• தீர்வுற்றது
 • Archived

import passwords from CSV file

Is there any way to import passwords from a CSV file instead of from another web browser?

Asked by TLindow 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Unable to search the internet with Google

Suddenly I am no longer able to launch any internet searches. Using google (normally) or bing I receive one of two messages, "Deceptive site" warning or "Server not foun… (மேலும் படிக்க)

Suddenly I am no longer able to launch any internet searches. Using google (normally) or bing I receive one of two messages, "Deceptive site" warning or "Server not found"??????????????????????

Asked by mg13kortum 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Can't login to Spectrum.net using Firefox

Spectrum.net has changed their login page as of March 17, 2021. I am unable to login under Firefox and get Spectrum error 'IDID-1060'. I tried Edge and Chrome browsers … (மேலும் படிக்க)

Spectrum.net has changed their login page as of March 17, 2021. I am unable to login under Firefox and get Spectrum error 'IDID-1060'. I tried Edge and Chrome browsers with no problems. I contacted Spectrum and they say it's a Firefox issue. I've tried removing extensions, clearing caches, starting in Firefox 'safe mode', disable VPN but nothing works! I would prefer NOT to reset Firefox as I don't want to lose my changes. I'm on version Firefox 86.0.1 and Windows 10 20H2. Does anyone else have this problem or can suggest other troubleshooting ideas?

Asked by baumkd 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I cannot open the Duolingo website from my Firefox browser on my MAC. It opens fine on my phone.

I cannot open the Duolingo website from my Firefox browser on my MACbook Air. It opens fine using Firefox on my phone.

Asked by kennie.lyman 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox + Windows 7 : Some tabs/sites crashes regularly

This has been going for a couple of days. I have tried starting in safe mode, didn't help. I have tried disabling JavaScript, didn't help. Two "main sites" affected, Fee… (மேலும் படிக்க)

This has been going for a couple of days.

I have tried starting in safe mode, didn't help.

I have tried disabling JavaScript, didn't help.

Two "main sites" affected, Feedly and Gmail. Feedly had this problem but it disappeared after a while. Now Gmail is having problems. I can move around and read mails but not respond to them.

Other sites affected "seems" to have in common that they are blog-type, perhaps like WordPress or similar.

I have a Windows 10 computer with the same browser setup and there have been no problems there so far.

The version is 86.0.1 (64-bit).

I'm not technically advanced so please be gentle with me.

Asked by ArneStockholm 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by ArneStockholm 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

why Firefox Taking Alot Of Resource?

Why Firefox Taking Resource Without Even Opening Multiple Tabs ,At Startup Browser Starts With 60-70 CPU Usage And Even If Close The Browser It Still Takes 60-75 Until I… (மேலும் படிக்க)

Why Firefox Taking Resource Without Even Opening Multiple Tabs ,At Startup Browser Starts With 60-70 CPU Usage And Even If Close The Browser It Still Takes 60-75 Until I Close It From Windows Task Manager,Attached Some Screenshots Check It You.

Asked by jimmi2017 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by user3670792 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Another http/https problem.

When I try to access http://www.surinenglish.com I get the attached error message. I have clicked the padlock and set it to off for this site. I have set no proxy for th… (மேலும் படிக்க)

When I try to access http://www.surinenglish.com I get the attached error message.

I have clicked the padlock and set it to off for this site. I have set no proxy for this site and still get the same problem. Running the site in Vivaldi and MS Edge the site loads perfectly fine.

In FF with HTTPS switched off it loads fine. With FF HTTPS switched off but with HTTPS Everywhere running but deactivated for the site it loads OK.

It looks like a FF problem but I can't find a way to fix it. Can someone help, please?

Asked by rafikiphoto 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Cannot play media. No decoders for requested formats: video/mp4

Suddenly, most videos won't play. Upon closer inspection of the console messages, I get the following: "Cannot play media. No decoders for requested formats: video/mp… (மேலும் படிக்க)

Suddenly, most videos won't play. Upon closer inspection of the console messages, I get the following: "Cannot play media. No decoders for requested formats: video/mp4; codecs="avc1.42E01E mp4a.40.2", video/mp4; codecs="avc1.42E01E mp4a.40.2", video/mp4; codecs="avc1.42E01E mp4a.40.2", application/x-mpegurl, video/mp4; codecs="avc1.42E01E mp4a.40.2", application/x-mpegurl"

Only on Firefox, I can play mp4 videos normally in other browsers and media players. Tried reinstalling Firefox, refreshing, restarting the browser and the computer... My about:config media.mp4.enabled is set as "TRUE".

Other messages from the console:

"[warn][id_playback] id playback error: Object { code: "DNS", description: "Device not supported", reportAs: "INFO", internalError: true } player.min.js:1:55026 [error][player_error] <empty string> Object { description: "Device not supported""

Also tried disabling hardware acceleration and restarting the browser.

I'm clueless!

Asked by igorhbst 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by FredMcD 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

FIREFOX even in safe mode failing to allow login to Spectrum.net. EDGE and OPERA do allow, problem began approximately 3-14-2021.

FIREFOX even in safe mode failing to allow login to Spectrum.net. EDGE and OPERA do allow, problem began approximately 3-14-2021. The login process ends up with a messag… (மேலும் படிக்க)

FIREFOX even in safe mode failing to allow login to Spectrum.net. EDGE and OPERA do allow, problem began approximately 3-14-2021. The login process ends up with a message "We're sorry, something has gone wrong. Please try again." LASTPASS is NOT the cause.

Thanks Fred, but none of the suggestions helped, and most of them did not apply. The site does load, but the verification process acts differently now than it previously did (and still does with the other browsers). There are now several "redirecting to" messages displayed that did not happen prior to this. Also, in FIREFOX I used the username/password reset option, after/during which the login succeeded. NOTE that the problem is a LOGIN problem and not a connection problem. Nothing else in my computer has changed; same security software running as it was before Firefox started this failure. I don't think any updates to any of those happened at the time of failure. There was a major WIN-10 update, and I did experience some problems as a result, and I do not recall if Firefox started to fail at that time. I don't think the update was connected, but not sure. Everything else still works normal (and well) in Firefox.

Asked by ab8lx 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox opens minimized to the task bar and won't actually open in a window or fullscreen

I've had Firefox installed and working in W-10 for a long time, yesterday it suddenly got minimized to the task bar and nothing I tried would open it. I had to use Chrome… (மேலும் படிக்க)

I've had Firefox installed and working in W-10 for a long time, yesterday it suddenly got minimized to the task bar and nothing I tried would open it. I had to use Chrome to search for advice, and it turns out that other users had the same problem. I tried the suggestions (alt-spacebar-move) etc. but nothing worked. I had to got to "Uninstall" and the opted for the "Refresh" function to restore Firefox to a functional Browser. It's now working again, but what caused it? and is it likely to happen again? Thanks for your attention  :)

Asked by hankboots 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

WAV files unable to play within browser

When I click a link to a MP3, FLAC, or Ogg file, Firefox goes to the URL of the link and plays the audio file. This is what I want to happen. When I click a link to a WAV… (மேலும் படிக்க)

When I click a link to a MP3, FLAC, or Ogg file, Firefox goes to the URL of the link and plays the audio file. This is what I want to happen. When I click a link to a WAV file, Firefox prompts me to download it or open it externally in Windows Media Player. I would like it to play within the browser instead. These results occur in both normal and private windows, and after clearing the cache.

Trying the same thing in Edge and Chrome, all four audio files properly play within those browsers.

I have used this page for testing. (This site has integrated audio players, which work fine, but some sites only have a link to the file.)

Thanks, Eitan

Asked by Eitan 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by Eitan 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Locked
 • Archived

image presentation

Please see attachment The problem does not occur with Chrome This problem may have been presented earlier, I am not sure I presented it properly Sorry if this is a dupl… (மேலும் படிக்க)

Please see attachment The problem does not occur with Chrome This problem may have been presented earlier, I am not sure I presented it properly Sorry if this is a duplication. Thanks Bill

Asked by Kestrel-1 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

How do I disable google translate?

And suddenly.. there was Google translate asking me to translate a certain website. For the life f me (and I googled myself silly) I CANNOT get it to stop. even when I te… (மேலும் படிக்க)

And suddenly.. there was Google translate asking me to translate a certain website. For the life f me (and I googled myself silly) I CANNOT get it to stop. even when I tell it I do not need it.

I've tried every trick I could find, yet to no avail.

I've NOT installed any add ons that would enable this. And it only happens with one website (hannants.co.uk) and no other (as far as I can see now). This is really ticking me off.

Like I said I googled to no avail and no extension within Firefox that I can see that are enabling. Can any one please help me is turning this piece of crap translation off?

Thanks

Harald

Asked by migkill5 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Firefox tends to crash upon opening more than 4 tabs or opening a new window.

I thought the crashes might have been due to the uBlock origin and Facebook container extensions using up too much memory. However, Firefox continued to experience crashe… (மேலும் படிக்க)

I thought the crashes might have been due to the uBlock origin and Facebook container extensions using up too much memory. However, Firefox continued to experience crashes after I tested it in safe mode. When I open up Task Manager, Firefox seems to be using up a lot more CPU resources and memory than it did before a couple of days ago. I've since uninstalled my extensions but the problems still persist.

The report ID's for the crashes are: bp-94cefb01-7fa6-4b62-93bb-c14c50210320 bp-eaf60c05-af53-47f8-8bfd-b06060210320 bp-22306d71-0eed-4134-95be-b176d0210320 bp-79f8c944-27e3-41a7-bee0-1aca40210320 bp-91728ef4-3206-45d3-8c3d-2ebd00210320 bp-0f95dfcf-5e07-4a8a-b77a-ecb580210320

Asked by maken.amk2003 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

You don't have permission to access "http://sa.www4.irs.gov/irfof-wmsp/login" on this server. Reference #18.b3973017.1616009482.d0a2187

Trying to reach: http://sa.www4.irs.gov/irfof-wmsp/login ACCESS DENIED http://sa.www4.irs.gov/irfof-wmsp/login Reference #18.b3973017.1616009482.d0a2187 I fill in… (மேலும் படிக்க)

Trying to reach:

ACCESS DENIED

http://sa.www4.irs.gov/irfof-wmsp/login

  • Reference #18.b3973017.1616009482.d0a2187

I fill in all the data and then I get the messages starred above.

Can anyone tell me how to fix this?

Asked by teapot885 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Bookmarks not working

I've refreshed Firefox following which having imported all tabs all bookmarks had disappeared. I could remedy that but adding a bookmark does not work. Suggestions please… (மேலும் படிக்க)

I've refreshed Firefox following which having imported all tabs all bookmarks had disappeared. I could remedy that but adding a bookmark does not work. Suggestions please.

Ed

Asked by ed_day1 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Bookmarks no longer show star and your instructions are not accurate on how to fix!

After your latest update you broke the bookmark star function. This is key to my role in my job and if it is not fixed in a reasonable amount of time then I will have to … (மேலும் படிக்க)

After your latest update you broke the bookmark star function. This is key to my role in my job and if it is not fixed in a reasonable amount of time then I will have to switch back to Chrome. The instructions say to right click the 3 dots but it does not offer up anything when done. Add to address bar is the only thing that shows up when you do right click on the 3 dots instead of add to address bar like the article says. Please fix this ASAP!!!!

Asked by bansheekiller 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Firefox in dark mode prints black bars instead of readable text.

My visual impairment means I have to run FireFox (and my computer) in dark mode. When I try to print, while it does not waste ink by printing the entire page black, where… (மேலும் படிக்க)

My visual impairment means I have to run FireFox (and my computer) in dark mode. When I try to print, while it does not waste ink by printing the entire page black, where the text is the printed page only has black bars. An image of a print preview screen is attached. If there are settings to fix this there, I cannot see them because this does NOT use the dark mode and I can't see it.

Currently to print something, I take a screen shot and use another program to reverse the colors. I would like to not have to spend 30-40 min editing an image every time I want to print.

Asked by mgailp 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Secure Connection Not Available,but not true

"Secure Connection Not Available,but not true" I have seen this question asked already, but NO reply. Does anyone ever reply to questions.? I have submitted numerous qu… (மேலும் படிக்க)

"Secure Connection Not Available,but not true" I have seen this question asked already, but NO reply. Does anyone ever reply to questions.? I have submitted numerous questions in the past without any reply.

Can you tell me what the above statement means?

Thank you for any help you are able to provide

Asked by Rhonda 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு