• தீர்வுற்றது

Youtube low FPS when put to fullscreen.

I am having an issue where youtube videos played at higher quality stutter when put to fullscreen. Up till about 720p60 works fine, at 1080p60 and above the framerate bec… (மேலும் படிக்க)

I am having an issue where youtube videos played at higher quality stutter when put to fullscreen. Up till about 720p60 works fine, at 1080p60 and above the framerate becomes unstable.

Things I have tried: - I have tried going into media.media-capabilities.enabled and changing it from false to true - I have set network.buffer.cache.size to 262144 - I have disabled all my plugins - I have tried changing my user agent to windows/chrome

My current setup: Firefox 122.0, Macbook pro Sonoma 14.1, Apple M1 Pro chip

Curiously, if I make a new firefox profile and play a video there, there is no stutter. Does anyone have ideas on how I can fix my current profile?

Asked by markus.maomao.ang 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by zeroknight 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

ChatGPT no longer gives any response in firefox

I tried clearing cache and temp files. I tried a new profile. I tried a fresh install without logging in on account. Tried disabling all addons, running in safemode and i… (மேலும் படிக்க)

I tried clearing cache and temp files. I tried a new profile. I tried a fresh install without logging in on account. Tried disabling all addons, running in safemode and incognito. Nothing works.

When opening in Chrome, it works as always. Same computer.

Asked by alyndra 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by zeroknight 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Roblox website Shattered.

The layout on the Roblox website, https://www.roblox.com Has appeared to break, I've seen the website on Google chrome and Microsoft Edge and it's good to go. I am not aw… (மேலும் படிக்க)

The layout on the Roblox website, https://www.roblox.com Has appeared to break, I've seen the website on Google chrome and Microsoft Edge and it's good to go. I am not aware as to how this has happened. I have disabled every Addon I have, This issue is not caused by the Addons I have installed.

CTRL + F5 has Fixed My Issue! Thank You cor-el!

Asked by aombi 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Graphical artifacts after the recent Firefox update

It worked nicely for many years, until today. I installed Supraland from Steam, played for a couple of hours, and suddenly my Youtube page went glitchy - not the layout b… (மேலும் படிக்க)

It worked nicely for many years, until today. I installed Supraland from Steam, played for a couple of hours, and suddenly my Youtube page went glitchy - not the layout but minor elements were getting scrambled, especially text. I'll attach a couple of pictures to show it. In fact, all pages glitch if their content changes even a little. As of typing now, I see the glitches, with a word or another getting butchered. Gifs and videos are full of that.

Windows 10, the current update, Radeon RX 580, the recommended AMD drivers installed (and reinstalled again and again, 23.11.1)

I think I did pretty much everything with Firefox. Disabling hardware acceleration fixes it (but then of course the browser goes slow). Games work fine, including Talos Principle 2 which is intense enough. The clean install, reinstall and all that. I'm writing from the beta stable build now. I've tried to regress to the previous versions too.

It strictly coincides with the game installation but I have no close backups - who knew that some game might just do that. Then, of course, I tried to uninstall it too.

Thoughts?

Asked by clancyrus 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by zeroknight 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

PiP/Picture In Picture Bug

When streaming a video and using PiP, after opening another window or program and then pausing said video that is currently being played on the PiP player window, someti… (மேலும் படிக்க)

When streaming a video and using PiP, after opening another window or program and then pausing said video that is currently being played on the PiP player window, sometimes this causes the actual video itself being played via the PiP player window to freeze. So the video is paused and I want to resume play but when clicking the 'play' button on the PiP player window the video refuses to play.

The only way to clear this bug is to click the 'close' button or the 'back to tab' button on the PiP player window and then refresh the actual web page. After refreshing the web page and repeating the same steps - the PiP player window works just fine with playing and pausing, but it's annoying that I have to do this.

Asked by TheThingKing 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by TheThingKing 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox changing file names which contain '%' to an underscore (_) when saving files

Hi I'm running into an issue where I'm trying to save files while retaining their original filenames, but '%' characters are changed into an underscore when I try to save… (மேலும் படிக்க)

Hi I'm running into an issue where I'm trying to save files while retaining their original filenames, but '%' characters are changed into an underscore when I try to save it. I've tested this with Google Chrome but it doesn't run into this issue. Is there a setting or workaround so that Firefox will leave the filenames alone?

Asked by hvhv 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by zeroknight 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

CANNOT LOG IN VIA MY GOOGLE ACCOUNT

I cannot log in to my Gmail account via www.google.pl in the Firefox browser. When I try to log in via www.google.pl, the Bad Request Error 400 message appears. The same … (மேலும் படிக்க)

I cannot log in to my Gmail account via www.google.pl in the Firefox browser. When I try to log in via www.google.pl, the Bad Request Error 400 message appears. The same problem occurs when I need to confirm login to other websites using a Google account. I simply can't log in anywhere. This problem does not occur in other search engines. A login icon appears on the www.google.com website, but not all related services from Google are available - Google account, Google Play, Gmail, Meet, Chat, Drive, Calendar, and Photos are unavailable - these are just the most important ones that don't work. Cookies are enabled. On December 25, 2023, this problem did not exist. I tried to restore Firefox to an earlier installation date, but it didn't help. I uninstalled the extensions and plug-ins. Unfortunately, the problem remains. Please help me. Regards, Bogaczewicz Bogusława.

Asked by B. BOGACZEWICZ LANGUAGE CENTRE 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by B. BOGACZEWICZ LANGUAGE CENTRE 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Advanced search

There used to be Advanced search setting in Firefox. Now after installing it on a new system I cannot find it anywhere. Where did it go?

Asked by np3052 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by np3052 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

How to disable that Firefox automatically saves PDFs?

I have the following settings in Settings/Preferences>General: Files and Applications Downloads Save all files in the following folder: Downloads Ticked Ask every ti… (மேலும் படிக்க)

I have the following settings in Settings/Preferences>General:

Files and Applications

Downloads Save all files in the following folder: Downloads Ticked Ask every time where to save a file

Applications Portable Document Format (PDF): Open in Firefox How should Firefox deal with other files? Ticked Ask whether to open or save files

On specific websites when I click on a pdf link, Firefox opens and automatically saves the file to Downloads folder without asking whether to save and where to save despite the above settings. As far as I remember, on other websites when clicking a pdf link Firefox only opens the corresponding file and doesn't save.

I found this with a internet search https://connect.mozilla.org/t5/discussions/stop-saving-pdfs-to-downloads-when-viewing-in-firefox/td-p/10225.

How can it be disabled that Firefox automatically saves PDFs?

Asked by bernd1-1 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

NIE MOGĘ ZALOGOWAĆ SIĘ NA KONTO GMAIL

Nie mogę zalogować się na konto Gmail poprzez stronę www.google.pl w przeglądarce Firefox. Przy próbie zalogowania się przez www.google.pl pojawia się komunikat Bad Reque… (மேலும் படிக்க)

Nie mogę zalogować się na konto Gmail poprzez stronę www.google.pl w przeglądarce Firefox. Przy próbie zalogowania się przez www.google.pl pojawia się komunikat Bad Request Error 400. Ten sam problem występuje, gdy muszę potwierdzić logowanie do innych stron internetowych za pomocą konta Google. Po prostu nie da się nigdzie zalogować. Ten problem nie występuje w innych wyszukiwarkach. Moderator Firefox odpowiedział -"This does not sound like an issue with Firefox, but is something that the Google support team should be able to help you with" Na stronie www.google.com pojawia się ikona zalogowania, ale i tak nie wszystkie usługi związane z Google są dostępne. Niedostępne są wtedy — Google konto, Google Play, Gmail, Meet, Chat, Dysk, Kalendarz, Zdjęcia, - to tylko te najważniejsze niedziałające." Pliki cookie są włączone. 25.12.2023 ten problem nie istniał. Próbowałam przywrócić Firefox na wcześniejszą datę instalacji, ale to nic nie dało. Rozszerzenia i wtyczki odinstalowałam. Problem niestety pozostał. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam Bogaczewicz Bogusława.

Asked by B. BOGACZEWICZ LANGUAGE CENTRE 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by B. BOGACZEWICZ LANGUAGE CENTRE 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Locked

Fixed - After A Bookmarks' Library [Restore] Function, Tag Bookmark Names & Folders Show Duplicated

Something went wrong w/ the mouse, some of my tags disappeared & wasn't able to recover them via Ctrl+Z, so I decided to perform my 1st [Restore] (never had to do 1 b… (மேலும் படிக்க)

Something went wrong w/ the mouse, some of my tags disappeared & wasn't able to recover them via Ctrl+Z, so I decided to perform my 1st [Restore] (never had to do 1 before), since I had just recently done an [Export Bookmarks] & a [Backup]. Everything seems to have gone Ok, except that for every tag, all of the bookmarks listed under the [Name] column are duplicated. When I right-click & [Show In Folder], they both show in the same folder. When going onto their folder, they are only shown once, so there are no duplicates there. When I attempt to [Delete] 1 of the 2 duplicate entries they both get [Deleted], so I can only conclude that they are 1 in the same. But the question remains, "How can I fix this duplicate condition?"

Another related & interesting behavior is that, from any bookmark folder where you can clearly see there are no duplicated bookmarks, when you do a [Search] from the top-right-hand search-box, the "results" are also "duplicated", although you might need to sort them by clicking on the [Name] column control. So, I can go to any bookmark folder & clearly see that there are no duplicate bookmarks, but when you do a [Search], that's when you get duplicate entries. That leads me to believe that this is the result of the [Search] function, & thus for some odd reason the [Search] is generating "duplicate entries". And then perhaps, both the [Tag]s & the [Search] function are related.

Also, this "duplication" does not happen on newer added bookmarks, after the [Restore] was executed, & it's only a phenomenon that affects those bookmarks that were saved by the Bookmarks' Library [Backup] function, & thus this anomaly was introduced by the [Backup].

Actually, I just realized the problem is more complicated than I thought. The reason any search results in "duplicate bookmarks" is because there are 2 sets of folders, 1 set above the other, & if you don't scroll down all the way you won't see it. So that's why there are actually "2 Sets Of Bookmarks", because there are "2 Sets Of Folders", 1 above the other. The problem is that when you delete any "Duplicate Bookmark" you delete them both, & not just 1 of the 2 bookmarks.

I wonder if it would work, to "Delete All Bookmarks" & then do a [Restore]?

Could "Mozilla Support" answer that?

Don't know why every time I attempt to [Post A Reply] & get an "Error",... So I'm going to post my reply right here,...

Fix: (2024-02-19) Of course, I did some testing before I concluded what was the best approach, but since I noticed all of the "Bookmarks Folders" were duplicated under [Bookmarks Menu], an easy fix is to go to the "bottom duplicated folder", right on top of the [Other Bookmarks] folder, & "Select It" (by clicking on it) & [Delete] it (w/ the [Delete] key on your keyboard). Do this 1 by 1, until you reach the "bottom folder" of the bookmarks' folder you certainly don't want to delete. Close Firefox & then reopen it - to make sure Firefox takes care of any garbage-collection. Then do your Bookmarks' Library [Export Bookmarks To HTML] followed by a [Backup], & you are good to go.

Actually, I don't know what introduced the error. Don't know if it was Firefox's [Restore] function, or it could have been me (by accident) w/ some "unnoticed & unexpected" move of the mouse/trackball, which accidentally duplicated all of the folders w/o me noticing, & that is why all of the "Bookmarks" were "duplicated".

Happy Firefox Browsing,...

Asked by Jimmy 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Jimmy 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

I cannot log in to websites using Firefox

Firefox is my default browser, but it does not allow me to log in to specific websites. For example, ihg.com, when I click the sign in button nothing happens, I just have… (மேலும் படிக்க)

Firefox is my default browser, but it does not allow me to log in to specific websites. For example, ihg.com, when I click the sign in button nothing happens, I just have a little note at the bottom left "javascript:void(0);" Another example, dutchcrafters.com , when I click Log in with Gmail, nothing happens.

I have tried removing all the content blocking extensions (privacy badgers, ublock origin, etc.), did not fix it. I have tried a firefox refresh, did not fix it. I have tried uninstalling and reinstalling firefox with several device restarts, did not fix it.

I know this must be a firefox specific problem because microsoft edge work perfectly for both of these examples. Any other suggestions to fix this firefox issue?

Asked by James Lin 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Disable New High-Contrast Tab Outline

After updating to Beta 122.0b3 (64-bit), the active tab is now highlighted with a simple white outline instead of the coloring surrounding the address bar. My selected th… (மேலும் படிக்க)

After updating to Beta 122.0b3 (64-bit), the active tab is now highlighted with a simple white outline instead of the coloring surrounding the address bar. My selected theme has not changed, and the same goes for all of my extensions. I could not find this change in the 122.0b Release Notes.

If this behavior is intentional, is there any option to return to the previous behavior (including in about:config)?

Asked by Shabcarb 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Preloading tabs

How can I set tabs to automatically preload when I open the browser? I'm just trying to switch from Chrome to Firefox and I can't find such a setting here, although it is… (மேலும் படிக்க)

How can I set tabs to automatically preload when I open the browser? I'm just trying to switch from Chrome to Firefox and I can't find such a setting here, although it is a very convenient functionality. I mean that when I open the browser, I can click on any of the tabs and it will be (partially or completely) immediately ready to work without additional loading.

Asked by lobunetsdaniil 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by zeroknight 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

How do I stop "momentum" scrolling?

Hi there, On Firefox, I'm experiencing "momentum" scrolling where, when I scroll using the trackpad, after I lift my fingers off, it keeps scrolling for a bit. This is … (மேலும் படிக்க)

Hi there,

On Firefox, I'm experiencing "momentum" scrolling where, when I scroll using the trackpad, after I lift my fingers off, it keeps scrolling for a bit.

This is not the same thing as smooth scrolling. Disabling smooth scrolling does not disable this behaviour, and I use smooth scrolling on plenty of programs without it experiencing this "sliding" "momentum" on any of them except Firefox. I've also used Firefox before with trackpads without experiencing this.

How can I disable this?

Asked by revsuine 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox manual proxy config, port number not accepted

I'm trying to use a manual proxy server for Firefox. When entering the proxy address and port number, Firefox outlines the port number field in red and disables the OK bu… (மேலும் படிக்க)

I'm trying to use a manual proxy server for Firefox. When entering the proxy address and port number, Firefox outlines the port number field in red and disables the OK button thus refusing to accept my assigned port number. I'm trying to use port number 29842 which was given to me by the proxy provider.

Asked by kent30 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by kent30 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Nie mogę zalogować się na konto Gmail na FIREFOX

Nie mogę zalogować się na konto Gmail poprzez stronę www.google.pl w przeglądarce Firefox. Przy próbie zalogowania się przez www.google.pl pojawia się komunikat Bad Reque… (மேலும் படிக்க)

Nie mogę zalogować się na konto Gmail poprzez stronę www.google.pl w przeglądarce Firefox. Przy próbie zalogowania się przez www.google.pl pojawia się komunikat Bad Request Error 400. Ten sam problem występuje, gdy muszę potwierdzić logowanie do innych stron internetowych za pomocą konta Google. Po prostu nie da się nigdzie zalogować. Ten problem nie występuje w innych wyszukiwarkach. Moderator Firefox odpowiedział -"This does not sound like an issue with Firefox, but is something that the Google support team should be able to help you with" Na stronie www.google.com pojawia się ikona zalogowania, ale i tak nie wszystkie usługi związane z Google są dostępne. Niedostępne są wtedy — Google konto, Google Play, Gmail, Meet, Chat, Dysk, Kalendarz, Zdjęcia, - to tylko te najważniejsze niedziałające." Pliki cookie są włączone. 25.12.2023 ten problem nie istniał. Próbowałam przywrócić Firefox na wcześniejszą datę instalacji, ale to nic nie dało. Rozszerzenia i wtyczki odinstalowałam. Problem niestety pozostał. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam Bogaczewicz Bogusława.

Asked by B. BOGACZEWICZ LANGUAGE CENTRE 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by B. BOGACZEWICZ LANGUAGE CENTRE 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox will not load websites

All of a sudden (started today) Firefox will not load ANY websites, except Mozilla/firefox websites. All previous bookmarks, links, and typed in addresses do not load. No… (மேலும் படிக்க)

All of a sudden (started today) Firefox will not load ANY websites, except Mozilla/firefox websites. All previous bookmarks, links, and typed in addresses do not load. No changes to virus protection, browser, or any other updates. Other browsers (chrome, opera) work fine.

Asked by owzatagain 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by zeroknight 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

1 VIDEO WILL NOT SHOW UP ON YOU TUBE BUT DOES ON GOOGLE CROME

I UPLOADED VIDEO ON YOUTUBE LAST NIGHT THAT WILL NOT SHOW UP BUT DOES SHOW UP ON PHONE AND GOOGLE CROME

Asked by Denise Bella vlasis 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by zeroknight 2 மாதங்களுக்கு முன்பு