థ్రెడ్లు విస్మరించడం

మా వాలంటీర్లు ఈ వ్యాసం అనువదించడానికి కృషి చేస్తున్నారు. ఇది సిద్ధమయ్యే వరకు, బహుశా ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ సహాయపడవచ్చు. మీరు ఈ వంటి వ్యాసాలు అనువదించడానికి సహాయం చేయాలనుకుంటే, దయచేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

The Ignore Thread feature is especially useful for mailing lists. It lets you skip reading the rest of a conversation you're not really interested in following, while still being able to keep up with all the other conversations.

Ignore a thread

To ignore a thread, right-clickhold down the Ctrl key and click on it and select Ignore Thread, or simply use the K (for "kill") keyboard shortcut. That will mark all the messages in the selected conversation as ignored.

The ignored messages aren't deleted, but once you come back to the folder they won't be shown on the list of messages (by default). If there are further replies to the same conversation, these replies won't trigger a new mail notification.

Ignore a subthread

Ignoring subthreads is similar to ignoring threads, but ignores only replies from the selected message onwards. This can be used to ignore otherwise interesting conversations that get off topic from a certain response.

To ignore a subthread, right-clickhold down the Ctrl key and click the first of the messages you would like to ignore and select Ignore Subthread.

What if I want to see my ignored threads?

If you decide you do want to see ignored threads, perhaps temporarily, click the View menu, open the Threads submenu and checkmark Ignored Threads. To again stop seeing ignored threads simply uncheck Ignored Threads.

To un-ignore a thread that has been marked ignored, select a message in the thread, right-clickhold down the Ctrl key and click on it and again select Ignore Thread.

See also

// These fine people helped write this article:. You can help too - find out how.
మొజిల్లా తోడ్పాటులో స్వచ్ఛందంగా తోడ్పడండి