• தீர்வுற்றது
 • Archived

Another question about enabling Java...

Sorry for asking same question of others, but the answers I've read were not useful for me. Problem: Java Plugin not detected (about:plugin) in my Firefox 10.0.6. Java 1.… (மேலும் படிக்க)

Sorry for asking same question of others, but the answers I've read were not useful for me.

Problem: Java Plugin not detected (about:plugin) in my Firefox 10.0.6. Java 1.7.0_05 installed. Java Console opened normally. symbolic link verified with readlink command: ./usr/java/jre1.7.0_05/lib/amd64/libnpjp2.so

Using Red Hat Enterprise Linux Server v6.3 (64 bits).

Any hint of what is driving me crazy?

Thanks!

Asked by cristian65 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Cannot open pdf file with Firefox 11.0

Firefox automatically upgrades the version I am using. Since it was recently upgraded I cannot open pdf files. Am faced with a blank page. I went through some of the s… (மேலும் படிக்க)

Firefox automatically upgrades the version I am using. Since it was recently upgraded I cannot open pdf files. Am faced with a blank page. I went through some of the suggestions on these pages and when I opened the Tools window, there is a warning:

Firefox PDF Plugin for Mac OS X is incompatible with Firefox 11!

Is there a way around it? Or is it time to say goodbye to Firefox and move to Safari?

Asked by Hanna 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by senseidai 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

my new tab gets hijacked with ( http://www.adoresearch.com/431?tag=newtab ). I am not able to get new tab to open in google.com. plz suggest solutions.

this has started happening today when i discovered a new toolbar of 'searchqu' when i opened mozilla. Also there an addon named 'yontoo' which I dont remember installing.… (மேலும் படிக்க)

this has started happening today when i discovered a new toolbar of 'searchqu' when i opened mozilla. Also there an addon named 'yontoo' which I dont remember installing.

Asked by singhrajveer2008 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by singhrajveer2008 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I wanna know how to edit a theme in firefox?

I have a theme I installed from the addons gallery I want to know if it is possible to edit it and change the way it looks?

Asked by coolMichael 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by finitarry 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

developer toolbar won't disable - keeps popping up when i hit shift, and is not visible in extentions list nor add-on list. how do i uninstall

for some reason, i now have a developer toolbar, even though i haven't installed this myself. what's even weirder is that it pops up every time i hit shift - thus the lac… (மேலும் படிக்க)

for some reason, i now have a developer toolbar, even though i haven't installed this myself. what's even weirder is that it pops up every time i hit shift - thus the lack of capital letters in this post - and it doesn't show up on my extention- nor plug-in list, so i have no idea how to disable it. it shows up under the tools tab and i can shut it down there, but it shows up again whenever i hit shift.

Asked by Kuzuri 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Download Flash installer, disappears despite showing in Processes under task manager

Installed latest Firefox under Windows 7 64-bit. Cannot complete the installation of Flash Player from within Firefox as it seems it cannot connect to the Adobe server. … (மேலும் படிக்க)

Installed latest Firefox under Windows 7 64-bit. Cannot complete the installation of Flash Player from within Firefox as it seems it cannot connect to the Adobe server. After manual download from the Adobe site and after the site recognises correctly the OS and other details, download successfully. Start the installer only to see the downloaded file disappear from download folder and nothing happens, no dialogue etc. Upon checking task manager the process is there and running but seems to be doing nothing. I suspect this is not a problem with Firefox nor Flash but rather w7, but thought i would start here. Using the standard w7 firewall and AVG free for antivirus. Recently purchased from DELL.

Asked by jakethk 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by user633449 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

yahoo says firefox is blocking flash

I have OS X10.7.3 and the latest Flash, but it still says firefox is blocking flash when I am in my yahoo email. How do I fix it?

Asked by kc 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Cheng Wang 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Bing has hijacked my browser interface. How do I get google back?

Bing has somehow sneaked onto the browser, probably when I installed new software. I am now missing some of the buttons I usually have replaced by the stupid bing toolbar… (மேலும் படிக்க)

Bing has somehow sneaked onto the browser, probably when I installed new software. I am now missing some of the buttons I usually have replaced by the stupid bing toolbar. I hate bing, it is useless for me. Do I need to uninstall Firefox and reinstall it? I can't even find my bookmarks now. Other than Java and WOT, I don't usually have much in the way of plug-ins I use Win7 and Firefox 3 something

Asked by JanHacking 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by scottykay 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Java 7 Update 7 won't work

After problems with security in all recent Java versions, which Mozilla had automatically disabled. Oracle released the fixed version of Java (7 update 7) which after uni… (மேலும் படிக்க)

After problems with security in all recent Java versions, which Mozilla had automatically disabled. Oracle released the fixed version of Java (7 update 7) which after uninstalling my current version (6 update 34?) I installed. Now I find that there is no Java to been seen on firefox (I have the lastest version). It's not in the plugin list and going to the Java website and running their online test (http://www.java.com/en/download/testjava.jsp) says that I do not have Java on my system. So I did the normal troubleshooting things mozilla recommends and I have still not had any luck! I've looked in regedit for any signs of Java v.6 but it seems to have been properly deleted with uninstallation, so I don't think its the old version causing the problem. I'm out of ideas. Is this a problem with the new Java release or is it firefox? Also note that I've tested IE (64bit) and it seems to have java.

Asked by Patman 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

What is the best antivirus program to run with Firefox; i.e. which is most compatable?

I uninstalled McAfee when it expired due to constant crashing, even with SiteAdvisor turned off. What antivirus is most trouble free with Mozilla?

Asked by jbcaruthers 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by David (satdav) 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Na flash update van 12-06-2012 werkt de flash player niet meer in firefox, iemand een oplossing?

Na flash update van 12-06-2012 werkt de flash player niet meer in firefox, bij het googlen merk ik dat dit een veel voorkomend probleem is vandaag, maar nog geen oplossin… (மேலும் படிக்க)

Na flash update van 12-06-2012 werkt de flash player niet meer in firefox, bij het googlen merk ik dat dit een veel voorkomend probleem is vandaag, maar nog geen oplossing gevonden. Kan iemand mij helpen?

Asked by goldenluck 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Real Player Browser Download Plugin button in Firefox 10 stopped appearing on videos.

The Real Player Browser Download Record Plugin 15.0.1 in Firefox 10 stopped appearing on all videos. It was working from 1/31 to 2/3 and now doesn't show at all. A clean … (மேலும் படிக்க)

The Real Player Browser Download Record Plugin 15.0.1 in Firefox 10 stopped appearing on all videos. It was working from 1/31 to 2/3 and now doesn't show at all. A clean reinstall of Real Player 15 Plus doesn't fix this. OS is Windows 7 Home Premium. As usual after a F.F. upgrade, the download button works on Internet Explorer. Now it's the weekend and Real's Developers aren't even working! The Developers of both companies need to coordinate this once and for all. Norton started doing this with Mozilla at my suggestion for the Norton Tool Bar and there no longer is any delay in compatibility. Please contact Real Player tech support to complain. Their Case Manager told me that the three week compatibility delay with Real Player 14 last year would never happen again. I wouldn't bet on it.

 Update Note: This thread is now also about "Adobe Flash 11.3 doesn't load video content" because people having that problem started posting here.

locked by a moderator - 07-11-2012 07:47 UTC

Asked by CheckMate 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by CheckMate 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I just updated Firefox on my computer, and now it won't load things like Pandora, This American Life, or YouTube. They still work fine in Windows Explorer.

Can you help?

Asked by st12 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by st12 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I need to upgrade to Firefox 12. Where is a simple DOWNLOAD button for this important release?

I held off upgrading to Firefox 12 because of another addon. When that was resolved a few weeks ago I noticed that the startup prompt to upgrade to Firefox 12 was replace… (மேலும் படிக்க)

I held off upgrading to Firefox 12 because of another addon. When that was resolved a few weeks ago I noticed that the startup prompt to upgrade to Firefox 12 was replaced with one for Firefox 13. However, my antivirus is only compatible with Firefox 12. The only reference I find to it looks like an FTP site to all releases not having any clear way or instructions to download Firefox 12. I enjoy Firefox and would like to stay with it. But, it is getting harder each month.

Asked by RichardBollinger 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Ben 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How do I unblock a plugin that Firefox has disabled "for my protection"?

I want to use the QuickTime plugin for Firefox, but version 7.1 is blocked, and version 7.2 doesn't support Windows 2000. I'm fine with running 7.1; the risk is very sma… (மேலும் படிக்க)

I want to use the QuickTime plugin for Firefox, but version 7.1 is blocked, and version 7.2 doesn't support Windows 2000.

I'm fine with running 7.1; the risk is very small, and I'm willing to accept it. Or does someone have another solution?

Asked by bstrider 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by the-edmeister 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How can I remove Skipity that keeps starting itself.

http://www.skipity.com/after-download.html Keeps popping up while I am working. I do not need nor want it. This started after the latest upgrade of Firefox. … (மேலும் படிக்க)

http://www.skipity.com/after-download.html Keeps popping up while I am working. I do not need nor want it. This started after the latest upgrade of Firefox.

Asked by ironscf 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How to make the small Icons for flashgot and Adblock visible in firefox 4?

With firefox 3.6 I was able to download a video or mp3 by clicking the flashing FlashGot icon or could block an ad by clicking on the Adblock plus icon. I can not find th… (மேலும் படிக்க)

With firefox 3.6 I was able to download a video or mp3 by clicking the flashing FlashGot icon or could block an ad by clicking on the Adblock plus icon. I can not find the icons in Firefox 4 and it is rather difficult to download sound files on certain links, i.e.: http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?wdqchid=%E5%95%86%E5%BA%97 OS EasyPeasy 1.6 (Ubuntu 10.04.) & Firefox 4 Any help?

Any help?

Asked by marstehr 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Aleksej 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

do not have a plugin for quicktime on my firefox add-ons manager how do I get one

can not get quicktime video to play. check add-on manager plugins and do not have a plug in for quicktime. how can I get quicktime videos to play

Asked by wig7711 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by ideato 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Why won't videos play on Firefox 13.0.1 but will on IE9?

All the plugins report as current - I even reinstalled Firefox! But for some time I'll get the message "An error occurred, please try later" on YouTube and just a blank s… (மேலும் படிக்க)

All the plugins report as current - I even reinstalled Firefox! But for some time I'll get the message "An error occurred, please try later" on YouTube and just a blank space where the video ought to be on such sites as Earthcam and the Science Channel.

Asked by Breglad45 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by John99 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I have McAfee SiteAdvisor Secure Search. How do I activate it in the browser?

None of the features of SiteAdvisor appear within my browser session (green ticks in web-searches, etc. I don't get the Site Advisor bar in my Firefox window, Works OK wh… (மேலும் படிக்க)

None of the features of SiteAdvisor appear within my browser session (green ticks in web-searches, etc. I don't get the Site Advisor bar in my Firefox window, Works OK when I switch to Google Chrome.

Asked by HuwieDee 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by James 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு