• தீர்வுற்றது

What Happened to "Print Preview"?

A recent Firefox update has totally disrupted our ability to print from browser windows. There used to be a "Print Preview" button that allowed us to set things up the wa… (மேலும் படிக்க)

A recent Firefox update has totally disrupted our ability to print from browser windows. There used to be a "Print Preview" button that allowed us to set things up the way we wanted them. That's now missing. As a result, stuff that used to cost us for ten pages now costs us for twenty pages. Also, when we print double-sided, the second side prints upside down.

This strikes me and my wife as a horrible development, and we would like to go back to the old version ASAP!

Asked by Anan 5 நாட்கள் முன்பு

Answered by jscher2000 5 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Since changing over to Windows 10 I no longer have a spell checker in my Hotmail (Outlook)

In Windows 10 I have highlighted both auto correct and highlight mis-spelled words in Settings>Devices etc but it doesn't make any difference. Typing mistakes do not s… (மேலும் படிக்க)

In Windows 10 I have highlighted both auto correct and highlight mis-spelled words in Settings>Devices etc but it doesn't make any difference. Typing mistakes do not show up. Outlook help tells me that spelling checkers are available in Firefox but how do I turn them on? And if I am using Firefox as my browser but am in hotmail, will it work in hotmail? I am at a loss and your hlep would be appreciated. Thanks, Anthony

Asked by avwood 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by RobertJ 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox updated and it took my tabs off the bottom and above address bar

Dang these updates that do this. how to move tabs back below address bar? I know many people are tired of this problem!

Asked by tfinniii 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by tfinniii 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Locked
 • Archived

tabs not on bottom

I just updated to Firefox 65 and suddenly my tabs are once again up in the gods. How do I get them down below the bookmarks toolbar and address bar? I've tried Userchrome… (மேலும் படிக்க)

I just updated to Firefox 65 and suddenly my tabs are once again up in the gods. How do I get them down below the bookmarks toolbar and address bar? I've tried Userchrome and followed the 2017 video (which was very lcear by the way) that was recommended in Firefox support but it didn't work and I'm at my wits end. I hate this tabs on top thing and just want to put it back where it belongs. Please help?

Asked by Freaki_Zimi 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by trog 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Pinterest works on IE, not on Mozilla/Foxfire

Had to reinstall Mozilla/Foxfire. I redownloaded Pinterest button. Once I click on Pinterest button connection to it comes up but it just hangs and never posts. I use I… (மேலும் படிக்க)

Had to reinstall Mozilla/Foxfire. I redownloaded Pinterest button. Once I click on Pinterest button connection to it comes up but it just hangs and never posts.

I use IE and it works.

Any ideas?

Asked by KarenEA 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

how to keep pages in https secure?

i use https everywhere and i have it locked so it blocks anything that is not secure. sometimes randomly which makes it hard to notice https wont be secure so i need to r… (மேலும் படிக்க)

i use https everywhere and i have it locked so it blocks anything that is not secure. sometimes randomly which makes it hard to notice https wont be secure so i need to reload the page a couple times then it will be secure. like when im at frontier internet site and im about to sign in the page will be unsecured sometimes, even with https everywhere. is the a way to enforce https secure like in about:config or something? its really annoying and feels like someone is trying to steal my data

Asked by miggz 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

SOLVED: Firefox does not display web interface from LAN printer correctly

Firefox fails to display the web UI from my Canon printer properly. It should display as a GUI, but Firefox displays it as a text page. I tried "safe mode" but that did n… (மேலும் படிக்க)

Firefox fails to display the web UI from my Canon printer properly. It should display as a GUI, but Firefox displays it as a text page. I tried "safe mode" but that did not change anything. The page displays properly in other browsers. Screen shot samples showing a page in Firefox and the same page in Edge is attached.

Asked by Sky 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

firefox 55.0.3, accept cookies unchecked, cookie allow exceptions do not work-- basically they are ignored. Earlier versions worked.

Firefox 55.0.3, windows 10 The goal is to not accept any cookies except ones that I specifically allow. (For example for my webmail account.) I am trying these settings: … (மேலும் படிக்க)

Firefox 55.0.3, windows 10

The goal is to not accept any cookies except ones that I specifically allow. (For example for my webmail account.)

I am trying these settings:

Accept cookies unchecked. cookie exeptions allow. Tried all combinations for "always use private browsing mode" and "clear history when firefox closes."

Basically it ignores the cookies exceptions. This used to work fine on previous firefox versions, on other computers. The failure described here occurs for installations of firefox 55.0.3 on two different windows 10 computers.

Asked by jstr4900 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Tweets embedded on non-Twitter websites (like in articles) are not showing up

Also, sometimes images and videos are not showing up in Tweetdeck. The embedded tweets and Tweetdeck images and videos show up properly in safe mode, but not in regular … (மேலும் படிக்க)

Also, sometimes images and videos are not showing up in Tweetdeck.

The embedded tweets and Tweetdeck images and videos show up properly in safe mode, but not in regular mode even with all of the extensions disabled (yes, I'm restarting after to make sure they're disabled). I've also turned off hardware acceleration and restarted and that doesn't fix it, either. My laptop is updated, and all of my drivers are up to date, and so is Firefox and all of the extensions. These problems started after the big-ass update to Firefox 57. I have "refreshed" Firefox and that still didn't fix the issue.

Asked by antriciapation 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

'i' in a circle logo (Sits Beside padlock) For Drag And Drop website Link To Screen Icon Missing From Address Bar.

Don't like bookmarks. I drag and drop the website as an icon to my screen from the i logo on the address bar beside padlock. This logo has now vanished. How do I restore … (மேலும் படிக்க)

Don't like bookmarks. I drag and drop the website as an icon to my screen from the i logo on the address bar beside padlock. This logo has now vanished. How do I restore it? Thank you.

Asked by blenkarnie 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by philipp 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

keep getting Acess denied message for Gamestop website

keep getting this message: You don't have permission to access "http://www.gamestop.com/" on this server. Reference #18.690ac617.1577807083.28e55fdf it was working 24 ho… (மேலும் படிக்க)

keep getting this message: You don't have permission to access "http://www.gamestop.com/" on this server.

Reference #18.690ac617.1577807083.28e55fdf

it was working 24 hours ago, so what happened??

Asked by Joe 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by McCoy 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

can't add an address to autofill

Add button does not respond. Doesn't work in Safe Mode.

Asked by RobertHooton 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Close Multiple Tabs sub-menu in context menu

In the new version of the Developer Edition the options "close tabs to the right" and "close other tabs" are in a sub-menu named "Close Multiple Tabs" inside the context … (மேலும் படிக்க)

In the new version of the Developer Edition the options "close tabs to the right" and "close other tabs" are in a sub-menu named "Close Multiple Tabs" inside the context menu. Is there's a way to change this so that they will appear directly in the main context menu? I use "close tabs to the right" often and I find this very annoying.

Asked by gershonido 9 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by gershonido 8 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Gah. Your tab just crashed.

Hello, recently I have been getting this message a short time after opening Firefox. It looks like the attached picture. Based on what I have seen, crash reports can hel… (மேலும் படிக்க)

Hello, recently I have been getting this message a short time after opening Firefox. It looks like the attached picture. Based on what I have seen, crash reports can help get to the root of the problem, however, Firefox doesn't seem to be generating crash reports after these tab crashes. Can anyone help me with both of these issues?

Asked by Crock101 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by FredMcD 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox stopped autofilling passwords

About a week ago, Firefox suddenly stopped prompting for passwords and no long autofills passwords. I tried rolling back to v. 63, but it still won't work. If I go into… (மேலும் படிக்க)

About a week ago, Firefox suddenly stopped prompting for passwords and no long autofills passwords. I tried rolling back to v. 63, but it still won't work. If I go into options and check "ask to save logins and passwords," it works as long as Firefox is open. But as soon as I close Firefox, the option is no longer checked.

All my passwords as still there in Firefox, but they will no longer autofill. This literally started about a week ago and I have made NO changes to my computer. I do use Roboform, but I have used it alongside Firefox for many years with no issues. I did log out of Roboform, but Firefox passwords still did not work.

I build and repair computers for others, so do have a clue here. Any suggestions?

Asked by Draclvr 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by Draclvr 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Problem with online banking after update to version 68.0

Cannot send secure message to bank while logged in to my bank account. I get a title saying "undefined" and when I go to log off the two buttons for confirm or remain lo… (மேலும் படிக்க)

Cannot send secure message to bank while logged in to my bank account. I get a title saying "undefined" and when I go to log off the two buttons for confirm or remain logged on have no text and the title "undefined" is there. However those buttons do actually work. I have logged on to banking using Microsoft Edge and everything worked just fine.

Asked by dekker 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

hoe kan ik mijn bladwijzers (rechts boven in) ordenen ??

Heb natuurlijk via alle bladwijzers tonen mijn bladwijzers kunnen ordenen, maar als ik daarna mijn bladwijzer menu (rechts boven in ) open staat ze nog steeds ongeordend,… (மேலும் படிக்க)

Heb natuurlijk via alle bladwijzers tonen mijn bladwijzers kunnen ordenen, maar als ik daarna mijn bladwijzer menu (rechts boven in ) open staat ze nog steeds ongeordend, hoe kan deze blijven ordenen ?

Asked by Cees1941 11 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by McCoy 11 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

After Firefox update, when opening an ebay item from the search list all photos & text go to the left side, layout not normal

A day ago I did the Firefox update to 75.0. Since then I have had trouble viewing ebay items. After you do a ebay search a list of items show up. When you open an item… (மேலும் படிக்க)

A day ago I did the Firefox update to 75.0. Since then I have had trouble viewing ebay items. After you do a ebay search a list of items show up. When you open an item from a search list, you get a photo of the item usually on the left side and a description below the photo item. However, below and after the description everything including other seller photos and text are on the left side of the page. Normally they are across the page from the left side to right side. But now the layout is all on the left side. Everything is against the left side only and very hard to read. For many years I have never run into this problem before. I signed off and restarted Ebay with same problem. Looked at my son's computer and the ebay layout looked correct like like mine use to. I also opened up my google chrome browser and signed onto ebay. The ebay photos and text were correctly located on the page. So it appears that the recent update to firefox will not display the correct layout format in ebay. Can I download to the previous version of firefox? I 'm using latest Firefox browser 75.0 and running Windows 10. I attached a screen shot photo.

Asked by glennsaddress 10 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 10 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I can't add new bookmarks.

I recently reinstalled Mozilla and I can't drag and drop new bookmarks, nor can I import my old bookmarks from an HTML file. If I drag and drop a tab to the bookmarks are… (மேலும் படிக்க)

I recently reinstalled Mozilla and I can't drag and drop new bookmarks, nor can I import my old bookmarks from an HTML file. If I drag and drop a tab to the bookmarks area, it just opens a new browser window.

I have no add-ons installed, I only use AdBlocker, have been for years. I've restarted in safe mode, same thing.

When I click import from HTML in the Library, they appear in the lefthand column in a folder called Bookmarks toolbar. I just can't drag them to the browser toolbar, where they used to be.

Asked by cutkiller 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cutkiller 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Tabs on bottom

Hi, Firefox 57 is running very well. However, I miss my "Tabs o bottom" or "Firefox Themes Restorer". How can I get he tabs UNDER the address line and Bookmark line / on… (மேலும் படிக்க)

Hi,

Firefox 57 is running very well. However, I miss my "Tabs o bottom" or "Firefox Themes Restorer". How can I get he tabs UNDER the address line and Bookmark line / on top of the website, please?

Thank you

Kalle

Asked by KalleKulle 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு