• தீர்வுற்றது
 • Archived

How to get a multirow bookmarks toolbar in Firefox 74?

Hi, Today I installed the new Firefox 74 but now my multirow bookmarks toolbar is not working correct anymore. They are not side by side, they are now among one another. … (மேலும் படிக்க)

Hi,

Today I installed the new Firefox 74 but now my multirow bookmarks toolbar is not working correct anymore. They are not side by side, they are now among one another. See attached screen, ca. 75% of the screen is used by the bookmarks.

The following code is contained in my userChrome.css file:

/* Multi-Row Bookmarks Toolbar Firefox 66+ */

#PersonalToolbar {
 min-height: unset !important;
 max-height: unset !important;
/* text-align: center !important; */
}

#PersonalToolbar #PlacesToolbarItems {
 overflow-x: visible !important;
 overflow-y: visible !important;
 display: inline-block !important;
}

#PlacesToolbarItems > .bookmark-item > .toolbarbutton-icon[label]:not([label=""]) {
 /* Reduce padding on individual bookmarks to fit rows closer together */
 margin-inline-end: 0px !important;
}

Does anybody have a solution for this?

PS: If you need more info, please ask...

Best regards heusmich

Asked by heusmich 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How Do You Stop New Links/Tabs Stacking On Top of Each Other in one 'pile' on far left above address bar?

Whenever I open a new link/website tab FF stacks each site (tab, that is) on top of each other rather than having all the tabs displayed across the top. I want to have al… (மேலும் படிக்க)

Whenever I open a new link/website tab FF stacks each site (tab, that is) on top of each other rather than having all the tabs displayed across the top. I want to have all NEW website tabs not stacked on top of each other. Presently, I have to 'X' out of each open tab that is in a stack to get to the one buried to the one I want below. I also do not want to hover over the FF icon on taskbar to display all open windows/tabs (that I can barely make out) to try to find what I am looking for .

I can't get each new link/tab to open next to the one to the left. I want the tabs to look like first photo. All the tabs -websites are stacked on top of each other to the far right (second photo). I want my FF pages/tabs to properly look like the first screen shot on left (this shot is from my laptop....issue is with desktop computer), and not the screen shot on right that shows one tab/windows but has several more websites/tabs under it.

I do not have any tab extensions installed and all my tab options are unchecked in Options. I think this issue is somewhere in the preferences (about:config). No clue where..

Also, is there a way to have all newly open tabs open first on the far LEFT rather the far right.

Thank you in advance.

Steven

Asked by StevenB 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by StevenB 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Why won't Gmail & Twitter not open since "upgrading" to new version this morning.

Since "upgrading" to the new Firefox this morning the Gmail and Twitter tabs on my bookmarks don't respond at all. I can't even open Gmail from the Google home page. Wh… (மேலும் படிக்க)

Since "upgrading" to the new Firefox this morning the Gmail and Twitter tabs on my bookmarks don't respond at all. I can't even open Gmail from the Google home page. Why is this happening?

Asked by therealgary17 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by LaffyinVegas 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Restore bookmarks isn't working

I just updated to windows 10, before I did I backed up my files on my firefox bookmark account. I went to to the restore thing, I saw all my stuff for a moment but after … (மேலும் படிக்க)

I just updated to windows 10, before I did I backed up my files on my firefox bookmark account. I went to to the restore thing, I saw all my stuff for a moment but after accepting the restore I can't get it to show. I still have my one Restore March, 31st option with 11 items appearing but nothing happens.

Asked by Yield 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

download goes to wrong location

In Options, I have C:\Downloads⁩ as the location that my internet files are downloaded. Instead, they go to a different location, specifically: C:/Users/**/AppData/Loca… (மேலும் படிக்க)

In Options, I have C:\Downloads⁩ as the location that my internet files are downloaded. Instead, they go to a different location, specifically: C:/Users/**/AppData/Local/Temp.

How do I make Firefox download my files to the correct location?

Thanks.

Asked by Lokimeister 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by zach7 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

hoe kan ik mijn bladwijzers (rechts boven in) ordenen ??

Heb natuurlijk via alle bladwijzers tonen mijn bladwijzers kunnen ordenen, maar als ik daarna mijn bladwijzer menu (rechts boven in ) open staat ze nog steeds ongeordend,… (மேலும் படிக்க)

Heb natuurlijk via alle bladwijzers tonen mijn bladwijzers kunnen ordenen, maar als ik daarna mijn bladwijzer menu (rechts boven in ) open staat ze nog steeds ongeordend, hoe kan deze blijven ordenen ?

Asked by Cees1941 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by McCoy 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Can I disable firefox automatic session restore

Hi, I would like to start firefox with a new session (one tab on my home page) I am using Firefox 74.0 on openSUSE Leap 42.3 - KDE Plasma 5.8.7. In the preferences I have… (மேலும் படிக்க)

Hi, I would like to start firefox with a new session (one tab on my home page) I am using Firefox 74.0 on openSUSE Leap 42.3 - KDE Plasma 5.8.7. In the preferences I have "Restore previous session" unchecked. in about:config I have:

browser.sessionstore.resume_from_crash    false
browser.sessionstore.max_resumed_crashes 0

I don't have a user.js

I log out of KDE without closing firefox. At the next login all my tabs and windows are restored. I would like to start with a new session with the option of restoring the old session using the menu. I want to keep my history and the undo close tab/window functionality. Is there a way to do this ?

Asked by leishman 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by leishman 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

A Firefox update disabled/killed the Firefox on my Desktop... Twice.

I'm fed up with the lack of support from Firefox. This issue has been going on for three weeks. The last Firefox update crashed TWICE! When I opened a Google/Firefox, An … (மேலும் படிக்க)

I'm fed up with the lack of support from Firefox. This issue has been going on for three weeks. The last Firefox update crashed TWICE! When I opened a Google/Firefox, An Update window popped up. Since I normally let them download or whatever they do, I wasn't concerned. Then it showed an "Error". I didn't see an "Error Code Number or Name" as it disappeared quickly. I tried to open Firefox/Google. To my surprise, all I got was a Blank Window. I tried clicking on the "Home Icon". Nothing changed. I tried my Bookmarks. No affect. I WAS Signed In. I tried finding the Fictional "Firefox Support". I got nowhere. I would've Googled the issue, but I couldn't even use that. Nothing Worked. I finely decided to download a NEW Firefox/Google. Once I did, it worked fine all day. The next day, I opened the newly Downloaded one. Again I was greeted by the Firefox "Update" It started, then showed an Error. Again, I tried to open Firefox/Google. I got the same blank page as before. I decided to Remove, ALL Firefox/Google. from my Computer. Then I download another New Firefox. I made ONE change. I stopped Firefox from Updating Automatically. Day three, I opened Firefox, I opened normally... Almost. Now I have the SAME Firefox Update waiting. If I let it Download, it may Crash again. I lost ALL of my Bookmarks too. I went to the Recommended Firefox Site to retrieve them... It was a LIE! Now I have the SAME Firefox Update waiting. I have NEVER missed an Update Let me guess what Firefox is going to say. That is IF they reply at all; No one else reported this issue. ( And I have Ocean front property in Arizona). Make sure your operating system is up to date. (I must be too stupid to keep my system up and maintain this Machine). I should upgrade to the (The Digital Pile of...... that goes by the name) Windows 10, and (The Garbage called) Google Chrome. (Why would I Downgrade to one System that didn't work when it was released, a Browser that was Garbage when it was offered the first time (In 2008), and they WON'T Fix? I'd be better off taking a hammer to my PC. and my own head).

Just a quick note. When I first signed up for Google (Prior to the 2008 Google Chrome fiasco.) my Gmail stopped working. I could receive Mail, but I couldn't Open, Read, Delete, or anything else. This lasted for Five Years. I tried getting Help. I never got a reply from anyone. Then it started working. No explanation from Google. 

Don't bother telling me "Well... It is Free". It isn't.

Asked by koa 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by koa 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

NEW UPDATE - Didn't solve - Ebay does not work with Firefox 74.0 (Windows)

'Hi, is this a known issue? Ebay will not render inside my Firefow browser. Still looks like some parts of the page don't load, tried all the individual line items in 'pa… (மேலும் படிக்க)

'Hi, is this a known issue? Ebay will not render inside my Firefow browser.

Still looks like some parts of the page don't load, tried all the individual line items in 'page info' without success.

Seems to forget that the security was overwritten.

Asked by irishtoon 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

+ sign new tab not visible

New windows 10 install. After installing the newest firefox and copying over my profile from the old windows 7 disk the + new tab button is invisible unless I cursor over… (மேலும் படிக்க)

New windows 10 install. After installing the newest firefox and copying over my profile from the old windows 7 disk the + new tab button is invisible unless I cursor over it. I am using no script, adblocker and tabs on bottom.css if that helps.

Asked by jdevlin 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

FF 74 lost my bookmarks toolbar, they are vertical on the left, at the top if shiftkey and start FF

The update today to 74 lost all my customized, userchrome.css stuff and the row of bookmarks that used to be at the top now go down the left size, or right side if I want… (மேலும் படிக்க)

The update today to 74 lost all my customized, userchrome.css stuff and the row of bookmarks that used to be at the top now go down the left size, or right side if I want, but I want it at the top. Userchrome does not seem to recognized either as I put what I had kept, back in the a chrome folder in the profile folder.

Asked by carversmith 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Locked
 • Archived

How can I enable back the dropdown in address bar?

So my Firefox Developer edition just got updated to the version 74.0b2 and I got this brand new address/search bar. One of the things that it used to have before it had b… (மேலும் படிக்க)

So my Firefox Developer edition just got updated to the version 74.0b2 and I got this brand new address/search bar. One of the things that it used to have before it had been updated was a simple arrow-down button that, when clicked, showed the most visited sites. Now, after the update, this button is gone (pic related). This makes my experience with Firefox *extremely* worse, because now I don't have a quick access to open one of my most visited sites inside the current tab without starting typing their addresses. Is there any option to bring that feature back? Is removal of this button an already-made design choice for Firefox that will stay with us for the next versions?

Asked by AWKjrh32r1 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox EDIT (tags) feature no longer works. Please <b>HELP</b>

When I want to EDIT my submission to any website, the Firefox's EDIT feature doesn't work. Can you restore the Edit Feature?

Asked by ronfraz 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

how do i delete old passwords

Firefox has begun showing multiple password options when I am trying to log into a site. Several errors (and yes, I consider them ERRORS) are occurring: 1) Firefox prese… (மேலும் படிக்க)

Firefox has begun showing multiple password options when I am trying to log into a site. Several errors (and yes, I consider them ERRORS) are occurring:

1) Firefox presents passwords for EVERY account I have on the current website, not just the one I have entered in the UserID field;

and

2) Firefox presents multiple, previous versions of the password for the correct UserID.

I want this to stop, mainly because, before these errors were introduced, only the correct version of the correct UserID's password was auto-populated, and pressing the LOGIN button was all that was required.

Asked by Joe's Firefox Account 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by McCoy 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

how do i get firefox to ALLOW sites to auto-relode a web page

More and more sites are starting to "hide" behind cloudfare and such like which means it wants to re-load the web page automatically. Firefox is preventing this and I hav… (மேலும் படிக்க)

More and more sites are starting to "hide" behind cloudfare and such like which means it wants to re-load the web page automatically. Firefox is preventing this and I have to click allow every time, in some cases I can't access the sight due to this. I want to either turn OFF this annoyance permanently or to be able to "white list" certain sites to allow it

Asked by mortimer.hobart 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Locked
 • Archived

The new update makes the address bar larger when it has focus. How do I turn this off???

Every UI update, there's something that makes me enjoy Firefox less and less and it becomes more and more difficult to make it something I feel is reasonable. Having the … (மேலும் படிக்க)

Every UI update, there's something that makes me enjoy Firefox less and less and it becomes more and more difficult to make it something I feel is reasonable. Having the address bar suddenly take up more of the UI is bad design and not only irks me on a design level but it just doesn't need to be that large. I *know* it has focus because I did it deliberately.

So how do I turn this "feature" off?

Asked by dhicks34 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Danny Colin 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

open link in new tab

I do not know how to make sure that firefox opens links in a new tab. In Preferences I checked the option 'always open in a new tab instead of a new window' but that doe… (மேலும் படிக்க)

I do not know how to make sure that firefox opens links in a new tab. In Preferences I checked the option 'always open in a new tab instead of a new window' but that does not work: links are always opened in the same tab but not in a new one. How to make that happen?

Asked by okkehel 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by McCoy 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

My session cookies were deleted after I upgraded from 73.0.1 to 74. How can I restore them?

After upgrading to 74 from 73.0.1 I noticed that although my session (tabs) was restored, several cookies were either missing, overwritten, or cannot be read by the host … (மேலும் படிக்க)

After upgrading to 74 from 73.0.1 I noticed that although my session (tabs) was restored, several cookies were either missing, overwritten, or cannot be read by the host website. For example, when I attempt to browse the youtube homepage, it is as if I never visited the site before; the recommended videos are random and the site defaulted back to the ugly new design. I never log into youtube so restoring that session is the only way to get the algorithm to recommend the random junk I like to watch lol.

My facebook account was also logged out.

The session cookies come up when I search for them from the options menu, but the session ID or whatever has likely been changed. Is there any way I can restore the old session cookies from a backup/earlier FF session? Where are individual cookies even stored now? Seems like they're all dumped into some obscure local database within an obscure folder with thousands of files that ordinary users cannot service themselves.

I miss the old .txt file approach. I know the security issues but then again I have a separate machine for watching funny videos on the internet and browsing facebook. I pity the fool that wastes any time hacking this thing lmao.

Asked by greg.ravitsky 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by greg.ravitsky 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Some favicons do not appear in bookmarks toolbar

I have returned to Firefox after a long hiatus. I imported my bookmarks from Chrome and recreated the bookmarks toolbar. After clicking on each one, most of them populat… (மேலும் படிக்க)

I have returned to Firefox after a long hiatus. I imported my bookmarks from Chrome and recreated the bookmarks toolbar. After clicking on each one, most of them populate with their favicon, but a few do not. Any idea why? The icons do appear on the tab. This is a brand new installation so I can't imagine that clearing the cache would help.

Asked by phdarch 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

PR_CONNECT_RESET_ERROR for internal LAN IP

When going to internal IP https://192.168.0.253:10000/, receiving PR_CONNECT_RESET_ERROR and there is no Advanced to add exception … (மேலும் படிக்க)

When going to internal IP https://192.168.0.253:10000/, receiving PR_CONNECT_RESET_ERROR and there is no Advanced to add exception

Asked by CWR 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by CWR 1 வருடத்திற்கு முன்பு