థండర్బర్డ్ నవీకరి

మా వాలంటీర్లు ఈ వ్యాసం అనువదించడానికి కృషి చేస్తున్నారు. ఇది సిద్ధమయ్యే వరకు, బహుశా ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ సహాయపడవచ్చు. మీరు ఈ వంటి వ్యాసాలు అనువదించడానికి సహాయం చేయాలనుకుంటే, దయచేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

By default, Thunderbird is set to automatically update itself but you can always do a manual update. Here's how:

Note: If you run Linux (such as Ubuntu) and use your Linux distribution's packaged version of Thunderbird, you will need to wait for an updated package to be released to its package repository. See Installing Thunderbird on Linux This article only applies if you installed Thunderbird manually (without using your distribution's package manager).
  1. Go over to the Help menu and select About Thunderbird.On the menu bar click the Thunderbird menu and select About Thunderbird.At the top of the Thunderbird window click the Help menu and select About Thunderbird.
  2. The About Thunderbird window will open and Thunderbird will begin checking for updates and downloading them automatically.
    TB About Update 1
  3. When the updates are ready to be installed, click Restart Thunderbird to Update.
    TB About Update 2


Having problems?

Simply download and install the latest version from the Thunderbird website, and Thunderbird will pick up your existing data.
For instructions, see Installing Thunderbird on WindowsInstalling Thunderbird on LinuxInstalling Thunderbird on Mac.

// These fine people helped write this article:. You can help too - find out how.
మొజిల్లా తోడ్పాటులో స్వచ్ఛందంగా తోడ్పడండి