ఫైర్ఫాక్స్ లో వెబ్ పేజీలు ఎలా ముద్రించాలి

మా వాలంటీర్లు ఈ వ్యాసం అనువదించడానికి కృషి చేస్తున్నారు. ఇది సిద్ధమయ్యే వరకు, బహుశా ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ సహాయపడవచ్చు. మీరు ఈ వంటి వ్యాసాలు అనువదించడానికి సహాయం చేయాలనుకుంటే, దయచేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

This article discusses printing web pages in Firefox. For a tutorial on how to use Firefox's printing features, read below.

Printing a web page

 1. Click the menu button fx57menu and then click Print….
  Print Fx65 Win
 2. In the Print Preview window that opens, adjust settings for what you're about to print, if necessary. See Print window settings below for information on what settings can be changed.
 3. Click PrintOK to start printing.
 1. Click the menu button fx57menu and then click Print….
  Print Fx65 Win
 2. To adjust settings for what you're about to print (if necessary), click on the arrow beside the Printer selector, and see Print preview settings below for information on what settings can be changed.
 3. Click Print to start printing.

Print preview settings

Print Preview 65

Print

Page Setup

Pages

 • Navigate to different pages by entering a page number or using the arrows.

Scale

 • To try and make the web page fit on fewer sheets of printed paper, you can adjust the scale. Shrink To Fit automatically adjusts the scale.

Orientation

 • Select Portrait for most documents and web pages.
 • Select Landscape for very wide pages and images.

Simplify Page

 • Select Simplify Page to save paper and ink when printing web pages. Remove unwanted ads, unrelated text and images, and blank spaces from the page to print your content on fewer pages. See Firefox Simplify Page for clutter-free printing for more information.

Print window settings

print window settings

Printer section:

 • Click the drop-down menu next to Name to change which printer prints the web page you're viewing.
Note: The default printer is the Windows one. When a web page is printed with the selected printer, it becomes the new default printer.
 • Click on Properties... to change the paper size, print quality, and other settings specific to your printer.

Print range section: Lets you specific which pages of the current web page are printed:

 • Select All to print everything.
 • Select Pages and enter the range of pages you want to print. For example, selecting "from 1 to 1" prints the first page only.
 • Select Selection to print only the part of the page you've highlighted.

Copies section: Lets you specific how many duplicates you want to print.

 • If you enter more than 1 in the Number of copies field, you can also choose whether to collate them. For example, if you choose to make two copies and select Collate, they will print in the order 1,2,3,1,2,3. Otherwise, they will print in the order 1,1,2,2,3,3.
Note: The following settings are saved as Firefox preferences on a per-printer basis.

Changing the page setup

win page setup

Format and Options

The Format & Options tab allows you to change:

 • Orientation:
  • Select Portrait for most documents and web pages.
  • Select Landscape for very wide pages and images.
 • Scale: To try to make the web page fit on fewer sheets of printer paper, you can adjust the scale. Shrink to fit automatically adjusts the scale.
 • Options: Select Print Background (colors & images) to have Firefox print backgrounds for web pages. Otherwise, Firefox leaves page backgrounds white.

Margins and Header/Footer

print margins 57

The Margins & Header/Footer tab allows you to change:

 • Margins: You can enter the width of the page margins for the top, bottom, left and right sides of the page separately.
 • Headers & Footers: Use the dropdown menus to select what appears on the printed page. The top-left dropdown box's value appears at the top-left corner of the page; the top-center dropdown box's value appears at the top-center portion of the page and so on. Choose from:
  • --blank--: Nothing will be printed.
  • Title: Print the title of the page.
  • URL: Print the web address of the page.
  • Date/Time: Print the date and time when the page was printed.
  • Page #: Print the page number.
  • Page # of #: Print the page number and total number of pages.
  • Custom...: Enter your own header or footer text. This can be used to show a company or organization name at the top or bottom of every printed page.

Click OK to finish making changes and close the Page Setup window.

Advanced tips

 • If you want to edit the web page content prior to printing, you can use an extension from Firefox Add-ons such as Print Edit WE.
 • To print a single image from a page, you can typically right-click it and select View Image or View Background Image then print using the instructions above.
 • Web pages can set themselves up to appear different on paper to how they look on screen, so don't be surprised to see some changes. (If you see some colors on background images missing, follow the step preceding step).
// These fine people helped write this article:. You can help too - find out how.
మొజిల్లా తోడ్పాటులో స్వచ్ఛందంగా తోడ్పడండి