ఎందుకు నేను నా పాస్వర్డ్లను సమకాలీకరిస్తుంది కాదు? చరిత్ర

వర్గం:
రివిజన్ చరిత్ర కోసం:
English, తెలుగు
సహాయకరమైనవి చార్ట్ ఓట్లు చూపించు
 • రివిజన్
  స్థితి
  ఎడిటర్
  వ్యాఖ్య
 • ప్రస్తుతం
   
  no changes at all completely perfect

మీరు ఈ రివిజన్ కోసం లోకలైసేషన్ సిద్ధంగా ఉన్నడని గుర్తు చేయబోతున్నారు. మీరు ఖచ్చితంగా కొనసాగాలనుకుంటున్నారా?


రద్దుచేయి

పత్రము సహాయకులు