మీ ప్రాదాన్యతలను ట్రాక్ చేయుటకు వెబ్ సైటులు ఉపయోగించే కుకీస్ ను అనుమతించుట మరియు ఆపుట

Cookies are stored on your computer by websites you visit and contain information such as site preferences or login status. This article describes how to enable and disable cookies in Firefox.

How do I change cookie settings?

Note: Cookies are enabled by default in Firefox.

To check or change your settings:

 1. for not fx29} ఫైర్ఫాక్స్ విండోలో ఎగువన,Firefoxమెనూ బటన్ ను క్లిక్ చేసి ఎంచుకోండిOptionsఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన,Toolsమెనూ ని క్లిక్ చేసిన తరువాత ఎంచుకోండిOptionsమెనూ బార్ మీద,క్లిక్ చేసి Firefoxమెనూ చంచుకోండిPreferences...ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన,క్లిక్ చేసిEdit మెనూ ఎంచుకోండి Preferences

  మెనూ బటన్ మీద New Fx Menu క్లిక్ చేసి మరియు ఎంచుకోండి OptionsPreferences

  .
 2. Privacy పానెల్ ని ఎంచుకోండి .

 3. Set Firefox will: to Use custom settings for history.
  Custom History Fx21 WinXP Custom History Fx21 Win7 Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux customhistory38
 4. Check mark Accept cookies from sites to enable Cookies, and uncheck it to disable them. Cookies Win Cookies Mac Cookies Lin
 5. Choose how long cookies are allowed to be stored:
  • Keep until: they expire: Each cookie will be removed when it reaches its expiration date, which is set by the site that sent the cookie.
  • Keep until: I close Firefox: The cookies that are stored on your computer will be removed when Firefox is closed.
  • Keep until: ask me every time: Displays an alert every time a website tries to send a cookie, and asks you whether or not you want to store it.
 6. OK బటన్ నొక్కితే ఒప్షన్స్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. Close బటన్ క్లిక్ చేస్తే ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో క్లోజ్ అయితుంది ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో ముసి వేయటానికి } "about:preferences' "పేజీని ముసి వేయండి . మీరు చేసిన మార్పులు ఆటోమేటిక్ గ సేవ్ అవుతుంది

  .
 1. for not fx29} ఫైర్ఫాక్స్ విండోలో ఎగువన,Firefoxమెనూ బటన్ ను క్లిక్ చేసి ఎంచుకోండిOptionsఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన,Toolsమెనూ ని క్లిక్ చేసిన తరువాత ఎంచుకోండిOptionsమెనూ బార్ మీద,క్లిక్ చేసి Firefoxమెనూ చంచుకోండిPreferences...ఫైరుఫాక్సు విండోకి ఎగువన,క్లిక్ చేసిEdit మెనూ ఎంచుకోండి Preferences

  మెనూ బటన్ మీద New Fx Menu క్లిక్ చేసి మరియు ఎంచుకోండి OptionsPreferences

  .
 2. Privacy పానెల్ ని ఎంచుకోండి .

 3. Set Firefox will: to Use custom settings for history.
  Custom History Fx21 WinXP Custom History Fx21 Win7 Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux customhistory38
 4. Check mark Accept cookies from sites to enable Cookies, and uncheck it to disable them. Cookies Win Fx22 3rd Party Cookies Mac Fx22 3rd Party Cookies Linux Fx22
 5. Choose how long cookies are allowed to be stored:
  • Keep until: they expire: Each cookie will be removed when it reaches its expiration date, which is set by the site that sent the cookie.
  • Keep until: I close Firefox: The cookies that are stored on your computer will be removed when Firefox is closed.
  • Keep until: ask me every time: Displays an alert every time a website tries to send a cookie, and asks you whether or not you want to store it.
 6. OK బటన్ నొక్కితే ఒప్షన్స్ విండో క్లోజ్ అయితుంది. Close బటన్ క్లిక్ చేస్తే ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో క్లోజ్ అయితుంది ప్రేఫెరేన్సుస్ విండో ముసి వేయటానికి } "about:preferences' "పేజీని ముసి వేయండి . మీరు చేసిన మార్పులు ఆటోమేటిక్ గ సేవ్ అవుతుంది

  .

Websites report cookie errors

If a website gives you an error message saying that you cannot accept cookies, see Websites say cookies are blocked - Unblock them.

 


Share this article: http://mzl.la/1BAQFQq

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: Damarlasumanth. You can help too - find out how.