ఒక వెబ్ పేజీని భద్రపరుచుకోవడం ఎలా

మా వాలంటీర్లు ఈ వ్యాసం అనువదించడానికి కృషి చేస్తున్నారు. ఇది సిద్ధమయ్యే వరకు, బహుశా ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ సహాయపడవచ్చు. మీరు ఈ వంటి వ్యాసాలు అనువదించడానికి సహాయం చేయాలనుకుంటే, దయచేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Firefox allows you to save a web page to your computer so that you can do things like read it when you're not connected to the Internet. Here's how.

Saving a web page

 1. Click on the menu button new fx menu , and then click Save Page AsSave Page. The Save As dialog window will open.
 2. In the dialog window, type in a name for the page you want to save and choose a location. In the Format drop-down, choose the type of file that you want to save the page as:In the Save as type drop-down, choose the type of file that you want to save the page as:At the bottom right corner of the dialog window, choose a file type from the drop-down menu
  Choosing File Type save webpage save as linux
  • Web page, complete: Save the whole web page along with pictures. This choice allows you to view it as originally shown with pictures, but it may not keep the HTML link structure of the original page. Firefox creates a new directory where the page is saved to save pictures and other files necessary to show the whole web page.
  • Web page, HTML only: Save the original page without pictures. This choice preserves the original HTML link structure in one file.
  • Text files: Save the original page as a text file. This choice will not preserve the original HTML link structure, but will allow you to see a text version of the web page in any text editor.
  • All files: This is equivalent to "Web page, HTML only," but you may specify a file extension (e.g. ".htm" or ".shtml").
 3. Click Save. A copy of the page will be saved as the type you specified in the location you chose.

Saving parts of a web page

To save an image: Right-clickHold down the Ctrl key while you click on the image you want to save, and then select Save Image As... from the context menu. Then select a location on your computer to save the copy of the image.
Save Image As

To save other elements on the page, including images scripts, stylesheets, and more use the Page Info window's Media panel.

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

ఇంకా తెలుసుకోండి