• தீர்வுற்றது
  • Archived

why can't i no longer drag and drop urls to my desktop!

If I use Chrome I can drag and drop but NOT FIREFOX QUANTUM!

Asked by jdibenedetto20 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by philipp 1 வருடத்திற்கு முன்பு