• தீர்வுற்றது
 • Archived

Hardware Acceleration Causes Blue Screen

I have been trying to get firefox to play 60fps videos on youtube (either flash or HTML5, preferably the latter) but to do this, I need to enable hardware acceleration on… (மேலும் படிக்க)

I have been trying to get firefox to play 60fps videos on youtube (either flash or HTML5, preferably the latter) but to do this, I need to enable hardware acceleration on firefox (it's the only solution I've found so far) and doing so causes random Blue Screens. I might mention that this only happens in firefox and without hardware acceleration, my youtube videos don't even play at above 20fps. I've been looking for a solution to this issue for days now and haven't found anything, don't understand what's happening.

Asked by Madog24 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Madog24 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

firefox will not accept cookies even though cookies setting is standard.

Firefox keeps saying it cannot continue to create a firefox account because cookies are disabled. I check my cookies setting and cookies setting is standard. Firefox wi… (மேலும் படிக்க)

Firefox keeps saying it cannot continue to create a firefox account because cookies are disabled. I check my cookies setting and cookies setting is standard. Firefox will not create an account because it keeps saying cookies are disable when they are not disabled. I have had to do this using Chrome.

Asked by stephenlinton1 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by stephenlinton1 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Solution to Flash crash that seems to work!

Like others I am tearing my hair out over repeated Flash crashes (FF25.0, win 8.1).No matter what updates etc - you get the idea.... One solution deep in help is 'Re-init… (மேலும் படிக்க)

Like others I am tearing my hair out over repeated Flash crashes (FF25.0, win 8.1).No matter what updates etc - you get the idea....

One solution deep in help is 'Re-initializing the plugins database'. This really works but I wonder is there some way I could run this each time I start up Firefox to pre-empt the problem with Flash?

Asked by farci 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by MauriceSnell 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Почему в начале адресной строки есть пустое место?

Появилось пустое место в начале адресной строки, после обновления до 29-й версии и осталось после обновления до 30-й версии.

Asked by Sanya_ln 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • Archived

About 620 tabs now rendered useless; all appear as 'New Tab' when I start Firefox.

I had so many tabs open at one point (I was in the process of getting rid of them, one by one...if you've used Tumblr, you know what I mean) and Firefox crashed. When I c… (மேலும் படிக்க)

I had so many tabs open at one point (I was in the process of getting rid of them, one by one...if you've used Tumblr, you know what I mean) and Firefox crashed. When I clicked the 'Crash Report' thing and Firefox restarted, all my previous tabs now appeared as a New Tab. This happened about 2 or 3 weeks ago...I've done dozens of crash report restarts, as, one time, it actually did restore all my tabs and I got through a number of them before it crashed again and they all went back to New Tabs. How do I recover all those all tabs? Any help? I really, really need those tabs back.

Asked by AnthoTira7 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by AnthoTira7 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

History only 1 day and downloads don't show in down arrow

When I check my History sidebar a load of sites are not shown under Today (Date and Site), and only Today is shown, there is no 7 day option and I would want more than 7… (மேலும் படிக்க)

When I check my History sidebar a load of sites are not shown under Today (Date and Site), and only Today is shown, there is no 7 day option and I would want more than 7 days shown anyway. By Most Visited show a lot more sites.

I also noticed that when I download something and instal the file or whatever, that file then disappears when I Show all Downloads. But if I go to Windows(C)\Users\Mike\Downloads there are a whole load of downloaded files.

What is happening here? Thanks.

Asked by bertie11 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by bertie11 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Disabling all add-ons fixed problem.......but disabling one at a time has not......how can this be??

I have four Wordpress blogs that I visit. Wordpress has a black bar at the top of the screen that you can click on and it'll bring you back to the top of the page. I a… (மேலும் படிக்க)

I have four Wordpress blogs that I visit. Wordpress has a black bar at the top of the screen that you can click on and it'll bring you back to the top of the page. I am running FF 38.0.5, and on one of these blogs this feature stopped working. I ran in safe mode and the feature worked correctly. When I unistalled each add on one by one to figure out which one it might be, the problem still persists. How can this be??

Asked by CT71 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by CT71 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

New tab does not have the options for displaying most visited anymore

On home page options, new tab only has the two options of firefox home page or blank. What happened to the other options?

Asked by gdchief 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by the-edmeister 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

firefox is slow or crashes on me lately I have done everything to fix this!

Lately my Firefox 26.0 has been crashing or freezing for about 5 to 20 seconds, I only see this freeze in Google searches, i have reset Firefox, ran my avast(av), i have … (மேலும் படிக்க)

Lately my Firefox 26.0 has been crashing or freezing for about 5 to 20 seconds, I only see this freeze in Google searches, i have reset Firefox, ran my avast(av), i have windows 8.1, fast dsl and i have done the following also:

1. Restart your computer 2. Clear your cookies and cache 3. Restart Firefox in Safe Mode 4. Troubleshoot your plugins 5. Reinstall Firefox 6. Reset Firefox 7. Check for conflicts with your Internet security software 8. Scan your system for viruses and spyware 9. Check your hard drive and RAM for errors

Does anyone know why it does this, it just stated doing it abut two months ago, i have a bran new laptop and i don't run any other applications! I just surf the net thats it! Everything is up to day, clean, i clear cookies, etc with ccleaner, I have tested my internet speed, it is well over the super fast speed, no problems there! Like i said i only see this crash in Google! Now im not using Firefox Google, my home page is Google in Firefox, please help! :-(

Asked by Rina 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by AliceWyman 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • Archived

My url bar is indentured to right and doesn't start where it's supposed to.

When I click on the URL bar, the whole URL or whatever i type in is indentured to the right. I reinstalled Firefox and the problem was gone. But after two days the same o… (மேலும் படிக்க)

When I click on the URL bar, the whole URL or whatever i type in is indentured to the right. I reinstalled Firefox and the problem was gone. But after two days the same occurred again out of nowhere.

Asked by PizzaPino 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by cor-el 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • Archived

I try to go to Google and get Error code: sec_error_unknown_issuer

I try to bring up Google and get this message: This Connection is Untrusted You have asked Firefox to connect securely to www.google.com, but we can't confirm that your c… (மேலும் படிக்க)

I try to bring up Google and get this message:

This Connection is Untrusted

You have asked Firefox to connect securely to www.google.com, but we can't confirm that your connection is secure.

Normally, when you try to connect securely, sites will present trusted identification to prove that you are going to the right place. However, this site's identity can't be verified. What Should I Do?

If you usually connect to this site without problems, this error could mean that someone is trying to impersonate the site, and you shouldn't continue.

www.google.com uses an invalid security certificate. The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. (Error code: sec_error_unknown_issuer)


I'm on a brand new computer. All I've loaded is Kaspersky Internet Security. This problem is *very* frustrating and annoying.

Yes, I tried deleting the cert8 file and restarting Firefox. Same problem.

Help!!!

Asked by ChrisLiebig 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by ChrisLiebig 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

After Update 36 Optins Tab's are blank sometimes, WTH?

Toady Firefox Updated to v36 & toady Tabs on Options started to behave strangely, one time its General Tab that is Blank then i switch between Tabs & close option… (மேலும் படிக்க)

Toady Firefox Updated to v36 & toady Tabs on Options started to behave strangely, one time its General Tab that is Blank then i switch between Tabs & close option & reopen & next time its Privacy, all Tabs Randomly, WTH is going on? is it a temporary thing?

Asked by Sugram22 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Sugram22 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

firefox is blocking page content how to turn it off

firefox shows me the website im trying to go to but part of it is blocked and i got to click the icon next to the web address to unblock it how do i turn it off so i neve… (மேலும் படிக்க)

firefox shows me the website im trying to go to but part of it is blocked and i got to click the icon next to the web address to unblock it how do i turn it off so i never have to click the icon next to the web address?

Asked by onyx5500 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • Archived

Firfox suddenly stopped working

I'm using IE to post this because my Firefox suddenly stopped working. It takes me to my homepage & then is "not responding." I can't do anything from there except sh… (மேலும் படிக்க)

I'm using IE to post this because my Firefox suddenly stopped working. It takes me to my homepage & then is "not responding." I can't do anything from there except shut it down.

I've re-set and re-downloaded it 3 times so far; each time it works, though I then have to re-do every personalization. Of course, as soon as I close the browser, I'm back where I started with "not responding."

I've tried clearing the cache, the history, the cookies, but nothing works. This is the end -- if you can't help me, I'm forced to choose another browser. Even the yucky ones are better than this.

Asked by whatsitsgalore 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by whatsitsgalore 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

What causes Firefox to crash when I'm on Facebook (doesn't seem to happen on any other site)?

Just since yesterday, Firefox crashes whenever I'm on Facebook. As far as I know, I haven't changed anything on my computer (but acknowledge I'm tech-challenged:) and th… (மேலும் படிக்க)

Just since yesterday, Firefox crashes whenever I'm on Facebook. As far as I know, I haven't changed anything on my computer (but acknowledge I'm tech-challenged:) and this does not happen on any other site.

Asked by margie204 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by margie204 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • Archived

Facebook script for emojis leads to crash

"Ett skript på den här sidan kan vara upptaget eller ha slutat att svara. Du kan stoppa skriptet nu, öppna det i en avlusare, eller låta skriptet fortsätta. Skript: https… (மேலும் படிக்க)

"Ett skript på den här sidan kan vara upptaget eller ha slutat att svara. Du kan stoppa skriptet nu, öppna det i en avlusare, eller låta skriptet fortsätta.

Skript: https://static-arn2-1.xx.fbcdn…iiv4/yu/l/sv_SE/fkvtOebyqBB.js:14"

continue, cancel or close page

any ides what can b dun

Asked by illimbius 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by jscher2000 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Locked
 • Archived

How do I get the tabs back below the bookmarks toolbar (where they SHOULD be) in Firefox Quantum?

I have just installed Quantum, and would like to move the tabs back beneath the bookmarks toolbar, as I think this is a much more logical location for them. Is it possibl… (மேலும் படிக்க)

I have just installed Quantum, and would like to move the tabs back beneath the bookmarks toolbar, as I think this is a much more logical location for them. Is it possible to do this, and if so, how? I'm using Windows 8.1/ 64 bit, if that matters.

Asked by Tall42 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • Archived

I reinstalled Firefox, following the advice found on this support page, but have lost everything. Can anyone help me recover what I lost?

After the most recent Firefox updates, I wasn't able to load Facebook anymore, so I looked up whether I could reinstall Firefox without losing all my bookmarks and settin… (மேலும் படிக்க)

After the most recent Firefox updates, I wasn't able to load Facebook anymore, so I looked up whether I could reinstall Firefox without losing all my bookmarks and settings. I followed the advice given on this support page by renaming the folder "OldFirefox" and then reinstalling Firefox, but everything has been lost (or at least seems to be). What I don't understand is when I right click over the new Firefox icon (after the reinstall) and look at the properties, instead of pointing to the folder ...Mozilla/Firefox.exe, it's pointing to ....OldFirefox/Firefox.exe. It's as if the install didn't create a new Mozilla folder in the directory, even though it was supposed to during the install. Is there a way to get back what I lost? I feel like I'm going to throw up right now. I had an enormous amount of things bookmarked and saved. Thanks for any help.

Asked by Ana R Hubbard 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by Ana R Hubbard 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox 71 changed my toolbar arrangement

My Tabs toolbar used to be under my Links toolbar. It is now above the Address toolbar. How do I put my Tabs toolbar back where I want it (not where Firefox arbitrarily d… (மேலும் படிக்க)

My Tabs toolbar used to be under my Links toolbar. It is now above the Address toolbar.

How do I put my Tabs toolbar back where I want it (not where Firefox arbitrarily decided to put it)?

Alternately, How do I go back to FireFox 70.0.1?

System: Windows 8.1, 64-bit

       FireFox 71, 64-bit 

Note: My laptop (Windows 8.1, 64-bit) has Firefox 70.0.1 (but wants me to "update" (sic)). It has the tool bars in my preferred order. I'm not about to "update" until I know how to fix FireFox 71.

Asked by AIVAS 10 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 10 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • Archived

Passwords and logins lost. Added AVG addon. didn't work still no passwords.

Passwords and logins lost. Added AVG addon. didn't work still no passwords.

Asked by sukisdad 10 மாதங்களுக்கு முன்பு

Last reply by RobertJ 7 மாதங்களுக்கு முன்பு