• தீர்வுற்றது
 • Archived

Credit card autofill stopped working

I am in the USA. Every time, on any page or website that I need to provide credit card info, when I click in the box to type in the CC numbers/expiration date/CCV, a win… (மேலும் படிக்க)

I am in the USA. Every time, on any page or website that I need to provide credit card info, when I click in the box to type in the CC numbers/expiration date/CCV, a window pops up as it should (for auto-fill) with my credit card information. In that window, I can scroll over the different credit cards, click on the one I want to use, and it SHOULD auto-fill into the box where the numbers would normally be typed in. Now, the window still pops up and I can scroll over the credit cards and choose one, but when I click on any of the particular credit cards, the auto-fill doesn't work. The boxes in "settings" are checked to allow auto-fill. It worked for months, then just stopped. Thanks for your assistance!

Asked by dougumbarger 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Tad Tweed 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Browser is not supported by Discord web application

I cannot turn on the audio input and the audio output in Discord web application when running Firefox for desktop PC. The advice from Mozilla Support knowledge base regar… (மேலும் படிக்க)

I cannot turn on the audio input and the audio output in Discord web application when running Firefox for desktop PC. The advice from Mozilla Support knowledge base regarding how to enable microphone did not help, since there is always no access request from discord.com detected in "Preferences" -> "Privacy & Security" -> "Permissions".

I am using the latest version of Firefox (94.0.1) on Windows 7 SP 1 and Windows 10 20H2. In Discord Support knowledge base the app is claimed to support Firefox version 80+.

Asked by MySha_61 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by MySha_61 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

to change or edit credit card info

I'm trying to make a bunch of donations online. I have a different credit card to do this. Some sites don't list it. Also this credit card is expiring so I have a new ex… (மேலும் படிக்க)

I'm trying to make a bunch of donations online. I have a different credit card to do this. Some sites don't list it.

Also this credit card is expiring so I have a new expiry date and CCV, but other sites just give me an error message, no way to update.

Can you give me a link to where I can change my autofill info?

My email is ...


edited email from public and search/spam bots view on this community forum.

Asked by trudy1 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by Trieste Sunflower 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • Archived

Credit card autofill

Firefox has my credit card information and it shows up in a window when I go to pay for something, but when I click on the credit card I want to pay with, it won't autofi… (மேலும் படிக்க)

Firefox has my credit card information and it shows up in a window when I go to pay for something, but when I click on the credit card I want to pay with, it won't autofill. In Settings, the box to autofill is checked. This has worked a hundred times before, but stopped working a few months ago. How do I get the autofill to start working again?

Asked by dougumbarger 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by ad96321 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Print webpage enlarges 4x

When I try to print a webpage using Firefox, the page enlarges 4x and therefore I only get 1/4 of the webpage on an 8.5 x 11 sheet. If I change my browser to Chrome or I… (மேலும் படிக்க)

 • When I try to print a webpage using Firefox, the page enlarges 4x and therefore I only get 1/4 of the webpage on an 8.5 x 11 sheet. If I change my browser to Chrome or IE, it prints correctly. If I scroll to the bottom of the Firefox Print Dialog window and select "Print using system dialog" it also works correctly.
 • I have the zoom set to 100 and the Print Dialog paper size set to Letter, It is set to print to page width, I tried it with Scale 100 but it didn't help. I also went to about: config and checked that the paper size and scaling were set to 1.
 • The the picture of the Print Preview looks exactly like should be when printed, but when it is sent to the Lexmark S505 printer the size is too large.
Since I print 50-100 individual webpages a week, I cannot use Firefox if this can't be corrected.

Thanks, Randall Win7 Pro

Asked by ZZZRSC 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Override background color in Firefox

I want to change background color in Firefox from white to gray (because my eyes get tired of white) I try to change it this way: Preferences -> Language and appearan… (மேலும் படிக்க)

I want to change background color in Firefox from white to gray (because my eyes get tired of white)

I try to change it this way: Preferences -> Language and appearance -> Font -> Colors

But it does not work as expected on some complex web sites. All I want to do is to darken the background, but not to change color of other elenments (links, text, scrollbars).

Can I do it in Firefox ? How [Preferences -> Language and appearance -> Font -> Colors] works in Firefox? Perhaps, there is some "override css" for the entire browser?

Asked by pprogrammer1234 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by Terry 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Mac migration from standard release to ESR

I am looking for suggestions/work flows for migrating existing Mac's from the standard firefox release to the ESR version. I am looking to manage these all under 1 updat… (மேலும் படிக்க)

I am looking for suggestions/work flows for migrating existing Mac's from the standard firefox release to the ESR version. I am looking to manage these all under 1 update cycle. A couple of current problems:

 1. On a system with the standard version already installed, I can't find a way to upgrade to the ESR version without uninstalling first.
 2. Once I would do an uninstall and then an install of the new version, I am prompted that I have launched an older version of Firefox and that I must create a new profile. How can I do this without loosing all users bookmarks, extensions, etc?

Thanks!

Asked by Bradley 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by Terry 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Locked
 • Archived

Tabs Not Reopening

On Startup: - "Open previous windows and tabs." Yes, I have this checked, but it ain't actually doing it. What's the solution? True or False? If this box is checked I c… (மேலும் படிக்க)

On Startup: - "Open previous windows and tabs." Yes, I have this checked, but it ain't actually doing it. What's the solution?

True or False? If this box is checked I can quit Firefox altogether which tabs still open, and those same tabs will automatically load again upon reopening Firefox.

(Upon writing back, please refrain from thanking me for anything.)


Asked by meowface.sam.ux 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by Chris Ilias 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Cisco Webex Desk Camera not working (works with other browser)

Hello, I have a new Cisco Webex Desk Camera that it's not working with Firefox (Flatpak on Fedora Silverblue 35). lsusb: Bus 006 Device 004: ID 05a6:0023 Cisco Systems,… (மேலும் படிக்க)

Hello,

I have a new Cisco Webex Desk Camera that it's not working with Firefox (Flatpak on Fedora Silverblue 35).

lsusb: Bus 006 Device 004: ID 05a6:0023 Cisco Systems, Inc. Cisco Webex Desk Camera

https://mozilla.github.io/webrtc-landing/gum_test.html shows two cameras "Video Capture 4" and "Video Capture 5", none of them work, the page shows an error message: "AbortError: Starting videoinput failed".

The same website works in Chromium (also a Flatpak), which only sees "Video Capture 4 (05a6:0023)". "OBS Studio" is also able to use the camera. "Video Capture 5" is not available in Chromium and freezes the image in OBS Studio. I believe Video Capture 5 is the IR camera that is used in Windows Hello.

Would you be able to help me to get this camera supported, please?

Asked by Jorge Martínez López 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by Jorge Martínez López 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

minimize, maximize, restore, close buttons missing

Firefox 94.0.1 (64-bit) ~ Windows 7 ~ No anti-virus except Windows Defender ~ No new extensions installed that haven't already been operating for weeks or longer. Sudde… (மேலும் படிக்க)

Firefox 94.0.1 (64-bit) ~ Windows 7 ~ No anti-virus except Windows Defender ~ No new extensions installed that haven't already been operating for weeks or longer.


Suddenly, after doing NOTHING except restarting my computer, my 'minimize', 'maximize', 'restore' and 'close' buttons are missing.

Any 'solutions' I've looked up talk about "Tablet Mode" (which I highly doubt I'm in) or other nonsense, the options for which either didn't exist when I opened suggested menus, or were simply techno-jargon-gobbledy-gook.

I doubt it's anything to do with Windows, since 'Waterfox', 'Microsoft Edge', 'Chrome' and other browsers all have their buttons intact.

When I opened Firefox in 'troubleshoot mode' the buttons were back. But nobody in those unhelpful 'help articles' said what to do after opening in troubleshoot mode, so I closed it, opened Firefox the usual way again, and the buttons were still missing.

Some logical, properly explained help would be greatly appreciated.

Asked by befir 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by FredMcD 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Cannot disable fullscreen animation (F11)

Hi, I'd like to disable that annoying animation when going to fullscreen (by hitting F11). Supposedly, setting the following should work: Go to about:config Set: full-s… (மேலும் படிக்க)

Hi, I'd like to disable that annoying animation when going to fullscreen (by hitting F11). Supposedly, setting the following should work:

Go to about:config

Set: full-screen-api.transition-duration.enter 0 0 full-screen-api.transition-duration.leave 0 0 full-screen-api.transition.timeout 0 full-screen-api.warning.delay 0 full-screen-api.warning.timeout 0

Restart

However, this does not have any effect in Firefox 94.0 on Ubuntu. Is this a bug/regression? Or is there some other way to disable the animation?

Asked by Bla Blubb 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Gracefully handle memory exhaustion

I really want to use firefox. I really do. But firefox's memory management is making that very difficult. I have 8GB of RAM, which really ought to be enough, but inevita… (மேலும் படிக்க)

I really want to use firefox. I really do. But firefox's memory management is making that very difficult.

I have 8GB of RAM, which really ought to be enough, but inevitably, over time, firefox will munch and munch and munch until it has consumed all of it.

And then... my system crashes. I lose work. I get angry.

Well, okay, I use linux, so after this happened a few times I stuck firefox in a systemd scope and limit it to 90% of the memory of my system. At first, that didn't work because firefox would simply eat into the pagefile, until it had consumed all of it (or as much as I entitled it to), at which point firefox would desperately try to do.... something, very frantically, which would lock the CPU usage to 100%, again bringing down the system. So I limit its RAM and prohibit it from using the pagefile, and now, it's just firefox that dies.

....

But, really, that's still a problem. I still have emails partially written, forms filled out, work is still lost. Is it really so abhorrent to take out the trash that you'd rather just commit suicide instead? I say take out the trash, because firefox will restart, reload those very same tabs, and carry on with a fraction of the memory usage. Something's been dropped, and it wasn't important (well, other than the content of that email I've been composing for the last half hour).

So. If I'm going to continue using firefox, which I would very much like to do, there needs to be some way for it to gracefully say to the user: "I've run out of available memory. I'm going to have to..." (for example) 1. perform garbage collection (do whatever 'minimize memory use' seems to do... which is not much, but something that really ought to be the default action in this situation) 2. clear the buffer of some videos being played, or some cached results or something, i dunno. 3. gracefully stop loading the current tab, or process, or whatever, and say to the user "I've run out of resources to continue. Please choose one or more tabs to close in order to continue"

Then, at least, I can sacrifice my background music tab, or something else unimportant, to buy enough time to copy that email into notepad, submit that form, or just run 'minimize memory usage', and be able to carry on.

Asked by ymousa85+firefox 9 மாதங்களுக்கு முன்பு

Last reply by ymousa85+firefox 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • Locked
 • Archived

Accessible Profile Manager

Hi, Is it possible for Firefox to implement an easy and accessible profile manager just like Chrome rather than going through about:profiles? I am using containers but … (மேலும் படிக்க)

Hi,

Is it possible for Firefox to implement an easy and accessible profile manager just like Chrome rather than going through about:profiles?

I am using containers but need to separate work and personal workspace. Some of domains are overlapped like Google and Microsoft services. so separating by domains cannot work.

Asked by Tien Huynh 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by Chris Ilias 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Right click Menus and Bookmark folders spacing

Hi, I've just spent all day trying to follow all the different suggestions here regarding these issues. Adding all sorts of things to the userChrome CSS but 95% of the su… (மேலும் படிக்க)

Hi, I've just spent all day trying to follow all the different suggestions here regarding these issues. Adding all sorts of things to the userChrome CSS but 95% of the suggestions have no effect at all [I'm seriously non-technical, so I have no idea if I'm doing it correctly though...probably not] The only thing that I can change is the Tab Height...nothing else changes regardless of what numbers I put in there. The only way I've been able to make the Bookmarks folders usable at all is to enable Compact mode via about:config. But that actually makes it way too compact now...from one extreme to the other. At least it's usable now...so not the end of the world, but the right click menu still has way too much space between every entry [Compact mode made no difference to that at all]. I don't know how to make a screenshot of those menus :) so I took a couple of pics of the screen...can someone please show me what to add to the CSS file to make these ridiculously big spaces between the menu items way smaller...like they used to be before this Proton came in? I tried tons of things that people said to add to the CSS to fix this menu spacing thing but none of them changed anything. I'll include the CSS file that I have below. Thanks a lot

ps: for some reason the pics always come out sideways here

/* Source file https://github.com/MrOtherGuy/firefox-csshacks/tree/master/chrome/tabs_on_bottom.css made available under Mozilla Public License v. 2.0
See the above repository for updates as well as full license text. */

/* Modify to change window drag space width */
/*
Use tabs_on_bottom_menubar_on_top_patch.css if you
have menubar permanently enabled and want it on top
*/

/* IMPORTANT */
/*
Get window_control_placeholder_support.css
Window controls will be all wrong without it.
Additionally on Linux, you may need to get:
linux_gtk_window_control_patch.css
*/

:root{ --uc-titlebar-padding: 0px; }
@media (-moz-os-version: windows-win10){
:root[sizemode="maximized"][tabsintitlebar]{ --uc-titlebar-padding: 8px }
}
#toolbar-menubar[autohide="true"] > .titlebar-buttonbox-container,
#TabsToolbar > .titlebar-buttonbox-container{
position: fixed;
display: block;
top: var(--uc-titlebar-padding,0px);
right:0;
height: 36px;
}
/* Mac specific. You should set that font-smoothing pref to true if you are on any platform where window controls are on left */
@supports -moz-bool-pref("layout.css.osx-font-smoothing.enabled"){
:root{ --uc-titlebar-padding: 0px !important }
.titlebar-buttonbox-container{ left:0; right: unset !important; }
}

:root[uidensity="compact"] #TabsToolbar > .titlebar-buttonbox-container{ height: 24px }

#toolbar-menubar[inactive] > .titlebar-buttonbox-container{ opacity: 0 }

#navigator-toolbox{ padding-top: var(--uc-titlebar-padding,0px) !important; }

.titlebar-buttonbox-container > .titlebar-buttonbox{ height: 60%; }

#titlebar{
-moz-box-ordinal-group: 2;
-moz-appearance: none !important;
--tabs-navbar-shadow-size: 0px;
}

.titlebar-placeholder,
#TabsToolbar .titlebar-spacer{ display: none; }
/* Also hide the toolbox bottom border which isn't at bottom with this setup */
#navigator-toolbox::after{ display: none !important; }

@media (-moz-gtk-csd-close-button){ .titlebar-button{ -moz-box-orient: vertical } }

/* These exist only for compatibility with autohide-tabstoolbar.css */
toolbox#navigator-toolbox > toolbar#nav-bar.browser-toolbar{ animation: none; }
#navigator-toolbox:hover #TabsToolbar{ animation: slidein ease-out 48ms 1 }

/* Source file https://github.com/MrOtherGuy/firefox-csshacks/tree/master/chrome/tabs_on_bottom_menubar_on_top_patch.css made available under Mozilla Public License v. 2.0
See the above repository for updates as well as full license text. */

/* Menubar on top patch - use with tabs_on_bottom.css */
/* Only really useful if menubar is ALWAYS visible */

:root{ --uc-window-control-width: 0px !important }

#navigator-toolbox{ padding-top: calc(24px + var(--uc-titlebar-padding,0px)) !important }

#toolbar-menubar{
position: fixed;
display: flex;
top: var(--uc-titlebar-padding,0px);
height: 24px;
width: 100%;
overflow: hidden;
}

#toolbar-menubar > .titlebar-buttonbox-container{ height: 24px; order: 100; }

#toolbar-menubar > [flex]{ flex-grow: 100; }
#toolbar-menubar > spacer[flex]{
order: 99;
flex-grow: 1;
min-width: var(--uc-window-drag-space-width,20px);
}

#toolbar-menubar .titlebar-button{ padding: 2px 17px !important; }

#toolbar-menubar .toolbarbutton-1 { --toolbarbutton-inner-padding: 3px }

/* TABS: height */*|*:root { --tab-toolbar-navbar-overlap: 0px !important; --tab-min-height: 24px !important;
--tab-min-width: 80px !important;

#tabbrowser-tabs {
width: 100vw !important;
}
#main-window:not([chromehidden*="toolbar"]) #navigator-toolbox {padding-bottom: var(--tab-min-height) !important;}

.tab-background {
border-radius: 8px 8px 0px 0px !important; border-image: none !important;
}
.tab-line {
display: none;
}

.tab-close-button {
color: red!important;
}

#nav-bar{ height:20px; }

/*** Tighten up drop-down/context/popup menu spacing ***/

menupopup > menuitem, menupopup > menu {
 padding-block: 4px !important;
}
:root {
 --arrowpanel-menuitem-padding: 4px 8px !important;
}

Asked by Haruna 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by Haruna 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Unable to log into Vanguard

I am no longer able to log into Vanguard from Firefox. Login page is https://investor.vanguard.com/my-account/log-on. I had no issues until about three weeks ago. I h… (மேலும் படிக்க)

I am no longer able to log into Vanguard from Firefox. Login page is https://investor.vanguard.com/my-account/log-on. I had no issues until about three weeks ago. I have no issues when using Edge or Chrome.

Asked by johnroman552 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jrlind55 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Strance behaviours when loading a page when connection is slow

Sometimes when loading a page, and the page is slow to respond, I will see a strange situation: The page is totally blank (the F12 tool does not display page content). Th… (மேலும் படிக்க)

Sometimes when loading a page, and the page is slow to respond, I will see a strange situation: The page is totally blank (the F12 tool does not display page content). The refresh button is gray (disabled), or sometimes although the refresh button enabled, the url textbox is "about:blank", which means I cannot actually reload the page I want to read. I have to re-navigate to the page through the link in the previous link. I'm not sure whether I got across. I hope the issue can be fixed.

Asked by SolidBlock 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by jonzn4SUSE 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

New account

i just made a new account on here and it won't let me on without a code, but cant get my code until i get on my email. How else can I get a code?

Asked by Steph 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

YouTube videos refuse to play and buffer indefinitely.

Recently YouTube videos have stopped playing when I'm using the Firefox browser on Windows 10. This has occurred both on my laptop and on my desktop computer. The player,… (மேலும் படிக்க)

Recently YouTube videos have stopped playing when I'm using the Firefox browser on Windows 10. This has occurred both on my laptop and on my desktop computer. The player, surrounding website, comments, description, etc. all load correctly. The video does not, instead displaying either the video's thumbnail and a buffering symbol, or a blank black screen and a buffering symbol. The time codes on the video load correctly. Ads do not play either, and instead after about 15-30 seconds of buffering the "skip ad" button appears in the lower right hand corner of the video. Videos play normally on both Chrome and Edge, and all other media content appears to load correctly (music/spotify, videos on social media websites, etc.)

So far I have tried: - Running Firefox in troubleshoot mode - Refreshing Firefox - Clearing the cache - Disabling and re-enabling hardware acceleration (didn't work either way) - Uninstalling and reinstalling Firefox - Rebooting my machine - Waiting for the problem to fix itself (it's been two weeks on my main desktop/tower and it's still not working).

At this point the only thing I haven't tried is messing with advanced config settings, and I'm avoiding that since I have no idea what any of them actually do (despite what certain reddit threads recommend).

As far as I'm aware, no specific update to either of my machines or Firefox has preceded the issue appearing. It's been going on on my desktop computer for about two weeks, the problem just started on my laptop last night.

It's worth nothing that I usually use UBlock Origin, Simple Tab Groups, and Facebook container. Those extensions are not currently installed since I had to reset my browser in the process of trying to fix the issue.

I can also confirm it's not an internet issue; speed tests show normal download/upload speeds for my wifi, and those have not varied since the issue began. All of my drivers are also currently up to date.

Asked by duskscales 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by a111bear 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

'Use autoscrolling' and 'Enable DRM' settings keep being unset

Lately, Firefox unchecks the 'use autoscrolling' and 'play DRM-controlled content' options sometimes (but not every time) when it starts. Other settings don't seem to be … (மேலும் படிக்க)

Lately, Firefox unchecks the 'use autoscrolling' and 'play DRM-controlled content' options sometimes (but not every time) when it starts. Other settings don't seem to be affected. It does seem to unset both at once, never one or the other at a time.

I have begun using Firefox routinely on two computers, both signed into the same sync profile. My best guess is that maybe one profile is overwriting the other? Both of these options are set on the second system, but maybe there's something going wrong with the sync?

Thanks, Patrick

Asked by patrickking 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Chinese symbols on US websites

Since downloading 94, several websites contain symbols which look like they might be Chinese(?). Is anyone else experiencing this and how do you get rid of them? It happe… (மேலும் படிக்க)

Since downloading 94, several websites contain symbols which look like they might be Chinese(?). Is anyone else experiencing this and how do you get rid of them? It happens whether or not I assign a font or let the website use its own.

Asked by newk 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு