• தீர்வுற்றது

Firefox won't start

I get this error in my console XPCOMGlueLoad error for file /usr/lib/firefox/libmozgtk.so: libwayland-client.so.0: failed to map segment from shared object Couldn't load … (மேலும் படிக்க)

I get this error in my console XPCOMGlueLoad error for file /usr/lib/firefox/libmozgtk.so: libwayland-client.so.0: failed to map segment from shared object Couldn't load XPCOM.

Asked by xander327.ag 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jonzn4SUSE 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

  • தீர்வுற்றது
  • Archived

Video error in multiple pages on Linux KDE neon

Hi, I can't play some videos in YouTube and other platforms like Crunchyrroll, Twitter or Vimeo, I've already cleaned the cache and deactivated all the plugins and there … (மேலும் படிக்க)

Hi, I can't play some videos in YouTube and other platforms like Crunchyrroll, Twitter or Vimeo, I've already cleaned the cache and deactivated all the plugins and there is no difference.

Asked by cebeoc 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cebeoc 1 வருடத்திற்கு முன்பு