• தீர்வுற்றது
 • Archived

Tracking protection cannot be disabled for certain site when i use Firefox in "always private" mode

Firefox 63.0b3 (64-bit) OS: MacOS 10.13.6 History: Setting "Always use private browsing mode" is enabled. Tracking Protection: Use Tracking Protection to block known trac… (மேலும் படிக்க)

Firefox 63.0b3 (64-bit) OS: MacOS 10.13.6

History: Setting "Always use private browsing mode" is enabled.

Tracking Protection: Use Tracking Protection to block known trackers: Always

Problem: there's no way to add a site to list of exceptions in "Tracking protection" section.

Enabling setting "Disable blocking temporarily" just disables tracking protection for one session (browser restart) but does not add the site to the list of exceptions.

Asked by m0n9oose 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by McCoy 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Preview in Network Monitor

Does Firefox Developer has the feature to allow developer to preview the response under Network Monitor like Chrome?

Asked by WeeHong 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How to disable tab preview in Firefox Developer

I see that in the previous versions of Firefox, i can disable tabs preview when switching between tabs using Ctrl + Tab in about:config. But now, i can't find it anywhere… (மேலும் படிக்க)

I see that in the previous versions of Firefox, i can disable tabs preview when switching between tabs using Ctrl + Tab in about:config. But now, i can't find it anywhere. So please tell me where i can find this feature again.

Tabs previews is ugly and messy so please help me to remove it.

Sincerely!

Asked by Clite Tailor 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

"Accept third party cookies/sites" does NOT appear in my privacy settings and therefore I canNOT access some sites that require third party cookies . Help!

"Accept cookies and site data " is checked. The "Accept third party cookies and sites" does NOT appear at all therefore I cannot check it and some sites want me to have … (மேலும் படிக்க)

"Accept cookies and site data " is checked. The "Accept third party cookies and sites" does NOT appear at all therefore I cannot check it and some sites want me to have it checked in "My Privacy" preferences before I can access/pay on their sites. What do I do?

Asked by vek30 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Uploading hangs the entire browser

Whenever I'm trying to upload even the tiniest thing, like a cover photo on Twitter, the upload loading circle stays indefinitely and normal browsing completely stops wor… (மேலும் படிக்க)

Whenever I'm trying to upload even the tiniest thing, like a cover photo on Twitter, the upload loading circle stays indefinitely and normal browsing completely stops working.

Pages stop loading and looking at my connection, both incoming and outgoing packets are dwindled to a couple hundred every tick.

Asked by iuseaolrofl 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by FFus3r 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

ANYONE HELP ME SOLVE: errorDetail errorCode "CAS-WEB-UNBR" userErrMsg "You need to turn on Javascript or use a browser that supports javascript to use this si

HERE'S WHAT HAPPENS TO ME ON FIREFOX: errorDetail errorCode "CAS-WEB-UNBR" userErrMsg "You need to turn on Javascript or use a browser that supports javascript to use … (மேலும் படிக்க)

HERE'S WHAT HAPPENS TO ME ON FIREFOX: errorDetail errorCode "CAS-WEB-UNBR" userErrMsg "You need to turn on Javascript or use a browser that supports javascript to use this site." userErrHeader "Javascript Required" txnID "b9a2e08a-a0b8-4e6b-a8ea-bb10e7044ea1" pageTitle "Javascript Required"

==

CAN YOU ASSIST ME IN THIS PROBLEM? MOST SITES GIVE ME THE WORD: "MUST HAVE JAVASCRIPT ENABLED"

I CAN'T FIGURE OUT HOW TO GET FIREFOX TO WORK/VIEW WEB PAGES BECAUSE OF THIS ERROR!

Asked by TC 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by McCoy 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox won't start.

Im using Firefox Developer 63.0b2 x64 on Windows 7 x64. Since last update, i can't start Firefox normally. Process appears in task manager, but there is no Firefox window… (மேலும் படிக்க)

Im using Firefox Developer 63.0b2 x64 on Windows 7 x64. Since last update, i can't start Firefox normally. Process appears in task manager, but there is no Firefox window. After few seconds process closes. I've tried to run profile manager, but the same thing is happening. I've also tried reinstalling Firefox - it works to the next Firefox restart. It looks very similar to these threads: https://support.mozilla.org/questions/1179822#answer-1019375 https://support.mozilla.org/questions/1181740#answer-1021470 https://support.mozilla.org/questions/1181405#answer-1022798 https://support.mozilla.org/questions/1182572#answer-1023413 https://support.mozilla.org/questions/1182847#answer-1024290 But I have no Logitech drivers installed... Does anyone have any idea what to do about that?

Asked by Distaff 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Distaff 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Home page - Yahoo news blocked by Norton Security

My home page is Yahoo News. Today, every time I open Firefox the Yahoo page opens - briefly. Then Norton Security blocks the page. See the screenshots. This has happened … (மேலும் படிக்க)

My home page is Yahoo News. Today, every time I open Firefox the Yahoo page opens - briefly. Then Norton Security blocks the page. See the screenshots. This has happened more than six times so far this afternoon.

Asked by Insconsult 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox freezes whenever I try to browse and upload a file using the system finder

For example, attaching a file to an email will bring up the macOS file browser. After navigating to the desired file and then selecting/clicking the file icon, both Firef… (மேலும் படிக்க)

For example, attaching a file to an email will bring up the macOS file browser. After navigating to the desired file and then selecting/clicking the file icon, both Firefox and the macOS file browser will immediately freeze. Note, the freeze happens when I selecting/clicking the file icon in the system browser--before clicking the [open] button in the finder window.

Interestingly, uploading a file via drag-and-drop (if supported by the website) works perfectly fine.

- The rest of my system does not freeze. Other macOS finder windows continue to work fine. - This uploading issue is not found in other browsers or programs that use the same macOS file browser. - Only "workaround" is to force quit FF, restore the browser session, and then hope the website supports drag-and-drop uploads. Or use another browser to upload the file.

  1. What I have already done:

- Already "refreshed" FF. - Already placed FF in safe mode.

Any help would be appreciated!

Asked by pinwale 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by James 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

A script "vk-analytics.com" tries to load in every page that I open or link that I go to using firefox.

The script blocker that I use shows that "vk-analytics.com" tries to load on every page I open, even google.com, duckduckgo.com, etc. I updated to the latest version of … (மேலும் படிக்க)

The script blocker that I use shows that "vk-analytics.com" tries to load on every page I open, even google.com, duckduckgo.com, etc. I updated to the latest version of Firefox but that didn't help. I downloaded another browser "Opera" and added a script blocker extension on it. That script does not try to load on any page that I open in Opera. What is causing this to happen in Firefox. If you navigate to vk-analytics.com you are redirected to vk.com, apparently a popular European social website.

Asked by washicd 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by AnnaSycamore 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How do I fix this: Blocked by Content Security Policy This page has a content security policy that prevents it from being loaded in this way. Firefox prevent

comes up when accessing the Zoom.com program ----- Zoom will load with Google (which I don't like using) Thanks for your help -- Mike … (மேலும் படிக்க)

comes up when accessing the Zoom.com program ----- Zoom will load with Google (which I don't like using)

Thanks for your help -- Mike

Asked by mikekatz41 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by McCoy 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

bookmarks completely gone after update

After completing an update to firefox 63.0, my previous extensive list of bookmarks in "bookmarks menu" and "bookmarks toolbar" and "bookmarks other" are no longer there … (மேலும் படிக்க)

After completing an update to firefox 63.0, my previous extensive list of bookmarks in "bookmarks menu" and "bookmarks toolbar" and "bookmarks other" are no longer there AND they are not in the backup bookmarks folder.

How do I recover them? I have already been through numerous solutions suggested in the forum without success. Will going back to a previous version of firefox restore them? Creating an earlier restore point hasn't helped.

I really need these bookmarks.

Thank you.

Asked by smithy23 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Wesley Branton 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Where did search bar go in FF 63.0b14?

Update killed my separate search and address bars/boxes. Now I am back to one search/address bar/box. I LOVED that I could enter something in the search bar/box, follow… (மேலும் படிக்க)

Update killed my separate search and address bars/boxes. Now I am back to one search/address bar/box. I LOVED that I could enter something in the search bar/box, follow through results, making use of tabs as needed, and my search bar/box retained the original search term until I deliberately cleared it. For complex searches, this is quite a time saver.

I want my search bar/box back. How can I restore it?

Asked by Foxfree99 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

PDF.js failed to reopen search bar using Ctrl-F after switching away and back

Firefox 63.0b9, 64 bit, Developer version. Reproduceable for several times. Steps to reproduce: Open a pdf in Firefox Ctrl-F and search something (not required to hit … (மேலும் படிக்க)

Firefox 63.0b9, 64 bit, Developer version. Reproduceable for several times.

Steps to reproduce:

 • Open a pdf in Firefox
 • Ctrl-F and search something (not required to hit any result)
 • Close the search box
 • Switch to another tab, do some scrolling
 • Switch back
 • Ctrl-F doesn't call out the search box

Asked by outloudvi 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

xul.dll signature expired.

We use Carbon Black for controlling software on hosts and Firefox Developers build failed to launch on the xul.dll file after the latest upgrade 63.0b14 (64-bit) due to t… (மேலும் படிக்க)

We use Carbon Black for controlling software on hosts and Firefox Developers build failed to launch on the xul.dll file after the latest upgrade 63.0b14 (64-bit) due to the signature on the xul.dll file expiring on October 11th 2018.

Asked by ScriptingDad 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Default theme refuses to load properly, and looks like the Dark theme after using add-ons?

A few days ago, I was testing a dark theme related add-on, but since uninstalling it, have had this issue where my theme seems to be stuck as the Dark theme that naturall… (மேலும் படிக்க)

A few days ago, I was testing a dark theme related add-on, but since uninstalling it, have had this issue where my theme seems to be stuck as the Dark theme that naturally comes with Firefox. When attempting to change my theme in the customize window, mousing over the Default theme does show the proper colors for it, but selecting it still shows the Dark theme colors. I tried examining my Add-ons manager, where it shows that I am still using the Default theme, despite the colors clearly belonging to the Dark theme. I can freely change to the Light theme without issue, but for some reason, the Default one refuses to load properly. I have since tried uninstalling all my Add-ons, deleting my profiles, and uninstalling Firefox before restarting my computer, but to no avail. The Add-on I was examining initially was the Dark Night Mode add-on. Examining the page info, it does say it is not perfect, and their home page says that there are complex issues with getting it to work with Firefox, but I was unable to find more information on this offhand, nor any descriptions of scenarios like mine. I believe the initial settings for my Default theme came from some setting based off my color scheme I have set for my computer themes in general, based off my background, but I was unable to find more information on this at the time. The screenshots I am including are of my Add-on manager showing that I am using the default theme, the customize menu showing the Default theme when highlighted in the drop down menu to change it, and the result that displays when the Default theme is selected. Any ideas on why this issue is occurring, and how to fix it, would be appreciated.

Asked by BJConeys 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Poor quality fonts on all Firefox screens

I am using Firefox 63 with Windows 10. I am NOT a power user!

Asked by stan_k 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by McCoy 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I do not have any other devices-- so how will this update work for me

I do not own a mobile phone or i pad or any devices.. so there is not a back up for me.. how can I now go online and get my google questions answered..etc

Asked by Jwri 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Connecting my bank site I got message SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT

I use Firefox 63.0 (64 bits). Since 23 oct 2018 I got message "SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT" when connecting to my bank site LCL. I don't have this issue with Microsoft ed… (மேலும் படிக்க)

I use Firefox 63.0 (64 bits). Since 23 oct 2018 I got message "SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT" when connecting to my bank site LCL. I don't have this issue with Microsoft edge navigator. If I deselect OCS option in Firfox parameter the issue disappear but come back when I select again the OCS option. How this issue can be solve definitively with keeping OCS option ? Is the connection as well secure without this option ?

Asked by Daniel-Paul 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by FredMcD 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

problem z poczta o2.pl

witam od tygodnia nie wyswietla mi sie poczta w waszej przegladarce mozilla firefox. Dodaje screen który pokazuje jak wyglada strona po zalogowaniu. Wszystkie ciasteczka … (மேலும் படிக்க)

witam od tygodnia nie wyswietla mi sie poczta w waszej przegladarce mozilla firefox. Dodaje screen który pokazuje jak wyglada strona po zalogowaniu. Wszystkie ciasteczka itp usunełam, nawet od nowa zainstalowałam mozille ale niestety problem dalej wystepuje. Na innych przegladarkach np explorer czy Safari problem nie wystepuje, normalnie sie poczta loguje. prosze o pomoc. Pozdrawiam Ewa Ratajczak

Asked by Ratajczak 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by FredMcD 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு