరు కూడా సహాయం చేయవచ్చు - ఎలానో కనుగొనండి.