• தீர்வுற்றது

Gmail inbox no longer displaying action icons following 121.0.1 FF udate

Up until this last update, in Gmail inbox, each message could be moused over top and action icons would show up. This no longer happens and I don't know why. It was very … (மேலும் படிக்க)

Up until this last update, in Gmail inbox, each message could be moused over top and action icons would show up. This no longer happens and I don't know why. It was very convenient not to have to open the message to take action on it and then return to the inbox. Now if I click the checkbox on the left side of the message those icons appear, but I never had to do this before??? I have not made any changes to the settings on my 1 year old Macbook Pro or Firefox configuration...

Asked by Danno 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

New Tab: no cursor in the address bar

I frequently open new tabs by right-clicking the current tab and choosing "New Tab" from the context menu. Naturally, I want to start typing a URL or search term. But th… (மேலும் படிக்க)

I frequently open new tabs by right-clicking the current tab and choosing "New Tab" from the context menu. Naturally, I want to start typing a URL or search term.

But the focus/cursor/caret is nowhere and typing does nothing. I have to click on the address bar, and then I can type.

I'm not using New Tab Override and I have Firefox's new tab set to a blank page.

I tried disabling all my add-ons, but I still had the problem.

I tried setting new tab to the Firefox home page and for a short while I got a cursor in the address bar. But the problem returned after a few hours

Any clues on what might be wrong? Firefox version 120.0.1 (64-bit) on MacOS Ventura 13.5.1. Thanks!

(A similar problem is described here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1420220 -- but in my case this is not a container tab.)

Asked by jeremy76 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jeremy76 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox remembers data previously entered into a form

I have noticed that my browser saves certain data that was filled into forms on websites such as contact info, or 2FA codes. Of course, the all options for Logins and Pas… (மேலும் படிக்க)

I have noticed that my browser saves certain data that was filled into forms on websites such as contact info, or 2FA codes. Of course, the all options for Logins and Passwords as well as Forms and Autofill are turned off. So I wonder, what causes this behavior? I would maybe think these are some cookies, but after clearing them and deleting all site data this still happens. For 2FA codes this is harmless. but I'm concerned Firefox may do this for passwords too. Anyway, why would I need to save info of TOTP?

Note: Example is for SimpleLogin.

Asked by Kamil 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Assistance with Password Management Requested

I am seeking help in arranging for FireFox to prefill login forms on websites. For most sites it already works. There is on site where I have been unable to get the log… (மேலும் படிக்க)

Asked by carla 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by carla 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox History Set to "Always Use Private Browsing Mode" but "Recently Closed Tabs" Still Appear in History

I have my Firefox Firefox Privacy & Security History settings set to 'Always Use Private Browsing Mode.' Yet every time I open Firefox and visit the History tab, 'Rec… (மேலும் படிக்க)

I have my Firefox Firefox Privacy & Security History settings set to 'Always Use Private Browsing Mode.' Yet every time I open Firefox and visit the History tab, 'Recently Closed Tabs' shows a history of the websites I've visited. How do I disable this feature?

Asked by Nat 8 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by zeroknight 8 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Wordpress sites "My sites" tab not working on all my sites since about 2 hours — all working on Chrome.

Wordpress sites "My sites" tab not working on all my sites since about 2 hours — all working on Chrome.

Asked by marco3 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by marco3 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Norad Santa Tracker doesn't display properly in Firefox.

Hi. The annual NORAD Santa Tracker website does not function properly under Firefox. While there are no issues with the 3D rendering itself, the 3D map is squished vertic… (மேலும் படிக்க)

Hi. The annual NORAD Santa Tracker website does not function properly under Firefox. While there are no issues with the 3D rendering itself, the 3D map is squished vertically toward the left side of the page. It appears to be defaulting to a mobile browser view. The only extension I have installed is uBlock Origin, and I turned it off for the NORAD Santa website, and the display issue persists.

Opening the site under Safari shows the Santa tracker taking up the entire browser window as it should do.

I'm currently on Mac OS Sonoma using the latest version of Firefox 121.0

Asked by wb8979 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by zeroknight 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

scam add-on?

I went to a normal retail website, and got this page that appeared to be from Firefox, telling me to download an add-on for security. I declined. but now when I try to go… (மேலும் படிக்க)

I went to a normal retail website, and got this page that appeared to be from Firefox, telling me to download an add-on for security. I declined. but now when I try to go to that website, I get re-directed to some strange websites. How do I fix this?

Asked by knit2utah 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by knit2utah 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

[video can't be player because this file is corrupt][mp4 h264 yuv420p]

Open this url https://openfde.com/intro.mp4 and firefox shows "video can't be player because this file is corrupt". Web Console logs: ``` Media resource https://openfde.… (மேலும் படிக்க)

Open this url https://openfde.com/intro.mp4 and firefox shows "video can't be player because this file is corrupt".

Web Console logs: ``` Media resource https://openfde.com/intro.mp4 could not be decoded. intro.mp4

Media resource https://openfde.com/intro.mp4 could not be decoded, error: Error Code: NS_ERROR_DOM_MEDIA_DECODE_ERR (0x806e0004) Details: void mozilla::AppleVTDecoder::OnDecodeError(OSStatus): OnDecodeError:ffffcd9a intro.mp4 ```

`ffmpeg -i` with this video file: ``` Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from '/path/to/intro.mp4':

 Metadata:
  major_brand   : isom
  minor_version  : 512
  compatible_brands: isomiso2avc1mp41
  encoder     : Lavf58.76.100
 Duration: 00:01:51.77, start: 0.000000, bitrate: 3243 kb/s
 Stream #0:0[0x1](eng): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p(progressive), 4096x2304 [SAR 1:1 DAR 16:9], 3109 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 12800 tbn (default)
  Metadata:
   handler_name   : ?Mainconcept Video Media Handler
   vendor_id    : [0][0][0][0]
 Stream #0:1[0x2](eng): Audio: mp3 (mp4a / 0x6134706D), 48000 Hz, stereo, fltp, 128 kb/s (default)
  Metadata:
   handler_name   : #Mainconcept MP4 Sound Media Handler
   vendor_id    : [0][0][0][0]

```

Chrome is fine.

Asked by kilireg 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by zeroknight 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

How to make FireFox suggest default selection in search bar

How to make first firefox suggest default (instead of search in search bar). Attached image for reference.

Asked by Mudit Singh 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Mudit Singh 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Comcast email

Trying to access my email account at Comcast, but recently (last few months) when signing in I get a blank page with the following message: Firefox prevented this page f… (மேலும் படிக்க)

Trying to access my email account at Comcast, but recently (last few months) when signing in I get a blank page with the following message:

Firefox prevented this page from automatically redirecting to another page.

Followed by a link that says" Allow"

How can I correct this without having to "allow" each time?

thank you.

Doug

Asked by Douglas Konen 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by zeroknight 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Changing url in the same tab

Hello, currently using 120.0.1 (64-bit) for macos and would like to know how to change behavior: When i'm trying to modify url in tab i'm currently working on and press e… (மேலும் படிக்க)

Hello, currently using 120.0.1 (64-bit) for macos and would like to know how to change behavior: When i'm trying to modify url in tab i'm currently working on and press enter/return it opens modified url in new tab for some reason. But when i hold option it opens it in current tab, is there any way to make it as default behavior? Thank you very much👍

Asked by Vladimir Rumyantsev 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by zeroknight 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Lost all Passwords on Mac After Synchronization

I synchronized my Mac and iphone Firefox password accounts so I can share passwords between devices. I just realized I've lost all the passwords on my Mac. The only passw… (மேலும் படிக்க)

I synchronized my Mac and iphone Firefox password accounts so I can share passwords between devices. I just realized I've lost all the passwords on my Mac. The only passwords I see are the ones stored on my iphone

Is there a solution to retrieving the passwords on my Mac?

Thanks

Asked by Dan 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Dan 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Can't start FF from the terminal

Hello ``` ~ /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin [1] 5919 killed /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin ``` Can't event imagine … (மேலும் படிக்க)

Hello

```

~ /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin

[1] 5919 killed /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin ```

Can't event imagine how to debug this - FF has stopped working totally from the command line, despite options etc It is still working when run from the dock however. But I need to start it from the terminal for the second profile

Asked by admin237 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jonzn4SUSE 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Broken fonts after update

Hello, i've updated the Firefox browser to version 120 and since then polish texts in browser are broken. How can i fix it or restore to previous working browser version?… (மேலும் படிக்க)

Hello, i've updated the Firefox browser to version 120 and since then polish texts in browser are broken. How can i fix it or restore to previous working browser version?

Asked by Kamil Płonka 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by zeroknight 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Autoscrolling is broken since 119.0

Hi, I am seeing issues with autoscrolling in 119.0. In Rundeck for example you can "follow" the output of playbooks that are running so you can dynamically see the log as… (மேலும் படிக்க)

Hi, I am seeing issues with autoscrolling in 119.0. In Rundeck for example you can "follow" the output of playbooks that are running so you can dynamically see the log as it is written. The autoscrolling in this field has stopped working. When manually scrolling in the field, more messages appear but the autoscrolling is no longer functional. I have also seen it on other places, though I don't have remember good examples to add, so I don't believe it is Rundeck causing the issue--we also haven't updated rundeck recently in our environment, so it shouldn't have changed since before 119.0 was released. Let me know if there is more information I can provide to diagnose the issue.

Asked by mattdanielsdba 5 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

fn-F12 is different with Sonoma

Hi-- I recently upgraded from Mojave to Sonoma 14.2, and Firefox 120.0.1. In Mojave, fn-F12 used to invoke a "Dashboard" with applets like Dictionary and Thesaurus. W… (மேலும் படிக்க)

Hi--

I recently upgraded from Mojave to Sonoma 14.2, and Firefox 120.0.1.

In Mojave, fn-F12 used to invoke a "Dashboard" with applets like Dictionary and Thesaurus.

With Sonoma, fn-F12 causes the bottom part of Firefox's frontmost window to become a web developer tool, same as ⌥⌘I, instead.

Can I get my Dictionary and Thesaurus back?

--Gil

Asked by GilDawson 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

FF Memory SURGES when accessing finance.yahoo.com/

For the last couple of weeks, whenever I access the finance.yahoo.com/ website, my computer slows to a crawl. I run Activity Monitor to show me FF memory usage has surged… (மேலும் படிக்க)

For the last couple of weeks, whenever I access the finance.yahoo.com/ website, my computer slows to a crawl. I run Activity Monitor to show me FF memory usage has surged to 6.5 GB! I cannot just 'quit' FF, have to force quit to regain the memory. No problems with any other website. I am running Mac OS 12.7, 8GB RAM, FF 102.0.1

Any help/suggestions appreciated.

Regards, Peter Donlevy

Asked by peter.donlevy 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by peter.donlevy 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Not getting "history" or remembering visited sites on new iMac

On my old iMac, Firefox remembered sites I had visited and filled them in, like if I typed A it would autofill Amazon. This is not happening on my new 2023 iMac and I ca… (மேலும் படிக்க)

On my old iMac, Firefox remembered sites I had visited and filled them in, like if I typed A it would autofill Amazon. This is not happening on my new 2023 iMac and I can't figure out how to turn this on. Also, I could see my site visit history on my old iMac, but this field is blank, with no history of sites visited shown, on my new machine. Help is appreciated. Please keep in mind that I am technically retarded and need step by step guidence. Thank you in advance for your help

Asked by Jerryjerry 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Strange Text - FireFox on Mac

Firefox on my mac has recently started displaying strange text in any windows where the browser itself chooses the font. I verified that the font settings are default, an… (மேலும் படிக்க)

Firefox on my mac has recently started displaying strange text in any windows where the browser itself chooses the font. I verified that the font settings are default, and the issue persists. Screenshots attached, any ideas?

Only my mac has this issue, my iPhone, as well as two Windows PCs all on the same account do not present with this.

Asked by Mike Kemp 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 4 மாதங்களுக்கு முன்பு