తెరపట్లు తీయడం

(Taking a Screenshot on Firefox OS నుండి మళ్ళించబడింది)
మా వాలంటీర్లు ఈ వ్యాసం అనువదించడానికి కృషి చేస్తున్నారు. ఇది సిద్ధమయ్యే వరకు, బహుశా ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ కొన్ని సహాయపడవచ్చు.

It is easy to take screenshots on Firefox OS. Here's how:

  1. Press and hold the home button and power button at the same time.
    FxOS screenshot
  2. You'll get a notification to let you know that the screenshot was taken successfully.
    Screenshot notification

Your screenshot will be stored in the Gallery app where you can edit and share it. For more, see Manage photo and video gallery.

ఈ మంచి ప్రజలు ఈ వ్యాసం వ్రాయడంలో సహాయం చేశారు. మీరు కూడా సహాయం చేయవచ్చు - ఎలానో కనుగొనండి.