• தீர்வுற்றது
 • Archived

How to get a multirow bookmarks toolbar in Firefox 74?

Hi, Today I installed the new Firefox 74 but now my multirow bookmarks toolbar is not working correct anymore. They are not side by side, they are now among one another. … (மேலும் படிக்க)

Hi,

Today I installed the new Firefox 74 but now my multirow bookmarks toolbar is not working correct anymore. They are not side by side, they are now among one another. See attached screen, ca. 75% of the screen is used by the bookmarks.

The following code is contained in my userChrome.css file:

/* Multi-Row Bookmarks Toolbar Firefox 66+ */

#PersonalToolbar {
 min-height: unset !important;
 max-height: unset !important;
/* text-align: center !important; */
}

#PersonalToolbar #PlacesToolbarItems {
 overflow-x: visible !important;
 overflow-y: visible !important;
 display: inline-block !important;
}

#PlacesToolbarItems > .bookmark-item > .toolbarbutton-icon[label]:not([label=""]) {
 /* Reduce padding on individual bookmarks to fit rows closer together */
 margin-inline-end: 0px !important;
}

Does anybody have a solution for this?

PS: If you need more info, please ask...

Best regards heusmich

Asked by heusmich 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How Do You Stop New Links/Tabs Stacking On Top of Each Other in one 'pile' on far left above address bar?

Whenever I open a new link/website tab FF stacks each site (tab, that is) on top of each other rather than having all the tabs displayed across the top. I want to have al… (மேலும் படிக்க)

Whenever I open a new link/website tab FF stacks each site (tab, that is) on top of each other rather than having all the tabs displayed across the top. I want to have all NEW website tabs not stacked on top of each other. Presently, I have to 'X' out of each open tab that is in a stack to get to the one buried to the one I want below. I also do not want to hover over the FF icon on taskbar to display all open windows/tabs (that I can barely make out) to try to find what I am looking for .

I can't get each new link/tab to open next to the one to the left. I want the tabs to look like first photo. All the tabs -websites are stacked on top of each other to the far right (second photo). I want my FF pages/tabs to properly look like the first screen shot on left (this shot is from my laptop....issue is with desktop computer), and not the screen shot on right that shows one tab/windows but has several more websites/tabs under it.

I do not have any tab extensions installed and all my tab options are unchecked in Options. I think this issue is somewhere in the preferences (about:config). No clue where..

Also, is there a way to have all newly open tabs open first on the far LEFT rather the far right.

Thank you in advance.

Steven

Asked by StevenB 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by StevenB 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Restore bookmarks isn't working

I just updated to windows 10, before I did I backed up my files on my firefox bookmark account. I went to to the restore thing, I saw all my stuff for a moment but after … (மேலும் படிக்க)

I just updated to windows 10, before I did I backed up my files on my firefox bookmark account. I went to to the restore thing, I saw all my stuff for a moment but after accepting the restore I can't get it to show. I still have my one Restore March, 31st option with 11 items appearing but nothing happens.

Asked by Yield 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

hoe kan ik mijn bladwijzers (rechts boven in) ordenen ??

Heb natuurlijk via alle bladwijzers tonen mijn bladwijzers kunnen ordenen, maar als ik daarna mijn bladwijzer menu (rechts boven in ) open staat ze nog steeds ongeordend,… (மேலும் படிக்க)

Heb natuurlijk via alle bladwijzers tonen mijn bladwijzers kunnen ordenen, maar als ik daarna mijn bladwijzer menu (rechts boven in ) open staat ze nog steeds ongeordend, hoe kan deze blijven ordenen ?

Asked by Cees1941 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by McCoy 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

NEW UPDATE - Didn't solve - Ebay does not work with Firefox 74.0 (Windows)

'Hi, is this a known issue? Ebay will not render inside my Firefow browser. Still looks like some parts of the page don't load, tried all the individual line items in 'pa… (மேலும் படிக்க)

'Hi, is this a known issue? Ebay will not render inside my Firefow browser.

Still looks like some parts of the page don't load, tried all the individual line items in 'page info' without success.

Seems to forget that the security was overwritten.

Asked by irishtoon 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

+ sign new tab not visible

New windows 10 install. After installing the newest firefox and copying over my profile from the old windows 7 disk the + new tab button is invisible unless I cursor over… (மேலும் படிக்க)

New windows 10 install. After installing the newest firefox and copying over my profile from the old windows 7 disk the + new tab button is invisible unless I cursor over it. I am using no script, adblocker and tabs on bottom.css if that helps.

Asked by jdevlin 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

FF 74 lost my bookmarks toolbar, they are vertical on the left, at the top if shiftkey and start FF

The update today to 74 lost all my customized, userchrome.css stuff and the row of bookmarks that used to be at the top now go down the left size, or right side if I want… (மேலும் படிக்க)

The update today to 74 lost all my customized, userchrome.css stuff and the row of bookmarks that used to be at the top now go down the left size, or right side if I want, but I want it at the top. Userchrome does not seem to recognized either as I put what I had kept, back in the a chrome folder in the profile folder.

Asked by carversmith 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Locked
 • Archived

How can I enable back the dropdown in address bar?

So my Firefox Developer edition just got updated to the version 74.0b2 and I got this brand new address/search bar. One of the things that it used to have before it had b… (மேலும் படிக்க)

So my Firefox Developer edition just got updated to the version 74.0b2 and I got this brand new address/search bar. One of the things that it used to have before it had been updated was a simple arrow-down button that, when clicked, showed the most visited sites. Now, after the update, this button is gone (pic related). This makes my experience with Firefox *extremely* worse, because now I don't have a quick access to open one of my most visited sites inside the current tab without starting typing their addresses. Is there any option to bring that feature back? Is removal of this button an already-made design choice for Firefox that will stay with us for the next versions?

Asked by AWKjrh32r1 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox EDIT (tags) feature no longer works. Please <b>HELP</b>

When I want to EDIT my submission to any website, the Firefox's EDIT feature doesn't work. Can you restore the Edit Feature?

Asked by Ron 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

how do i get firefox to ALLOW sites to auto-relode a web page

More and more sites are starting to "hide" behind cloudfare and such like which means it wants to re-load the web page automatically. Firefox is preventing this and I hav… (மேலும் படிக்க)

More and more sites are starting to "hide" behind cloudfare and such like which means it wants to re-load the web page automatically. Firefox is preventing this and I have to click allow every time, in some cases I can't access the sight due to this. I want to either turn OFF this annoyance permanently or to be able to "white list" certain sites to allow it

Asked by mortimer.hobart 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Locked
 • Archived

The new update makes the address bar larger when it has focus. How do I turn this off???

Every UI update, there's something that makes me enjoy Firefox less and less and it becomes more and more difficult to make it something I feel is reasonable. Having the … (மேலும் படிக்க)

Every UI update, there's something that makes me enjoy Firefox less and less and it becomes more and more difficult to make it something I feel is reasonable. Having the address bar suddenly take up more of the UI is bad design and not only irks me on a design level but it just doesn't need to be that large. I *know* it has focus because I did it deliberately.

So how do I turn this "feature" off?

Asked by dhicks34 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Danny Colin 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

open link in new tab

I do not know how to make sure that firefox opens links in a new tab. In Preferences I checked the option 'always open in a new tab instead of a new window' but that doe… (மேலும் படிக்க)

I do not know how to make sure that firefox opens links in a new tab. In Preferences I checked the option 'always open in a new tab instead of a new window' but that does not work: links are always opened in the same tab but not in a new one. How to make that happen?

Asked by okkehel 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by McCoy 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

PR_CONNECT_RESET_ERROR for internal LAN IP

When going to internal IP https://192.168.0.253:10000/, receiving PR_CONNECT_RESET_ERROR and there is no Advanced to add exception … (மேலும் படிக்க)

When going to internal IP https://192.168.0.253:10000/, receiving PR_CONNECT_RESET_ERROR and there is no Advanced to add exception

Asked by CWR 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by CWR 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Text in website footer too large and not aligned.

www.southwalespistons.com - footer text too large / making hours out of alignment This was reported to me by my client - I have the same issue when I look, so it cann… (மேலும் படிக்க)

www.southwalespistons.com - footer text too large / making hours out of alignment This was reported to me by my client - I have the same issue when I look, so it cannot really be any setting or extension on a specific computer that is causing this.. It displays correctly in Chrome/Edge/Opera.....but not in Firefox.

Asked by gprit 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Can I get access to my addons having deleted my Firefox Account?

I am the author of a few small addons on the Addons website, (namely Styling) and I didn't think that I would lose access to these by deleting my Firefox account. I have … (மேலும் படிக்க)

I am the author of a few small addons on the Addons website, (namely Styling) and I didn't think that I would lose access to these by deleting my Firefox account. I have regretted my decision to delete my account, because I have put a lot of time and effort developing these addons, and I can't login anymore with my deleted account :(

The addons are still on the Addons website, so is there some hope that I can reclaim my addons with a new account, or log in to the Addons website through some other method?

(More info: I deleted my account 5-10 days ago)

And if this isn't the right place to ask this, where can I ask?

Asked by Magm 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by McCoy 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Performing TLS Handshake slowdowns

Recently Firefox has become nearly unusable. Opening links are *_sluggish_*... They eventually complete but it's annoying - I've switched back to brave for now. https://… (மேலும் படிக்க)

Recently Firefox has become nearly unusable. Opening links are *_sluggish_*... They eventually complete but it's annoying - I've switched back to brave for now. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1175357 seems to be the exact same issue however nothing in the thread resolved my problem.

I'd like to stay with Firefox but it's not worth it at this time. :(

Any thoughts/help are much appreciated.

Asked by dovholuk 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by dovholuk 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Disable home screen contents minimize

Hello, How I can disable home screen contents minimize feature.

Asked by Muhammad Hussein Ammari 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Duplicate bookmarks are being added to my bookmarks lists. Why

Today I suddenly noticed my bookmarks lists are much longer with bookmarks being duplicated. I have used Firefox for years and never had this problem. What is the cause? … (மேலும் படிக்க)

Today I suddenly noticed my bookmarks lists are much longer with bookmarks being duplicated. I have used Firefox for years and never had this problem. What is the cause? Your help would be appreciated. Thank you. Anthony

Asked by avwood 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

can't connect to some websites after update

pc working fine and after going to the store and restarting I cannot connect to my gmail accounts and a few other websites. Other pc's are fine. I could be wrong but I th… (மேலும் படிக்க)

pc working fine and after going to the store and restarting I cannot connect to my gmail accounts and a few other websites. Other pc's are fine. I could be wrong but I think I allowed a ffox update to 74.0 which would have installed with that restart. Pages are 100% white. I can go to gmail and sign in but it goes to the same blank page. I tried clearing cache and cookies, no go. Restated ffox and even the whole pc. I do not want to possibly mess up things worse with my browser. Could this be caused by the update and how do I fix it without making a mess?

Asked by helpful55 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Solved in Fx 74_Linux. Install a theme from codemirror.net (or other method) in developer tools

Codemirror.net has lots of themes besides the dark theme in current dev tools (now Fx 74). The "instructions" how to add / use one :D are more towards if CM is a free sta… (மேலும் படிக்க)

Codemirror.net has lots of themes besides the dark theme in current dev tools (now Fx 74). The "instructions" how to add / use one :D are more towards if CM is a free standing editor, rather than if codemirror is embedded in a browser.

"Up to a certain extent, CodeMirror's look can be changed by modifying style sheet files. The style sheets supplied by modes simply provide the colors for that mode, and can be adapted in a very *straightforward* way. Well....

"To style the editor itself, it is possible to ALTER or override the styles defined in codemirror.css."

Continuing: "The easiest way to use CodeMirror is to simply load the script and style sheet found under lib/ in the distribution, plus a mode script from one of the mode/ directories. For example:

<script src="lib/codemirror.js"></script> <link rel="stylesheet" href="lib/codemirror.css"> <script src="mode/javascript/javascript.js"></script>"

The only problem is, I can't find a detailed enough example (only ones like the college engineering professors worked, leaving out several key steps).

There weren't many posts in their community about how to make it use another theme than the Default, that's inside of codemirror.css in omni.ja. A guy answering a question about this referenced the theme demo page, showing different themes on code. Said maybe you can read the source files for the demo page. I read it, but I'm not sure it's applicable when embedded in Fx.

I've searched a lot how to do it & there's not much info. Honestly, unless someone advanced enough to look at their instructions could simplify it, it's possible the fastest way is change the default theme colors in codemirror.css, then repack omni.ja. Codemirror mentions that method, but again, I think they're talking if it's freestanding or backend for some text editor, not embedded in a browser.

I'm not sure userChrome will work because it's not really part of Fx. At least I couldn't get it to work, putting the theme code in userChrome (either the normal or /chrome_debugger_profile/chrome). Though some people change some things in devtools using userChrome.css. It breaks when Mozilla changes anything.

The very few things I had tweaked in CM / dev tools UI, stopped working in Fx 74. Nothing I could do - a new profile, new userChrome file, copying a few rules - ever made it work in Fx 74. Most of what I found was people having a hard time changing devtools UI (in Fx or Chrome) w/ any consistency.

Asked by Joebt 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Joebt 1 வருடத்திற்கு முன்பு