• தீர்வுற்றது

Firefox browser force search

I created a few virtual hosts and sites on my local machine and this is working perfectly. Problem is with Firefox, when I enter non-existant url in address bar, Firefox … (மேலும் படிக்க)

I created a few virtual hosts and sites on my local machine and this is working perfectly.

Problem is with Firefox, when I enter non-existant url in address bar, Firefox force me to search and don't let me to open the url, but I need to go to this url for testing, developing, etc...

Any solution?

Asked by Aleksandar 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Aleksandar 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Facebook problem

Suddenly, a few days ago, Facebook does not display properly on my laptop. I have an image attached. I can go to another computer, using Firefox and it's fine. I can use … (மேலும் படிக்க)

Suddenly, a few days ago, Facebook does not display properly on my laptop. I have an image attached. I can go to another computer, using Firefox and it's fine. I can use Microsoft Edge here on my laptop, and it's fine.. But, here on my laptop, using Firefox. Not good. Other web sites display just fine. Any ideas?

Asked by tom354 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

"Something went wrong" message

Hello. I have been unable to access product pages of a particular site, I believe, since updated to 106. The pages are viewable with Edge. https://www.officeworks.com.au/… (மேலும் படிக்க)

Hello.

I have been unable to access product pages of a particular site, I believe, since updated to 106. The pages are viewable with Edge. https://www.officeworks.com.au/ The main page and some pages are fine but all product pages returns "Something went wrong". E.g. Office Supplies/Pencils https://www.officeworks.com.au/shop/officeworks/c/office-supplies/pencils?cm_sp=all:menu:office-supplies:::pencils I would like to know if this is Firefox's or the website's fault if so why.

Firefox 106.0.5 Windows 10 19045.2251

Regards,

Asked by qp 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by qp 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Text same colour as backgrounds

I have issues with background and text colors clashing making text hard or impossible to read. I have tried changing themes, clearing cache and disabling add-ons. It does… (மேலும் படிக்க)

I have issues with background and text colors clashing making text hard or impossible to read. I have tried changing themes, clearing cache and disabling add-ons. It doesn't do it on every website but its doing it on enough of them to be frustrating.

Asked by Zenakai 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Zenakai 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Error and site won't load

When I try to access a login I have used in the past I can no longer access it. Instead the tab just gives a (($root.title)) message. When I access the site via Chrome I… (மேலும் படிக்க)

When I try to access a login I have used in the past I can no longer access it. Instead the tab just gives a (($root.title)) message.

When I access the site via Chrome I can login without problems.

The site is not special, as far as I can tell. https://www.aarproadside.com/aarp/

Something has changed in a recent Firefox update because, as I said, I used to be able to access this site with Firefox.

Help please I don't want to use a different browser for some sites.

Asked by Charles 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

i can't play some (but not all) youtube videos with firefox 106.0.3

i can't play some (but not all) youtube videos. they do play on other web browsers. the message is "an error occured, please try again later. playback ID is ... " i'm … (மேலும் படிக்க)

i can't play some (but not all) youtube videos. they do play on other web browsers.

the message is "an error occured, please try again later. playback ID is ... " 

i'm using firefox 106.0.3 on linux suse tumbleweed. Before I upgraded to both of these the same videos were playing ok.

Asked by ruthtoby 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by ruthtoby 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

loosing connection to YouTube, have to open in new container tab to connect

While using youtube I loose the connection and only way to reconnect is to us the container tabs. Works ok in other browsers.

Asked by tfinniii 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

krystofer2

Nie połączono: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa Firefox wykrył potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i nie wczytał „www.google.com”, ponieważ strona wymaga bezpieczn… (மேலும் படிக்க)

Nie połączono: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa

Firefox wykrył potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i nie wczytał „www.google.com”, ponieważ strona wymaga bezpiecznego połączenia.

Co zrobić w takim przypadku?

Witryna „www.google.com” określa poprzez HSTS (HTTP Strict Transport Security), że Firefox ma się z nią łączyć jedynie w sposób zabezpieczony. Dodanie wyjątku w celu odwiedzenia tej witryny jest niemożliwe.

Problem leży prawdopodobnie po stronie witryny i nie masz możliwości jego rozwiązania.

Jeśli połączono poprzez sieć firmową lub używasz oprogramowania antywirusowego, możesz spróbować skontaktować się z zespołem wsparcia. Możesz również powiadomić administratora strony o problemie.

Więcej informacji…

Ktoś może próbować podszywać się pod tę witrynę. Odradzamy kontynuowanie.

Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. Firefox nie ufa certyfikatowi witryny „www.google.com”, ponieważ jego wystawca jest nieznany, jest samopodpisany lub serwer nie przesyła właściwych certyfikatów pośrednich.

Kod błędu: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Wyświetl certyfikat Nic więcej nie mogę zrobić a to strona GOogle !! nic nie mogę wyszukać ani znaleść proszę o pomoc jak to zmienić aby to działało , youtobe też nie chodzi ten sam błąd!! proszę o pomoc Krzysztof

Asked by krystofer2 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Website is super small font and picture. ONLY one site, but any new page or new tab of that site is super small. Firefox

Moving mouse quickly and hit something, mouse clicked. BAM, fonts and picture to tiny size. Cannot find anything that makes that happen to undo it. All pages that site, n… (மேலும் படிக்க)

Moving mouse quickly and hit something, mouse clicked. BAM, fonts and picture to tiny size. Cannot find anything that makes that happen to undo it. All pages that site, no other site. Closing/opening Firefox stays the same. Zoomed to max and can now see, but page is not correct proportions.

Asked by whyaduck 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

firefox problems with youtube short videos

firefox, 106.0.5, 64bit problems with youtube short videos.

Only plays the first video. No other video in the list will play. This is a new problem.

Asked by dee_veloper 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by dee_veloper 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

custom search engines automatically adding + to URLS instead of %20

Hi there! I have a pretty frustrating issue with custom search engines. I use custom search engines all the time to look up words on a dictionary website. In cases where … (மேலும் படிக்க)

Hi there!

I have a pretty frustrating issue with custom search engines. I use custom search engines all the time to look up words on a dictionary website. In cases where I need to look up something that is more than one word, I'm unable to use this feature because Firefox automatically adds '+' to encode spaces to the URL. since the website that I use does not know how to deal with that, I am unable to use this otherwise convenient feature in cases where my searches utilize spaces.

is this behavior adjustable in any way?

Asked by zeldio 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

New version of Firefox, total loss of data

Hello, My version of Firefox started to malfunction. Found the latest version of Firefox available, and installed it. Resulted in total loss of data, I lost all bookmarks… (மேலும் படிக்க)

Hello,

My version of Firefox started to malfunction.

Found the latest version of Firefox available, and installed it.

Resulted in total loss of data, I lost all bookmarks, passwords, and add-ons.

A folder called "Old Firefox data" was created on my desktop.

Is there still a chance to recover my data?

Why was all data lost?

//

Asked by STRINGENCE1 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox keeps freezing

I was directed here from Mozilla Connect. Since the update a few days ago, my Firefox browser keeps freezing permanently. It seems to happen mostly when I interact with G… (மேலும் படிக்க)

I was directed here from Mozilla Connect. Since the update a few days ago, my Firefox browser keeps freezing permanently. It seems to happen mostly when I interact with Google Search (sometimes just loading Google will cause it) but it does happen occasionally on other sites. When it freezes this way, the only fix is to End Task and reload. It will successfully reload to the state it was in just a few seconds before freezing. I'm on Windows 10. I keep everything (OS, browsers, etc.) up to date, so I doubt that would be a factor. I wonder if there could there be an issue with a Google-based script (hence it occurring on other sites)? I don't know how I'd test for that.

Asked by Jarieスイセン 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Jarieスイセン 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Accidentally used Close All Windows with 4 windows open, main window gone

I used Windows function to close all windows to close firefox. Big mistake. I had 4 windows open and for some reason, Firefox decides to only save 3. I lost my main windo… (மேலும் படிக்க)

I used Windows function to close all windows to close firefox. Big mistake. I had 4 windows open and for some reason, Firefox decides to only save 3. I lost my main window with a few hundred tabs open. I realized that when I opened firefox back up and immediately wanted to restore it using Recently Closed Windows, which usually works, but not this time, because it's been 4 windows. I backed up the sessionstore-backups folder but it seems like the "upgrade" files are too large for it to handle and the recovery files don't contain the missing window.

Help?

On Windows 11, latest version, lots of addons including tree-style-tab, so empty header tabs are in the file for my pinned tabs.

Asked by 437 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by 437 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

MathJax formulas are not displayed correctly in Firefox browser windows

MathJax formulas are not displayed correctly in Firefox browser windows, e.g. https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96a0a80d2a&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1… (மேலும் படிக்க)

MathJax formulas are not displayed correctly in Firefox browser windows, e.g. https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96a0a80d2a&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1748952987569305801&ser=1 Windows 10, Firefox 106.0.5 (64 bit) Thanks

Asked by uwemenzel 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Backup/Exported Bookmarks files (.json/.html) aren't the same (checksum) between Synced devices

Hi, thanks a lot in advance and sorry to bother. :) I have a couple of desktop/laptop devices synced with the same account. When I make a backup/export of my bookmarks in… (மேலும் படிக்க)

Hi, thanks a lot in advance and sorry to bother. :)

I have a couple of desktop/laptop devices synced with the same account. When I make a backup/export of my bookmarks in each device (.json/.html files) the checksums of those files don't coincide between devices. Nevertheless, if I open the exported HTMLs in Firefox and save them as Text Files, the resultant files have all the same checksum (sha256sum), i.e., are all the same.

Is this how it is supposed to be? Or should my bookmarks JSON/HTML files be exactly the same in all devices and something is wrong?

Thanks a lot in advance.

Asked by rv 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Bookmarks in Bookmarks Toolbar have disappeared as well as all bookmarks

All my bookmarks have disappeared from bookmarks. I restored bookmarks in the menu folder but my bookmarks in the bookmarks toolbar are still missing. How can I get my … (மேலும் படிக்க)

All my bookmarks have disappeared from bookmarks. I restored bookmarks in the menu folder but my bookmarks in the bookmarks toolbar are still missing. How can I get my bookmarks in my bookmarks toolbar back?

Asked by cspirit 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cspirit 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Error with homepage on Firefox 106 (Linux)

I'm using Firefox browser v106 on Linux (Debian distribution on amd64). My settings use "Firefox Home" (Web Search and Shortcuts) as Homepage. When I try to open a new pa… (மேலும் படிக்க)

I'm using Firefox browser v106 on Linux (Debian distribution on amd64).

My settings use "Firefox Home" (Web Search and Shortcuts) as Homepage. When I try to open a new page or tab, I have an error : "Oops, something went wrong loading this content. Refresh page to try again".

Despite my research, impossible to fix this issue. In Web Developer Tools / Console, I have the log : "TypeError : sectionOrder is undefined", in file resource://activity-stream/data/content/activity-stream.bundle.js

Have you any clue to fix this issue without resetting my Firefox profile ?

Asked by Laurent Cheylus 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 மாதங்களுக்கு முன்பு