• தீர்வுற்றது
 • Archived

Default TLS values in About:Config

Hello everyone! I have a question concerning what the default value settings are for the two below security.tls.versions in About:Config. Mine are currently set at 4 for… (மேலும் படிக்க)

Hello everyone! I have a question concerning what the default value settings are for the two below security.tls.versions in About:Config. Mine are currently set at 4 for version.max and 3 for version.min. The reason I ask is that I have gotten two Event 36871 errors since updating Firefox to 100.0.1 stating "A fatal error occurred while creating a TLS client credential. The internal error state is 10013." I was using no other program besides Firefox at the time I received the errors.


security.tls.version.max security.tls.version.min

Respectfully, Don

Asked by new_aged2perfection 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Terry 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Print <ctrl-P>... Preparing Preview hangs

I'm running v100.0.1 (64-bit) on Win10. I've seen others report this problem but haven't found a fix listed anywhere. <Ctrl-P> or Menu->Print results in the sa… (மேலும் படிக்க)

I'm running v100.0.1 (64-bit) on Win10. I've seen others report this problem but haven't found a fix listed anywhere. <Ctrl-P> or Menu->Print results in the same problem. The print overlay starts up (say Print in top right corner), spinning wheel above Preparing Preview in the center of the overlay... Never ends. I have to Esc to get out of it. Happens on any page. Print dialogue works fine on same pages with Chrome and Edge.

Asked by Bryan 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Bryan 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

nie działa mi stronka onet.pl w waszej przeglądarce

Witam, Nie działa mi strona główna onet.pl w waszej przeglądarce, instalowałem kilkukrotnie nową wersję i ciągle jest ten problem wyślę ci komunikat "Coś poszło nie tak, … (மேலும் படிக்க)

Witam, Nie działa mi strona główna onet.pl w waszej przeglądarce, instalowałem kilkukrotnie nową wersję i ciągle jest ten problem wyślę ci komunikat "Coś poszło nie tak, odśwież stronę"

Asked by marcin.kosinski 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Printing too small.

I can no longer print from firefox. The final print always comes out 1/5 +- size and is unreadable. It doesnt matter what king of a document it is and if I go to chrome o… (மேலும் படிக்க)

I can no longer print from firefox. The final print always comes out 1/5 +- size and is unreadable. It doesnt matter what king of a document it is and if I go to chrome or edge it prints fine. This began occurring I believe after the last version.

Asked by lk3w99 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Log into Microsoft OneDrive on the web no longer works

I have Firefox 100.0.1 on my Mac desktop, and Firefox 100.0 on my MacBook Pro laptop. I can no longer access my Microsoft OneDrive account via the web on my desktop, but … (மேலும் படிக்க)

I have Firefox 100.0.1 on my Mac desktop, and Firefox 100.0 on my MacBook Pro laptop. I can no longer access my Microsoft OneDrive account via the web on my desktop, but I still can do so on my laptop. I have gone through your posted troubleshooting steps for Firefox on my desktop, to no avail. How do I get my desktop back to version 100.0 so it will work again? I can access my OneDrive account via the web on my desktop when I use the Safari browser, so the issue is definitely with Firefox version 100.0.1, and not with my desktop.

Asked by lalucher6 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Option to use Gmail for mailto: links has suddenly vanished from Settings

Just now, I tried to use "Email Link..." under the File Menu and got a pop-up asking me to "Choose an application to open the mailto link." I have seen this before, seve… (மேலும் படிக்க)

Just now, I tried to use "Email Link..." under the File Menu and got a pop-up asking me to "Choose an application to open the mailto link." I have seen this before, several times, and usually fix it by going to Tools > Settings, under General > Applications, select "mailto" under Content Type, then select Gmail from the drop-down menu.

This time, however, Gmail is not presented as an option, in this pop-up. Clicking "Choose..." just opens up a Windows Explorer file-picker window.

I tried to fix this in Tools > Settings, under General > Applications. There, "mailto" just shows "Use other..." and if I click that, the "Select Helper Application" pop-up window is basically blank, with a message at the bottom saying "No applications were found for this file type."

I refreshed Firefox but it did not solve the problem.

I have tried to attached images but they will not upload.

I am running v100.0.1 (64-bit) on Windows 11

Asked by lindabknight 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Dropa 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

File system access api support

Is Firefox will support this feature ? Or at which version will support ? File System Access API … (மேலும் படிக்க)

Is Firefox will support this feature ? Or at which version will support ?

File System Access API

Asked by efeardayildirim 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Anyone else lose Dashlane with every Firefox update?

Seems as if Firefox is updating every other day lately. I have Dashlane on my tool bar, and it seems to freeze/disable after every update. When I open Dashlane separate… (மேலும் படிக்க)

Seems as if Firefox is updating every other day lately. I have Dashlane on my tool bar, and it seems to freeze/disable after every update. When I open Dashlane separately in the browser and log in, it congratulates me on installing it on a new device. What is Firefox changing with its updates that makes my computer look different to Dashlane? I cannot find the Dashlane version running but I do have it on automatically update.

Asked by shubunkinarts 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by shubunkinarts 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

cannot fast forward or back while playing mp3 file

Using Firefox 100.0.1. Debian Linux. Dell 1525 with 4G ram. When playing a certain mp3 file in the browser, if I use the arrow keys, or the mouse, to skip forward or bac… (மேலும் படிக்க)

Using Firefox 100.0.1. Debian Linux. Dell 1525 with 4G ram.

When playing a certain mp3 file in the browser, if I use the arrow keys, or the mouse, to skip forward or back, there is no response, but the audio stops playing for a period of time, then, finally it starts playing again at the spot it was before.

This does not happen with this file in Chrome, or in VLC. Also, with other mp3s it does not happen in Firefox.

I finally got it to work by converting the file to ogg vorbis, but this is not something I want to make a practice of..

I imported the file back into Audacity, and re-exported it as an mp3. Same result.

Weird... Any ideas?

Thanks,

Asked by gophild 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jonzn4SUSE 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Picture-in-picture stays in full screen

My picture-in-picture remains in full screen, even if I double click with my mouse. When I click the ESC button it just closes completely. I have restarted both Firefox a… (மேலும் படிக்க)

My picture-in-picture remains in full screen, even if I double click with my mouse. When I click the ESC button it just closes completely. I have restarted both Firefox and my computer, but I keep getting the same problem. Not just in YouTube either, also on other websites.

Asked by lynn_witje 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Show All download opens about:downloads instead of Library

Hello, I recently migrated to a new MAC and now when I download a file and click on "show all downloads", it opens the about:downloads tab and not the downloads list fro… (மேலும் படிக்க)

Hello, I recently migrated to a new MAC and now when I download a file and click on "show all downloads", it opens the about:downloads tab and not the downloads list from the library. Is there any way to force Firefox to open the Library when I click on see all download please? Thanks

Asked by Nad 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Bookmark manager

Recently got a new PC with Windows 11 and since I downloaded Firefox the shortcut of CTRL+Shift+O will not open the bookmark manager. Does the same on Opera GX and Chrome… (மேலும் படிக்க)

Recently got a new PC with Windows 11 and since I downloaded Firefox the shortcut of CTRL+Shift+O will not open the bookmark manager. Does the same on Opera GX and Chrome. Not sure if I did something wrong in the PC settings but nothing I've tried has fixed the problem

Asked by josh10451 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

XML Parsing error: undefined entity error over vidios

I have a XML Parsing error: undefined entity over on line videos

Asked by lraborn2 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox update 100.0.1 blank screen

The most recent update 100.0.1 has broken Firefox on windows 10. Only get blank white scree, not browsing, cant get to addons, etc. Something is broken.

Asked by rc15 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox -vs- Microsoft Edge

I've always used Firefox as my default web browser. Now that Microsoft Edge got loaded onto my PC I can't access a lot of my bookmarks through Firefox. I get an "access… (மேலும் படிக்க)

I've always used Firefox as my default web browser. Now that Microsoft Edge got loaded onto my PC I can't access a lot of my bookmarks through Firefox. I get an "access denied" response. I've tried removing MS Edge but it won't let me. Is there a fix for this problem? How do I remove MS Edge? Any assistance is greatly appreciated. Thank You. Dale P. Appleton [email removed from public]

Asked by andappleton 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Fire Fox short cut

Fire Fox no longer appears on the menu bar. I have to go to programs and open it each time I want to use Fire Fox. It will appear on the menu bar as long as I have it ope… (மேலும் படிக்க)

Fire Fox no longer appears on the menu bar. I have to go to programs and open it each time I want to use Fire Fox. It will appear on the menu bar as long as I have it open but leaves the bar if I close it.

Asked by HowieE 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Viewing Firefox password

I have recently registered with Firefox after having used it for a long time. I now find that the password that I thought I had used is not recognised. I am currently log… (மேலும் படிக்க)

I have recently registered with Firefox after having used it for a long time. I now find that the password that I thought I had used is not recognised. I am currently logged in. Is there a way of viewing my password in my account details? I do not want to change the password as I am unsure what I will lose from my history etc

Asked by greg.rippin 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Downloading a file in gmail will automatically get saved in downloads instead of specified location

In Firefox I set my download settings to "Always ask you where to save file", and for most of the websites that still works. Unfortunately, since a recent update, gmail d… (மேலும் படிக்க)

In Firefox I set my download settings to "Always ask you where to save file", and for most of the websites that still works. Unfortunately, since a recent update, gmail does not do that anymore. It gets immediately saved in my downloads folder without any prompt of where to save it. Any solution how to fix this? Thanks!

Asked by edejong05 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by Terry 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

Firefox crashes randomly

Firefox crashes randomly with no crash report being generated. It seems to have started doing this about a month ago. Nothing in particular seems to trigger it, and all… (மேலும் படிக்க)

Firefox crashes randomly with no crash report being generated. It seems to have started doing this about a month ago. Nothing in particular seems to trigger it, and all of my software is up to date. It just closes any and all tabs that are open, as if I exited out of the program entirely.

Asked by antarian_knight 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by jonzn4SUSE 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Archived

can't do custom dark themes in newest update?

whenever I try to use a theme that defaulted to dark mode in the previous update, it defaults to light mode instead. for some websites this means that it displays in brig… (மேலும் படிக்க)

whenever I try to use a theme that defaulted to dark mode in the previous update, it defaults to light mode instead. for some websites this means that it displays in bright white. i need dark mode. even when i set the toolbar colour (which previously controlled dark/light in Firefox Colour) to black it's on light mode. how do I get dark mode back, i hate this. this theme (picture attached) used to be dark mode but now it defaults to light. how do i get dark mode back.

Asked by noushousakaretsu 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு