• தீர்வுற்றது

Unseperate regular browsing and private browsing.

In the past, when you opened up private browsing, it seamlessly integrated itself into your browser, being indistinguishable. At a glance, no one would know you were priv… (மேலும் படிக்க)

In the past, when you opened up private browsing, it seamlessly integrated itself into your browser, being indistinguishable. At a glance, no one would know you were private browsing; it blended in.

In a recent update, Mozilla did something unthinkable and made private browsing an isolated instance from Firefox. This, of course, results in a purple flare in the taskbar in front of the entire world that you are private browsing.

I don't understand who thought this was a good idea. I want to know how to undo this horrible change.

See the screenshot where you can't see any information on all my open Firefox windows, except for my private browsing window.

Asked by M_Negev 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Disabling DRM completely

I have disabled DRM content, why is firefox annoying me to enable it each time I load a website that requires it. What seems to be now the general topic, even for a simpl… (மேலும் படிக்க)

I have disabled DRM content, why is firefox annoying me to enable it each time I load a website that requires it. What seems to be now the general topic, even for a simple blog... If I disabled it, I do not want to be prompted to enable it back. I know how to enable it.

Asked by david636 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Cannot Login to SSA Website

I am using Firefox 107.0.1 on a Windows 10 machine. And, I am not able to login to the SSA website (US) using Firefox. I reviewed the answers in the post (https://suppo… (மேலும் படிக்க)

I am using Firefox 107.0.1 on a Windows 10 machine. And, I am not able to login to the SSA website (US) using Firefox. I reviewed the answers in the post (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1354403) and tried several of the possible solutions (safe mode, rename/delete profile, reboot computer, etc) without any luck. I've attached a screenshot of the error when trying to login using Firefox.

Strangely, I've used Firefox exclusively to login (latest, maybe 6 months ago) before with no problem. It appears it is only when I currently am using Firefox. This is because I am able to use MS Edge without a problem.

Any help or suggestions are appreciated.

Thank you, Chris

Asked by Chris 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

How to block extension using policies.json

Hi, I planned to block my users from installing extensions/add-ons. I found an article that might be the answer (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1308646). I… (மேலும் படிக்க)

Hi, I planned to block my users from installing extensions/add-ons. I found an article that might be the answer (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1308646). I tried to create a simple policy (below), but somehow it does not work (I can still install any add-on/extension). What is wrong with my script? I'm using Firefox ESR 78.11.0 (64-bit) by the way.

My "policies.json" looks like this:

{

"policies": {
 "ExtensionSettings": {
  "*": {
   "blocked_install_message": "Blocked!",
   "install_sources": ["https://addons.mozilla.org/"],
   "installation_mode": "blocked"
  }
 }
}

Sincerely, Jonathan

Asked by Jonathan 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Privacy Settings, Autoplay Hotkey possible?

Is there anyway to make a Hotkey for our Autoplay function, instead of having to go into Settings, each time we need the function? In my experience, I have it set to Bloc… (மேலும் படிக்க)

Is there anyway to make a Hotkey for our Autoplay function, instead of having to go into Settings, each time we need the function?

In my experience, I have it set to Block both Video and Sound, but this blocks simple pronunciations, in Search or Translations. I hope there some way, a command, a mod or a setting allowing a Hotkey or Icon for Fast Disable/Enable.

Thanks for all your work and making the internet safer for everyone.

Asked by Acleacius 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

saved passwords

hello, i recently went from google browser to firefox, and i want to import my passwords. i did save all my passwords from google browser to .csv file, but when i go to s… (மேலும் படிக்க)

hello, i recently went from google browser to firefox, and i want to import my passwords. i did save all my passwords from google browser to .csv file, but when i go to settings>import passwords, it lets me choose the file, i choose my passwords.csv, and then-nothing happens. no loading, browser doesnt stop working, my folder where i choose csv from is just closing, but passwords doesnt import

Asked by daniil.yershow 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Still getting Newsletter Emails after unsubscribing

I have unsubscribed from all newsletter after receiving the first email but days later I'm still getting emails from Firefox (e.g. Superpower #4: See if your info has bee… (மேலும் படிக்க)

I have unsubscribed from all newsletter after receiving the first email but days later I'm still getting emails from Firefox (e.g. Superpower #4: See if your info has been leaked).

This is an incredibly bad user experience and to my knowledge illegal in the EU.

I'm probably still within that journey but the journey should terminate the moment I clicked unsubscribed.

Asked by jkl123 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Chris 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Webpage missing content when opened in Firefox

Hi, I have today logged in to a specific webpage on my energy providers website and find that Firefox does NOT display the option to open a chat which is clearly displaye… (மேலும் படிக்க)

Hi,

I have today logged in to a specific webpage on my energy providers website and find that Firefox does NOT display the option to open a chat which is clearly displayed in the Chrome Browser (Screenshots attached).

I have navigated to "Settings/Privacy & Security", scrolled down to "Permissions" and can confirm that the "Block pop-up windows" option is NOT enabled.

I am obviously missing a setting somewhere, can anyone advise?

Thanks

Asked by Matrix 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Facebook will only work in Private Tab. Normal tab is just a white screen

Hi. FF 107.0 64bit Up until yesterday I could open Facebook in a normal window, but yesterday it only opened to a white screen with a top banner with the FB logo on the l… (மேலும் படிக்க)

Hi. FF 107.0 64bit Up until yesterday I could open Facebook in a normal window, but yesterday it only opened to a white screen with a top banner with the FB logo on the left and grey circles on the right. I searched on here and Google and found this was a fairly kcommon problem. I opened FB in a Private window and all was well. I could also open FB in MS Edge no problem. I have tried the recommended guide to Settings> Privacy> clear cache/data/cached web content>clear. No change, still white screen in a normal window. As far as I remember I have not changed any setting or even gone into tools for sometime. I am at a loss as to what to do. Seems many others have this problem and have not been able to find a solution which does not give me much confidence. I am on Win10 fully updated.

Asked by alan_woolidge 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • Locked

Protections Dashboard & Login breach information

Hello, this topic is about two things. 1. How do I reset the data of the built-in Protections Dashboard without resetting all of Firefox? 2. and probably more complicated… (மேலும் படிக்க)

Hello,

this topic is about two things.

1. How do I reset the data of the built-in Protections Dashboard without resetting all of Firefox?

2. and probably more complicated, how do I stop Firefox from checking for "Login breach information"?

I do already have and always had "Show alerts about passwords for breached web sites" in options disabled. Still the Dashboard shows that "1 password stored securely.".

Mozilla says "[i]Firefox Monitor warns you if your online accounts were involved in a known data breach. For more information, see Firefox Password Manager - Alerts for breached websites. To get the latest login breach information and more, Firefox connects to firefox.settings.services.mozilla.com/i"

So now I've gone as far as blocking "firefox.settings.services.mozilla.com" through HOSTS. Still the Dashboard shows that "1 password stored securely.".

Why is it still checking? How is it still checking? How do I stop this?

edit: Screenshots added

Asked by WiesoWeshalbWarum 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Last reply by cor-el 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Website Notification requests continue to appear, even though I have the setting selected to block all

I have the notification setting set to block all requests for website notifications. https://www.bonsecours.com/ still managed to present such a notification (see the at… (மேலும் படிக்க)

I have the notification setting set to block all requests for website notifications.

https://www.bonsecours.com/ still managed to present such a notification (see the attached images)

NOTE: I recently had to reset FF due to the installation being corrupted during the install of an upgrade. I believe I have restored most of my settings on topics like access to microphones, push-notification requests, and the like, but I may have missed something relative to this. (When I first shut down all requests for push notifications, I believe it was still required to do so via about:config.)

Asked by DebraBk 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by DebraBk 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Connection not encrypted in Security -> Technical Details although encryption is valid

Hi, there is no Security Problem on other Browsers like Chrome or Opera. Also on Firefox when I click on the padlock on the left side of the url the message is: Connectio… (மேலும் படிக்க)

Hi, there is no Security Problem on other Browsers like Chrome or Opera. Also on Firefox when I click on the padlock on the left side of the url the message is: Connection is Secure. But when I click on additional Inoformation a dialog pops up and on the tap Security -> Technical Details it says "Connection not encrypted" Why is that? There are no external links on my website, no pasword fields... I'm using xsl transformation. Is that a Problem?

Thanks, Michael

Asked by mpriester 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by mpriester 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

How do I delete all super cookies from firefox browser?

I would like to know how to delete all firefox super cookies. Which files would the super cookies be residing? In a debian linux os machine?

Asked by pocket123vpn 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Backup bookmarks and passwords

Hello, I recently updated Firefox to the latest version, and in the process lost all data. How do we backup all data, for recovery later, in case your browser update dele… (மேலும் படிக்க)

Hello,

I recently updated Firefox to the latest version, and in the process lost all data.

How do we backup all data, for recovery later, in case your browser update deletes everything again?

Asked by STRINGENCE1 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Paul 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

krystofer2

Nie połączono: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa Firefox wykrył potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i nie wczytał „www.google.com”, ponieważ strona wymaga bezpieczn… (மேலும் படிக்க)

Nie połączono: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa

Firefox wykrył potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i nie wczytał „www.google.com”, ponieważ strona wymaga bezpiecznego połączenia.

Co zrobić w takim przypadku?

Witryna „www.google.com” określa poprzez HSTS (HTTP Strict Transport Security), że Firefox ma się z nią łączyć jedynie w sposób zabezpieczony. Dodanie wyjątku w celu odwiedzenia tej witryny jest niemożliwe.

Problem leży prawdopodobnie po stronie witryny i nie masz możliwości jego rozwiązania.

Jeśli połączono poprzez sieć firmową lub używasz oprogramowania antywirusowego, możesz spróbować skontaktować się z zespołem wsparcia. Możesz również powiadomić administratora strony o problemie.

Więcej informacji…

Ktoś może próbować podszywać się pod tę witrynę. Odradzamy kontynuowanie.

Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. Firefox nie ufa certyfikatowi witryny „www.google.com”, ponieważ jego wystawca jest nieznany, jest samopodpisany lub serwer nie przesyła właściwych certyfikatów pośrednich.

Kod błędu: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Wyświetl certyfikat Nic więcej nie mogę zrobić a to strona GOogle !! nic nie mogę wyszukać ani znaleść proszę o pomoc jak to zmienić aby to działało , youtobe też nie chodzi ten sam błąd!! proszę o pomoc Krzysztof

Asked by krystofer2 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Two-factor authentication does not work with the Yubico Authenticator Android app for generating 6 digital temporary codes for login.

Hello. I wanted to secure my Firefox account and add two factor authentication. But two-factor authentication does not work with the Yubico Authenticator Android app for … (மேலும் படிக்க)

Hello. I wanted to secure my Firefox account and add two factor authentication.

But two-factor authentication does not work with the Yubico Authenticator Android app for generating the 6 digital temporary codes for logging in that I use.

When I add a firefox account to my Yubico Authenticator application for Android and generate a 6-digit code, when I want to add it and confirm it on the firefox settings page - it does not work and the code entered is unrecognizable. This is why I am unable to finish adding two factor authentication.

Can you check it and update and support the Yubico Authenticator application from Android?

Regards.

Asked by RemixPL1994 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Account deletion

Hello, I am unable to login into my account because I don't have access to my 2FA device and I didn't receive the codes at that time (probably a timeout but I can't say f… (மேலும் படிக்க)

Hello,

I am unable to login into my account because I don't have access to my 2FA device and I didn't receive the codes at that time (probably a timeout but I can't say for sure). I am trying to find the support email so that I can ask them to delete the information associated with *that* email address. Every time I try to access some link that resembles contact information, I somehow end up in this support portal. support@firefox.com doesn't seem to work. Any advice?

Thanks

(please don't do offtopic such as: "have you tried searching for backup codes on drive or email?", it was more than 4 years ago).

Asked by cristi_feda 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Dropa 2 மாதங்களுக்கு முன்பு