• தீர்வுற்றது
  • Archived

How I can remove the title bar drag space?

Hello, how I can remove the title bar drag space? (See attached image)

Asked by Muhammad Hussein Ammari 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு