• தீர்வுற்றது
 • Archived

Unreadable / garbled / distorted text rendering?

I experienced unreadable / garbled / distorted text rendering on some websites on macOS 13.4.1 (22F82). Tested on following browsers: Firefox 114.0.2 (64-bit) Fire… (மேலும் படிக்க)

I experienced unreadable / garbled / distorted text rendering on some websites on macOS 13.4.1 (22F82).

Tested on following browsers:

 • Firefox 114.0.2 (64-bit)
 • Firefox Developer Edition 115.0b9 (64-bit)
 • Firefox Nightly 116.0a1 (2023-06-30) (64-bit)

See attached screenshot when I visited reStructuredText Quick Reference documentation[1] using a Private Window from a new Firefox Profile.

How can I further investigate or fix this issue?

[1]: https://docutils.sourceforge.io/docs/user/rst/quickref.html

Asked by Leonard L. 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Discord time is incorrect by 10 hours and 30 mins

My discord time has been broken and I've asked the discord support but they said to ask here if there's any issues with firefox itself. I've closed and reopened the page… (மேலும் படிக்க)

My discord time has been broken and I've asked the discord support but they said to ask here if there's any issues with firefox itself. I've closed and reopened the page multiple times, used a vpn, cleared cache and cookies, and even tried and restarted my computer but the issue persists. Any help would be appreciated, thanks.

Edit: this issue only exists within firefox, not with any other browsers nor the app.

Asked by dark.druid07 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by dark.druid07 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

history

Two issues: 1. History is truncated, does not show all history even though Custom Settings set to remember. One google post said to 'delete all history upon closure' .… (மேலும் படிக்க)

Two issues:

1. History is truncated, does not show all history even though Custom Settings set to remember. One google post said to 'delete all history upon closure' ... There are many, many posts from users having same issue.

2. Whatever history is being recorded is no longer simply a list (Ctrl-H) but is sorted into Today, Last Week etc. which is both annoying and makes searching for previously located site impossible unless you know WHEN you visited (unlikely).

Why was the changed? And why don't you change it back so when I select History, Show All History from task bar, Firefox would do just that?

Asked by campgraves 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Automatic dynamic theme to show name of profile in browser header

I use multiple Firefox profiles. I would like an EASY way to see the name of the Firefox profile somewhere on the screen. The attached image shows a theme I created whi… (மேலும் படிக்க)

I use multiple Firefox profiles. I would like an EASY way to see the name of the Firefox profile somewhere on the screen. The attached image shows a theme I created which shows the name of the profile on the menu bar. I forgot exactly how I did it, but it involved typing this in a Word document, taking a screenshot and turning it into a jpeg, crop the image, upload it as a theme, then test it. Repeated several times until I got it to work.

I don't need or want fancy graphics here. I just need the name of the Firefox profile to appear somewhere in the window. In my fantasy world, there would be an option to include this name in the window Title bar.

Asked by dan400man1 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Paul 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Locked
 • Archived

Multiple home pages

The message I received from you is for Windows. I have a MAC. See picture below. If I try to open up more than one tab, I get multiple home pages. Is there an adjustm… (மேலும் படிக்க)

The message I received from you is for Windows. I have a MAC.

See picture below. If I try to open up more than one tab, I get multiple home pages.

Is there an adjustment I can make to stop this?

Thank you.

Mary Ann

Asked by mafrazier1 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Zoom - Functional Cookies?

I cannot stay Signed In on Zoom's website (and I used to be able to). When I hover over the Information icon, I see a message that I have to enable Functional Cookies (s… (மேலும் படிக்க)

I cannot stay Signed In on Zoom's website (and I used to be able to). When I hover over the Information icon, I see a message that I have to enable Functional Cookies (see attached). I have cleared my cache and explicitly allowed Zoom, but no luck. I don't have this problem in other browsers.

Asked by sgross38 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Cookies pop-up disappears before I can make a selection.

On a new website or after clearing the cache and cookies and upon opening a page I will often get a pop-up with cookie usage choices, e.g. "strictly necessary", etc. How… (மேலும் படிக்க)

On a new website or after clearing the cache and cookies and upon opening a page I will often get a pop-up with cookie usage choices, e.g. "strictly necessary", etc. However, the pop-up disappears before I have a chance to click on any choice or even finish reading the first line. I'm not sure what settings I need to change to allow me to make a choice on the pop-up. Please advise. Thanks.

Asked by BigO 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I need some help please thanks it`s about sync

need some help please thanks

Asked by Mohamed Elsweefy 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

firefox har förhindrat att den här sidan automatiskt styr om till en annan sida

Jag använder VismaNet och får felmeddelande "firefox har förhindrat att den här sidan automatiskt styr om till en annan sida" när jag loggar in, hur kan jag tillåta detta… (மேலும் படிக்க)

Jag använder VismaNet och får felmeddelande "firefox har förhindrat att den här sidan automatiskt styr om till en annan sida" när jag loggar in, hur kan jag tillåta detta så att jag slipper trycka på knappne "Tillåt".

Asked by eva.marie.griffiths 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Sorting bookmarks issue

Hi - Here's my problem. I have a folder in my bookmarks titled Current Bookmarks. It contains both subfolders and bookmarks. When I go to Manage Bookmarks, select that … (மேலும் படிக்க)

Hi - Here's my problem. I have a folder in my bookmarks titled Current Bookmarks. It contains both subfolders and bookmarks.

When I go to Manage Bookmarks, select that folder, and use the Views/Sort/Sort by Name.A-Z sort order, the subfolders aren't shown in alpha order. Any new subfolders I create end up at the bottom, listed after the page bookmarks.

Is there any way to get all the subfolders to sort properly?

Thanks for your help!

Asked by kathleen4 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox refuses to connect to my NAS admin page

I have a (quite old) Iomega 2 NAS in my local network. I have to connect to the admin page to change some settings, but FF responds with SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION, wi… (மேலும் படிக்க)

I have a (quite old) Iomega 2 NAS in my local network. I have to connect to the admin page to change some settings, but FF responds with SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION, with no option to bypass.

It's my own NAS, in my own local network. How can I bypass this (in this case stupid) restriction? I know it's safe, I know no harm can be done, still I can't get to this page.

Asked by avdwollenberg 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Pop-Up Notifications

I like the Firefox notification at the top of the browser that says "Firefox prevented this site from opening a pop-up window." However, I recently accidentally clicked "… (மேலும் படிக்க)

I like the Firefox notification at the top of the browser that says "Firefox prevented this site from opening a pop-up window." However, I recently accidentally clicked "Don't show this message when pop-ups are blocked."

I can't find any way to *undo* this choice. How can I get this notification to start appearing again whenever Firefox blocks a pop-up? I feel like this should be an easy checkbox somewhere, but I can't seem to find it.

Asked by roadrunner210 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Adding a bookmark to an existing folder

I recently migrated from Chrome to Firefox on my Mac and successfully imported all data, bookmarks etc. However I cannot figure out how to ADD a new bookmark to an existi… (மேலும் படிக்க)

I recently migrated from Chrome to Firefox on my Mac and successfully imported all data, bookmarks etc. However I cannot figure out how to ADD a new bookmark to an existing folder. Every page I read about bookmarking fails to show how this is done. In Chrome its simple since the drop down menu allows the user to view every folder, but in Firefox I don't see how to do this. Furthermore, when I go to Bookmarks>Manage bookmarks I don't see any of my folders..PLEASE show me an EASY way to do this. Thank you

Asked by jontalk 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Dual Signed In google accounts possibe?

Hail all: Now, I have 2 Google accounts: My private one, and a Corporate Account, used for work. I always signed out of my normal window from the active account to the C… (மேலும் படிக்க)

Hail all:

Now, I have 2 Google accounts: My private one, and a Corporate Account, used for work. I always signed out of my normal window from the active account to the Corporate Account and vice versa, depending on which I needed to check. A common occurrence for many people.

But I noticed long ago, that in Private Window ... I seem to be signed out, opening Google in it. I use Private Window to avoid unnecessary clutter from sites dropping their stuff on my Temp folder. I hate clutter ... severe Asperger's.

I was thinking ... if I keep my private Google Mail on the prime non-Private window, can I sign in while this is open (and stays open) into my Corporate account in my Private Window?

If so, this would save me quite a bit of hassle, having to log out several times a day from my main, private account/mail and into the Corporate account mail, and when done vice versa to me private account mail.

Thank you.

Asked by dtm_samurai@hotmail.com 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by dtm_samurai@hotmail.com 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Google maps displays multiple place names

It is only in Firefox that this happens. Android and Opera are both fine. For example the city name appears several time over the map, and likewise so do suburb names. Se… (மேலும் படிக்க)

It is only in Firefox that this happens. Android and Opera are both fine. For example the city name appears several time over the map, and likewise so do suburb names. See attached screen grab. Is there a setting that I have missed?

Peter

Asked by OTG70 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by OTG70 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

"Your Browser Is Being Managed By Your Organization" suddenly appeared in my Firefox 114 settings page

I've looked into this situation, and none of the solutions submitted online work. I went to about:preferences, and set "security.certerrors.mitm.auto_enable_enterprise_r… (மேலும் படிக்க)

I've looked into this situation, and none of the solutions submitted online work.

I went to about:preferences, and set "security.certerrors.mitm.auto_enable_enterprise_roots" to false, but "security.enterprise_roots.enabled" is set to true and locked; I can't change it.

First of all, I am not using Avast, AVG, Kapersky, etc. antivirus; I'm using Win 10's built-in security suite, so it's not my antivirus causing it.

To double check that, I opened the Registry and went to " HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\" and "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\", looking for a Mozilla\Firefox\Polices key, and neither one had any Mozilla keys.

I even checked the Autoconfig settings, and found no settings in the JS file that had anything to do with Enterpise Roots (I renamed the file temporarily to disable it), but I still can't disable security.enterprise_roots.enabled

I have no "Organization"; I'm an independent home user, so needless to say I'm concerned that Firefox is suddenly saying some organization is controlling my Firefox.

Win 10 Home Ver. 22H2 OS Build: 19045.3086 Windows Feature Experience Pack 1000.19041.1000.0

Antivirus/Firewall: Windows 10 Security

Firefox: 114.0.2 (64 bit)

Asked by Bobby 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Bobby 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Restore profile

FF would start to load but never completely finish so I forgot & stupidly did the troubleshooting mode or w/e that put me back to default so LOST all my settings, etc… (மேலும் படிக்க)

FF would start to load but never completely finish so I forgot & stupidly did the troubleshooting mode or w/e that put me back to default so LOST all my settings, etc.. Strangely it's back "close" to normal except I was using Passbrow which the icon shows on toolbar but greyed out & I can't get it to turn back on. I have the "Old FF Data" folder but following the steps it doesn't show where profile is stored for me to be able to copy the old data TO. IF I can restore the old profile hopefully that would get it back working ALL as it was...but HOW??

Asked by WTM_W7 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by WTM_W7 1 வருடத்திற்கு முன்பு