• தீர்வுற்றது

Problem with privacy settings

I reset my privacy settings to "standard", as they were causing too many problems. I quit Firefox. Some websites (like Google) are still telling me that cookies are disab… (மேலும் படிக்க)

I reset my privacy settings to "standard", as they were causing too many problems. I quit Firefox. Some websites (like Google) are still telling me that cookies are disabled, when they are not and don't allow me to go to these websites. I attached 2 screen captures. Any reason for this and how to fix this problem?

Thanks.

Asked by Sue 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by RobertJ 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Embedded IFRAME Google Calendar not working in version Greater Then 100

I am Using Iframe embed in Google calender.But its not working now from latest version of firefox.Upto version 100 no issue. My site is in Google App Engine. Like this Sh… (மேலும் படிக்க)

I am Using Iframe embed in Google calender.But its not working now from latest version of firefox.Upto version 100 no issue. My site is in Google App Engine.

Like this Showing

Firefox Can’t Open This Page

To protect your security, accounts.google.com will not allow Firefox to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.


can you please Suggest me the solution

Asked by safiyullah.mohideen 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Primary password forgotten on a linux laptop. Now the primary password on my PC is changed.

I recently logged into my laptop, which has lubuntu installed on it, for the first time in some time. I had forgotten the primary password that I set in firefox on that m… (மேலும் படிக்க)

I recently logged into my laptop, which has lubuntu installed on it, for the first time in some time. I had forgotten the primary password that I set in firefox on that machine. I was confused about this and reset my Firefox account password with my recovery key. Now the primary password on my main desktop machine has changed and I am unable to use the password manager. I am afraid of losing all my saved logins and passwords. I tried resetting the primary password on the lubuntu laptop but the method in the help article did not work.

How is it possible that the primary password changed on my desktop machine? Please help, I do not want to lose all my password as I do not remember them all and some of them were automatically generated by firefox.

Asked by Kai 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Blocking designated websites from search results

I recall recently discovering an option that allowed me to designate websites that I no longer wanted to see in my search results. I thought this was x-useful as it seems… (மேலும் படிக்க)

I recall recently discovering an option that allowed me to designate websites that I no longer wanted to see in my search results. I thought this was x-useful as it seems there are a few websites that frequently appeared near the top of the search results that were "come-ons"; that is when you click on the link in the search results, they only offered an option to "sign up" for access. I don't want to see this junk, and I did add one website to the list.

I've got another one I want to add, but I can't find the interface to add this website to the list. I thought it was a DuckDuckGo feature, but I don't see it anywhere! Is this a Firefox feature ? ... or have I lost my mind  :P

Asked by tmp003 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by tmp003 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

I am logged off FF, but passwords and addons are still showing

so firefox I am logged out, you can tell where it say "save and sync - sign in". but even though I am not signed in, my passwords and addons are still showing up. how to … (மேலும் படிக்க)

so firefox I am logged out, you can tell where it say "save and sync - sign in". but even though I am not signed in, my passwords and addons are still showing up.

how to fix this

thank you!!

Asked by Rick (Proton) 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by Rick (Proton) 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Sign in password problem.

Hi, I hope someone can help me. I am an author and sell my book through KDP Amazon. Firefox is my default browser but will not let me log in to KDP. No problem with othe… (மேலும் படிக்க)

Hi, I hope someone can help me. I am an author and sell my book through KDP Amazon. Firefox is my default browser but will not let me log in to KDP. No problem with other websites including Amazon.com When I open the KDP log in page it accepts my email address but the password button has a row of asterix right across the window. I cannot delete whatever is in there or change the password via the forgotten password route. Thus to sign in to KDP I have to use an alternate browser. With both Opera and Chrome I can sign in with no problems. I have added a screenshot of the KDP log in which illustrates the problem. Grateful for any solution to this irritation. Thanks, Paul

Asked by paullie1 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by jonzn4SUSE 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Connection to my router is denied

I have the problem with firefox AND edge, that when I want to log into my router, via 192.168.8.1, I receive message that an error has occurred or that it is not secure.… (மேலும் படிக்க)

I have the problem with firefox AND edge, that when I want to log into my router, via 192.168.8.1, I receive message that an error has occurred or that it is not secure.

How do I avoid these messages? I have made rules in my Bitdefender to allow it, but still it does not work. Any suggestions how to be able to log into my router, is welcomed.

Best regards Stones.

In Swedish: Anslutningen misslyckades

Ett fel uppstod under anslutning till 192.168.8.1.

  Webbplatsen kan tillfälligt vara nere eller upptagen. Försök igen om en stund.
  Om du inte kan öppna sidor, kontrollera datorns nätverksanslutning.
  Om datorn eller nätverket skyddas av en brandvägg eller proxy, kontrollera att Firefox har tillstånd att ansluta till webben.

Asked by Argao1 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by Argao1 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

How to enable autosave login option

How can I enable the "ask to save logins and passwords" option? See the attachment. I do not use private mode and saving history is allowed. I can browse saved logins als… (மேலும் படிக்க)

How can I enable the "ask to save logins and passwords" option? See the attachment. I do not use private mode and saving history is allowed. I can browse saved logins also, but I want to activate automatic infill of them. Firefox 102.0 64-bit

Asked by f.tazz 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by f.tazz 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Ver 100.0 Settings:Startup:Open previous windows and tabs is UNCHECKED. But every time I open Firefox, it opens the last site I had open before I closed it.

Ver 100.0 Settings:Startup:Open previous windows and tabs is UNCHECKED. But every time I open Firefox, it opens the last site I had open before I closed it. This worked b… (மேலும் படிக்க)

Ver 100.0 Settings:Startup:Open previous windows and tabs is UNCHECKED. But every time I open Firefox, it opens the last site I had open before I closed it.

This worked before ver 100 and suddenly has stopped working with ver 100.

I even rebooted the computer (Win 10, 64-bit) and same behavior continues.

Asked by dandaugherty20 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by dandaugherty20 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Something is blocking WordPress preview window

When I ask WordPress to "preview in new tab," I get a File Not Found screen. (See uploaded image.) This works fine in Chrome (which I rarely use) but not in Firefox, so I… (மேலும் படிக்க)

When I ask WordPress to "preview in new tab," I get a File Not Found screen. (See uploaded image.) This works fine in Chrome (which I rarely use) but not in Firefox, so I'm thinking it might be a Firefox issue. The Tablet and Mobile previews work fine, but they don't require a new tab. I thought it might have to do with pop-ups, so I made my blog's URL an exception. That didn't help. Then I disabled the pop-up blocker altogether. That didn't help either. I've never had this problem before although I've been using both Firefox and WordPress for many years. I'm working on an old laptop (current one is kaput), but I think everything's up to date. Windows 10. Any idea what the problem might be? TIA for any help. This is driving me nuts!

Asked by SusannaMV 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by SusannaMV 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Where is the built-in container tabs?

This isn't a question about the "Multi-Account Containers" addons, I am pretty sure that there was a section called "Container tabs" in the privacy and security settings,… (மேலும் படிக்க)

This isn't a question about the "Multi-Account Containers" addons, I am pretty sure that there was a section called "Container tabs" in the privacy and security settings, and I could use containers without installing an addon some days ago.

I can still access by directly viewing this address

about:preferences#containers

But I can't find it in the settings, and this feature does no longer work.

So I went to read recent release notes from Firefox 100 to 101.0.1, but I didn't find any notes to say this feature has been disabled. Could this be an unexpected result of an update?

Asked by Bellozzz 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by Bellozzz 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

[LINUX][NON-WINDOWS][ONLY REPRODUCABLE ON LINUX] Sessionstore variables for OS restart don't do anything

browser.sessionstore.resuming_after_OS_restart = false. My browser still restores on os restart. Startup -> Restore previous windows and tabs is unchecked browser.sess… (மேலும் படிக்க)

browser.sessionstore.resuming_after_OS_restart = false. My browser still restores on os restart. Startup -> Restore previous windows and tabs is unchecked browser.sessionstore.max_resumed_crashes = 0 browser.sessionstore.restore_on_demand = false browser.sessionstore.resume_from_crash = false

I do not and will not manually close my browser session every time I want to shut down my computer in order to get it to do what it's supposed to. Linux sends SIGTERM to all running processes on shutdown. Firefox isn't handling this correctly, obviously, because if it was, then my settings would be getting respected. SIGTERM is the standard signal sent to windows that need to close gracefully and are expected to still be functional.

NOTE: Do not provide windows-specific support to this thread. I am not running firefox on windows, and I do not possess a windows computer or license.

Asked by ctrentsj 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Sudenly lost login all data

Today without action from my side - all my saved websides login data disapear Can you help?

Asked by h2h33 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by h2h33 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

TLS 1.0, 1.1 exceptions for private (home) network

How do I create a TLS 1.0, 1.1 exception in Firefox 100.0+ for my legacy devices (NAS), that no longer get firmware updates from the manufacture, that are on my private n… (மேலும் படிக்க)

How do I create a TLS 1.0, 1.1 exception in Firefox 100.0+ for my legacy devices (NAS), that no longer get firmware updates from the manufacture, that are on my private network and thier configuration is done through a web browser?

 I have been using Firefox browser for a long time, since it was called Mozilla browser. An answer such as "I'm out of luck." means I will have to look for a new browser. I prefer not to do that. I trust the Mozilla brand and like you products and recommend them to my friends and customers.

Asked by data0042 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by James 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Not receiving subscriptions after privacy security reset

For a class I'm taking I turned off the ad blocker. When I reset the privacy/security settings I may have also cleared the browser and or settings. Now I'm not receiving … (மேலும் படிக்க)

For a class I'm taking I turned off the ad blocker. When I reset the privacy/security settings I may have also cleared the browser and or settings. Now I'm not receiving the subscriptions I've signed up for.

I've added the email addresses to my yahoo contacts and changed my passwords and I am still not receiving the subscription emails. Is the setting I need to change in Yahoo or Firefox? It's driving me nuts and no matter what I do (change login, settings on the sites) I am still not getting emails from my subscriptions.

Asked by Heidi 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Heidi 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

“Invalid Encryption Key” Popup When Connecting To My Router

When I connect to my home router via HTTPS I get a popup with the message “Invalid Encryption Key”. I tried using other installations of Firefox and I don't get this pop … (மேலும் படிக்க)

When I connect to my home router via HTTPS I get a popup with the message “Invalid Encryption Key”. I tried using other installations of Firefox and I don't get this pop up. I then made a new Firefox profile on the same computer and did not get the popup. So it seemed like a Firefox "refresh" would be in order. But after the refresh the problem persists.

So how do I resolve this issue?

Firefox is the latest version running on a Mac.

Asked by Rumboogy 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Rumboogy 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

How do I set my timezone to "unspecified" in Firefox?

I'd like to see if I can completely disable my timezone, my friend mentioned something about setting my timezone to "unspecified", is there any way I can do that within F… (மேலும் படிக்க)

I'd like to see if I can completely disable my timezone, my friend mentioned something about setting my timezone to "unspecified", is there any way I can do that within Firefox?

Asked by erinjoy 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Dropa 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Manage Exceptions does not work (always allowed websites are never saved between sessions) Bug/Ignorance?

I am using Firefox Version 101.0.1 (64-bit) for Desktop Windows 10 64bit (newest version (see question date for lookup info)). This problem I could not find anywhere in t… (மேலும் படிக்க)

I am using Firefox Version 101.0.1 (64-bit) for Desktop Windows 10 64bit (newest version (see question date for lookup info)).

This problem I could not find anywhere in this Firefox self support community. I think I discovered a bug in the firefox settings, but it might just be me missing something, but I doubt it, being familiar with the settings and them being clearly worded.

I can not seem to get my firefox to save the website always allowed to keep cookies stored between sessions (and their cookies / other data obviously also don't get saved between sessions). - maybe there arises a problem with the setting of never saving history between sessions?

Please, have a look at my current settings below (two screenshots): <image 1 (longer one)> <image 2 (shorter one, custom history settings)>

The settings being written as they are should mean that the always allowed websites should never have their cookies deleted between sessions, regardless of their history (their being visited) being deleted. To me this is frustrating and appears like a bug and not a feature.

Maybe is history is deleted all site permissions and data get deleted, too? - (If yes, that is clearly not what the settings suggest, and if it is supposed to work like this, I strongly suggest the Firefox Dev.s team to fix the confusion or add some feature work-around to suit my use-case. The internet is not a safe place anymore, generally, but some parts are, let me trust your settings do what the say they do, at the very least. Thanks in advance.)

Asked by no_u_afaik 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

My self-signed *.local.dev wildcard SSL no longer works in v101.0

After upgrading to v101, Firefox no longer recognizes my Self-signed wildcard SSL for *.local.dev. Before you tell me not to use the .dev domain, I am aware that Google o… (மேலும் படிக்க)

After upgrading to v101, Firefox no longer recognizes my Self-signed wildcard SSL for *.local.dev.

Before you tell me not to use the .dev domain, I am aware that Google owns it and we're technically not supposed to do local development with the *.local.dev domain.

I have already tried the following: 1. Set network.stricttransportsecurity.preloadlist to FALSE, and everything was working perfectly fine before v101 2. imported the server.crt into Trusted Root Authorities in Windows, and also imported it in the Certificate manager in Firefox. 3. Tried other wildcard local domains like *.test.site, *.local.ddev and these don't work either.

I even tried following recent guides to issue a new certificate with openssl and SAN, and it still doesn't work.

Screenshot of wildcard SSL attached.

Asked by Chad Reitsma 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Chad Reitsma 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox 101.1 Says "SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN"

Getting error SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN on all my sites that are signed with a SSL Cert from my internal CA since updating past version 99 This appears to be a bug start… (மேலும் படிக்க)

Getting error SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN on all my sites that are signed with a SSL Cert from my internal CA since updating past version 99

This appears to be a bug starting after Firefox version 99 on Windows because after i upgraded to Firefox version 100 i started getting this on all my SSL Certs from my CA and they worked fine prior to the update. Can anyone confirm if something changed after version 100 that is causing this?

Thank you.

Asked by rpmurph83 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 2 மாதங்களுக்கு முன்பு